ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради школи

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ВИНОГРАДНЕНСЬКОЇ

ГІМНАЗІЇ ЗІ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

НА 2018-2023 н. р.

с.Виноградне

2018

Школа

сприяння фізичному та духовному розвитку особистості

Розділ І. СТРУКТУРА КОНЦЕПЦІЇ:

1. Провідна ідея концепції розвитку особистості

2. Мета, завдання й засади діяльності школи

3. Головні завдання діяльності школи

4. Філософські засади розвитку

5. Принципи роботи

6. Шляхи реалізації завдань

7. Головні аспекти виховної роботи

8. Пріоритетні напрямки роботи

9.Головні результати діяльності школи

10. Характеристика навчального закладу

11. Модель випускника школи

12. Додатки

Розділ IIРеалізація державної освітньої політики у навчальному закладі

1. Виконання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти

2. Реалізація вимог Державного стандарту початкової освіти

3. Реалізація вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

4. Педагогічні Ради

Розділ III Управління навчально-виховним закладом

1. Оптимізація мережі класів

2. Кадрова політика

3. Керівництво навчально-виховним процесом та його контроль

«Допоможемо дітям стати щасливими» — таку місію визначив у своїй діяльності педагогічний колектив Виноградненської гімназії. Головною дійовою особою навчального процесу є учень, суб’єкт навчальної діяльності. Отже, Концепція розвитку школи повністю підпорядкована освітній меті навчання в школі — виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості — громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники школи були максимально здоровими – фізично і психологічно. А для цього – будувати навчально-виховний процес на принципах гуманізації та демократизації , на основі тісної взаємодії в системі «учні – вчителі – батьки».

Загальна стратегія закладу

0світа сьогодні - це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що освіта як процес навчання та виховання здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, суспільства, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно зорієнтований та компетентнісно-орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення учнів розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу діяльності особистості за її вміннями на основі набутих знань та вироблених навичок. Тому педагогічний колектив школи працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, переорієнтацією його організації на результат - модель компетентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності.

Щоб знайти своє місце в житті, ефективно використовувати життєві та соціальні ролі, випускник має володіти певними якостями, уміннями:

• бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як найвищої цінності;

• уміти проектувати свій життєвий шлях;

• уміти здобувати й перетворювати інформацію з різних джерел, застосовувати її для власного розвитку;

• мати досвід пізнання самого себе, розуміти інших людей;

• уміти адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;

• творчо використовувати набуті знання ;

• уміти відстоювати свої права та долати труднощі.

Саме на це спрямовані зусилля всіх суб'єктів навчального-виховного процесу школи.

Провідна ідея школи – створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні-батьки-вчителі», створити сприятливе освітньо-виховне середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров'я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації.

Метою управлінської діяльності адміністрації закладу є створення найсприятливіших умов для самореалізації особистості вчителя та учня, а також створення позитивного іміджу школи.

Проблеми, які ставить перед собою колектив :

1. Фізичний та духовний розвиток особистості шляхом використання інтерактивних технологій.

2.. Створення умов для всебічного розвитку особистості шляхом тісної взаємодії в системі «учні-батьки-вчителі».

3.Створення сприятливого освітнього середовища, у якому будуть забезпечені умови для творчості та самореалізації як вчителя , так і учнів.

4. Забезпечення наступності усіх ланок навчально-виховного комплексу.

Знаходячись на шляху перебудови сільської школи, головним девізом своїм вважаємо висловлювання: «Змінюймось! Інакше перестанемо існувати.»

Прагнемо знайти відповіді на запитання:

Яка школа потрібна дитині в сільській місцевості, де поряд немає позашкільних центрів розвитку?

Як допомогти їй пристосуватись до шкільного життя, почуватися спокійно і впевнено?

Як зберегти її емоційне благополуччя – таке необхідне для повноцінного розвитку і здоров’я?

У нашому закладі прагнемо створити середовище, де формується нова людина як творча особистість, фізично і духовно досконала. Із перших кроків перебудови школи ми зрозуміли, що в маленькому колективі має бути своя неповторна аура, і найголовніше – повага до учня, вчителя, батьків, співробітників.

Уся навчальна, виховна робота педагогічного колективу спрямована на формування творчої особистості відповідно до концепції розвитку закладу. Педагогічним колективом визначено основні перспективні напрями розвитку особистості дитини: фізичний і духовний.

Загальна мета навчального закладу – реалізація державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня фізичного та духовного розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен учень під час навчання повинен отримати знання , які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Здійснення цієї мети можливо лише за умови запровадження технологій здоров’я зберігаючої педагогіки. Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою , яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей. Занепокоєння викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої. Близько 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

Турбує також стан духовної культури та моралі суспільства, у якому відбувається пропаганда насилля , нехтування правовими, моральними нормами. Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної поведінки і , як наслідок, до «втечі від реальності» в алкоголізм, наркоманію…

З метою досягнення матеріального життєвого успіху як кінцевої мети пропагуються аморальні засоби, духовні ж чесноти стали втрачати свою дієвість. Це сприяло загальній кризі моральності. Знецінюється одвічне: любов, сім’я, культурні цінності, а культивуються особисті потреби та задоволення. Зниження рівня суспільної та особистої моралі, ранній початок статевого життя ведуть до формування особистості, яка не здатна створити міцну сім’ю, народити і відповідально виховати дітей. Це веде до поглиблення демографічної кризи.

Вважаємо, що на сучасному етапі саме загальноосвітня школа має подолати ці негативні процеси.

Ми вирішили, що наш заклад має бути школою сприяння фізичному та духовному розвитку особистості. У своїй роботі куруємось Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Указами президента України «Про затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання– здоров’я нації», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», та іншими нормативними документами.

Вважаємо, що людина вчительської професії не може бути пересічною, адже її наслідують, на неї часто рівняються інші. Важкий шлях цієї людини, але благородний, адже вона – вчитель. Рівень авторитету вчителя в першу чергу визначає його професіоналізм. Учительська майстерність, педагогічна культура нагромаджуються впродовж всього життя. «Тільки охоплений жадобою знань педагогічний колектив може забезпечити найголовніше, чим повинна жити школа, якщо вона хоче стати вогнищем виховання і освіти…» - ці слова В.О.Сухомлинського вважаємо керівництвом до дії для кожного педагога.

Ми переконані, що кожен учитель нашої школи повинен бути добрим, життєрадісним, всебічно розвиненим, високо ерудованим та культурним, щоб реалізувати цілі, визначені педагогічним колективом.

Наша стратегічна мета: збереження та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичний та духовний розвиток; досягнення освітніх стандартів; створення позитивного іміджу школи.

Ми створюємо:

Сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання);

Оптимальну організацію навчально – виховного процесу (відповідно до вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);

Необхідний достатній та раціонально організований руховий режим.

Тісна взаємодія з батьками .

Усі педагогічні технології мають бути визначені за ступенем їх впливу на здоров’я учнів.

Головні завдання

1. Формувати мотиваційне поле успішного навчання, забезпечити досягнення заданого рівня освіченості, що відповідає ступеню освіти, потребам особистісного розвитку дитини.

2. Вивчати індивідуальні особливості учнів їхні інтереси та потреби; орієнтувати кожного з на розвиток його нових психологічних можливостей; проектувати, організовувати й керувати процесом його розвитку.

3. Формувати в учнів життєві навички та переконання в перевагах здорового способу життя, викликати в кожного бажання свідомого прагнення до вдосконалення власного «Я», якнайповнішої реалізації природних задатків; сприяти виробленню власної життєвої позиції.

4. Сприяти духовному збагаченню учнів, формувати високі моральні якості, потребу поводитися згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідувати кращі традиції родини, народу.

5. Виховувати почуття національної гідності, любові до рідного краю.

6. Утверджувати позиції школяра як рівноправного учасника педагогічного процесу.

7. Підвищувати професійний рівень кадрового потенціалу з питань збереження та зміцнення фізичного та духовного здоров'я

8. Здійснювати координацію зусиль усіх структурних елементів школи та громадських організацій з метою узгодження дій для вирішення питань стосовно здоров'я дітей і дорослих.

9. Своєчасне і повне інформування батьків з приводу роботи школи.

Філософські засади школи успіху

1. Ідея розвитку та самовдосконалення

Ще великий український філософ Г. Сковорода на питання «Який шлях веде до справжньої людини?» відповідав: «Пізнай себе, спрямуй себе, створи себе». Адже виховання — це розвиток, а розвиток — це самоствердження особистості. Без самовиховання нема виховання. Не тільки знання, а й виховання характеру, почуттів стає першорядною потребою в сьогоднішньому житті, і тому підійти до ідеї само­вдосконалення потрібно як до сенсу життя.

2. Ідея виховних суб'єктних відносин

Феномен їхнього впливу на життєдіяльність особистості, а також колективу знайшов своє відображення, обгрунтування й розвиток у філософських трактатах С. Полоцького, Ф. Прокоповича, просвітників О. Духновича, С. Русової, педагогічній спадщині видатних українських педагогів К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, публікаціях учених-науковців О. Киричука, І. Беха, М. Красовицького та багатьох інших. Саме суб'єктні виховні відносини, як стверджує педагогічна наука і педагогічна народна мудрість, виступають першоосновою та найважливішими умовами повноцінного розвитку особистості дитини, її громадянського становлення, набуття позитивного соціального досві­ду, формування вміння особистості жити й діяти серед цивілізованих людей на користь собі та іншим.

3. Ідея поєднання інтересів розвитку особистості й розвитку суспільства

Суть соціального замовлення суспільства школі полягає у вихованні особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, а й здатна активно включатися в демократичні процеси, які відбуваються в нашій країні.

4. Концепція любові

Людина починається з любові. Є любов — є людина, є життя. Любов — ліки від деградації людства, тому треба вчити наших дітей любити людину та життя, учити їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини й людського життя як найвищої цінності, тобто треба вчити дітей освоювати найголовнішу, дуже складну і багатогранну науку — науку любові.

5. Концепція здоров'я

Здоров'я людини — це якість її як біосоціального утворення, характеристика цілісності, здоров'я — показник суспільного прогресу, здоров'я — характеристика добробуту народу. Здоров'я визначає по­тенціал працездатності людини та є способом вияву її сутності. Бути здоровою — це право кожної людини, це норма і краса, це необмежені ресурси для самовдосконалення та саморозвитку особистості.

6. Ідея виховання на засадах етнопедагогіки та педагогіки народознавства

Видатний педагог Г. Ващенко зазначав, що виховний ідеал відображається не тільки в педагогічних впливах, а й у звичаях народу, його піснях, традиціях, особливостях його ментальності. Усе це охоп­лює етнопедагогіка як система поглядів на виховання молодого покоління. В. Сухомлинський називав народну педагогіку живим вічним джерелом педагогічної мудрості, зосередженням духовного життя народу. Тому сучасний педагог має поставити перед собою мету поступово відроджувати споконвічну народну педагогіку, плекати в душах дітей паростки національної самосвідомості, утверджувати в їхніх душах і серцях поняття честі, гідності, поваги до рідної мови, національних традицій, звичаїв.

7. Ідея виховання на засадах родинної педагогіки.

Родинність прищеплює учням основні родинні цінності: працьовитість, шляхетність, милосердя, щирість, любов до рідного краю, рідної історії, народу, любов до порядку, шанування старших, твор­чість слова, знання роду, збереження його честі, демократизм стосунків, доброту, подружню вірність та любов.

8. Ідея розвитку життєвої компетентності

Статус людини в суспільстві залежить від неї самої: швидкоплинність соціального прогресу, динамічних змін зумовлює потребу в постійній роботі над собою, у розвитку життєвої компетентності, посиленні відповідальності молодої людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Головними принципами роботи гімназії є

. формування потреби в здоровому способі життя;

• формування духовної культури та загальнолюдської моралі;

• превентивне правове виховання;

• екологічне виховання;

• демократизація та гуманізація навчально-виховної роботи;

•створення умов для саморозвитку, самовиховання, самовияву, самоствердження особистості в колективі та розвиток інтересів, творчих здібностей учнів;

• розвиток системи учнівського самоврядування

. тісна взаємодія в системі «учні-батьки-вчителі»

Реалізація цілей і завдань здійснюється через

• управлінську;

• дидактичну;

• виховну;

• науково-методичну;

• суспільно-педагогічну діяльність;

. діяльність психологічної служби.

Управлінська діяльність

Управлінська діяльність закладу базується на основах демократичного стилю управління. Вищим органом управління є загальношкільні збори. Передбачається щорічне обов'язкове звітування директора перед батьківською громадськістю.

Метою управлінської діяльності адміністрації закладу є створення найсприятливіших умов для самореалізації особистості вчителя та учня, а також створення позитивного іміджу школи.

1. Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

• загальні збори;

• педагогічна рада;

• рада школи;

• атестаційна комісія;

• загальношкільний батьківський комітет;

• учнівське самоуправління;.

2. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування навчально-виховною діяль­ністю, моніторинг.

3. Річне планування здійснюється з використанням перспективного планування.. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про школу, проблемного аналізу стану справ згідно з Концепцією школи.

При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає експертизі в кінці року.

4. З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу, робота педагогів-новаторів в режимі самоконтролю.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільні благодійні внески батьків та спонсорські кошти. Розподіл коштів добровільних батьківських внесків відбувається згідно з фактичним їх надходженням за погодженням із загальношкільним батьківським комітетом. Не використані в поточному звітному періоді (навчальному році) кошти не підлягають вилученню і вико­ристовуються в наступних звітних періодах.

Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Концепції розвитку закладу здійснюється шляхом:

• зміцнення матеріально-технічної бази школи

• поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, довідковою, методичною, науково-популярною літературою;

• придбання комп'ютерної техніки, технічних засобів навчання;

• поповнення бібліотечного фонду;

• придбання меблів, ;

Учителі як учасники дидактичної підсистеми сприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особис­тості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям учнів.

Для впровадження в школі особистісно й компетентнісно зорієнтованого навчання в школі створені сприятливі умови:

• навчальний процес здійснюється відповідно до навчального плану;

• удосконалюється мотиваційне середовище дитини;

• здійснюється профільне навчання, створюються можливості вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих побажань,;

• підвищується відповідальність педагогічного колективу та батьків за результати навчання, вихо­вання й розвитку учнів;

• підвищується професійна майстерність педагогів;

• накопичується особистий педагогічний досвід ,( методичних розробок тощо);

• здійснюється комп'ютеризація навчального процесу;

• учні залучаються до участі в управлінні шкільними справами в різних видах діяльності;

• посилюється оздоровча спрямованість навчально-виховного процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров'я;

• створюється інформаційне забезпечення для переходу школи до роботи в інноваційному режимі;

• упроваджуються інноваційні методи формування життєвої компетентності учнів;

• проводиться моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів, їх виховання й розвитку.

Концепція виховної роботи школи.

Національний аспект виховання.

Національне виховання покликано зберегти систему поглядів, переконань, звичаїв, традицій культурно-історичної спадщини нації. Головними складовими національного аспекту виховання є громадське та патріотичне виховання.

Завданнями національного виховання є:

• формування національних цінностей, світоглядних позицій, ідеалів українського народу засобами фольклору

• виховання поваги до українських традицій, звичаїв, культури, державної мови;

• залучення до виховного процесу батьків , представників громадськості;

• дотримання народних звичаїв, обрядів.

Інтелектуальний аспект виховання.

Метою інтелектуального виховання є розумовий розвиток і формування провідних типів мислення учнів. Для підготовки учнів до роботи в сучасному науково-техногенному світі в вирішується комплекс завдань:

• накопичення учнями фонду специфічних знань (термінологія, поняття, символи, закономірності) як бази для розумової діяльності;

• оволодіння основними розумовими операціями (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, уза­гальнення, систематизація);

• формування інтелектуальних умінь (слухати й чути, дивитися й бачити, висловлювати думки, працювати з джерелами інформації);

• виховування інтелігентності.

Морально-етичний аспект виховання

Морально-етичне виховання спрямоване на формування моральної зрілості особистості — потреб, мотивів і способів діяльності.

Завданнями морально-етичного виховання в школі є:

• формування в учнів моральних цінностей, поглядів і переконань;

• відновлення духовності через повернення моральних норм;

• виховання моральних почуттів;

• вироблення навичок і звичок моральної поведінки, які б стали потребою та реалізувалися в будь-якій ситуації та умовах.

Морально-етичне виховання має забезпечити формування в учнів такої системи моральних цінностей:

• абсолютно вічні цінності — загальнолюдські цінності, що мають універсальне значення та необмежену сферу застосування (доброта, любов, чесність, гідність, справедливість);

• національні цінності (патріотизм, почуття національної гідності, бережливе ставлення до рідної землі, історична пам'ять тощо);

• громадянські цінності (права і свободи людини, обов'язки перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, повага до закону);

• цінності школяра (готовність захищати слабших, турбуватися про молодших тощо);

• сімейні цінності—моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої вірності, вірності в коханні, піклування про дітей, любов до батьків, пам'ять про предків;

• цінності особистого життя, які мають значення, насамперед, для самої людини, визначають риси її характеру, поведінку, стиль приватного життя (поміркованість та стриманість, працьовитість, добропорядність).

Правовий аспект виховання .

Метою правового виховання в школі є формування громадянина України на конкретній історичній і національно-державній основі. Пріоритетними завданнями становлення громадянина є:

• виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки;

• виховання глибокого усвідомлення взаємозв'язку між правами людини та її громадською відповідальністю, що становить правову культуру особистості;

• вивчення Конституції, прав і обов'язків громадян України, законів і норм співжиття у суспільстві.

Громадянський аспект виховання

Громадянське виховання — процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною.

Громадянське виховання в школі включає такі складові:

•виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу;

• розвиток патріотизму учнів;

• формування культури міжетнічних відносин;

• виховання творчого ставлення до вирішення проблем Вітчизни;

• формування правосвідомості учнів (усвідомлення своїх прав, свобод, обов'язків, ставлення до закону, державної влади);

• формування культури поведінки;

• розвиток в учнів мотивації до праці.

Художньо-естетичний аспект виховання

Змістом художньо-естетичного виховання школярів є формування в них загальної культури, естетич­них навичок, тому його основні завдання:

• розвиток уміння відрізнити прекрасне в повсякденному житті, цінувати його у вчинках людей;

• прищеплення любові до краси рідної природи, до витворів мистецтва, живопису, літератури та здібностей і талантів;

• забезпечення умов для їхньої творчої практичної діяльності;

• оволодіння цінностями та знаннями в галузі світового й народного мистецтва, музики, архітектури, усної народної творчості.

Фізичний аспект виховання

З метою забезпечення фізичного розвитку та комфортного самопочуття кожного учня у навчально-виховному процесі вирішуються такі завдання:

• формування навичок подолання фізичної і психологічної втоми;

• створення умов для повноцінного відпочинку, формування вмінь відпочивати;

• залучення учнів до занять фізкультурою та спортом;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров'я і здоров'я оточуючих людей ;

• формування гігієнічних навичок та навичок здорового способу життя, збереження і покращення фізичного й психічного здоров'я;

• вироблення навичок фізичного самовдосконалення і самозагартування

Екологічний аспект виховання

Метою екологічного виховання є формування екологічної культури вихованців як форми регуляції взаємодії людини з природою. Вона досягається шляхом вирішення таких завдань:

• виховання розуміння сучасних проблем навколишнього середовища й усвідомлення їхньої актуальності для всього людства, своєї країни і рідного краю;

• формування почуття відповідальності за стан навколишнього середовища на національному і глобальному рівнях;

• розуміння цінності природи як національного багатства країни;

• формування знань та вмінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток творчої і ділової активності при розв'язанні екологічних проблем, життєвих ситуацій;

• оволодіння учнями нормами екологічно грамотної поведінки;

• залучення учнів до активної природоохоронної діяльності на основі набутих

Трудовий аспект виховання

Трудове виховання в ліцеї спрямоване на формування працелюбної особистості, цивілізованого господаря, який свідомо ставиться до праці як вищої цінності людини і суспільства в умовах ринкових відносин. Завданнями трудового виховання в школі є:

• формування в учнів розуміння загальних основ сучасного виробництва;

• виховання свідомої життєвої потреби до трудової активності, ініціативи;

• виховання дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до природних багатств.

Економічний аспект виховання

Метою економічного виховання учнів є формування їхнього нового економічного мислення та свідомості, готовності діяти творчо, застосовувати отримані знання на практиці. Ця мета реалізується через виконання таких завдань:

• освоєння учнями через рольові ігри економічних ролей і позицій у сучасному світі;

• озброєння учнів теоретичними знаннями, практичними вміннями культури праці, розвиток здібностей до певного виду діяльності;

• виховання особливих рис характеру: самоорганізації, лідерства, бережливості, ініціативності, діловитості, дисциплінованості, бачення перспективи;

• формування підприємницької компетентності та культури;

• вироблення чіткого уявлення про наукові закономірності ринкових відносин;

•виховання розумових потреб, формування здібності співвідносити власні потреби з матеріальними можливостями;

• виховання свідомого ставлення до вибору майбутньої професії в умовах ринкових відносин;

• навчання партнерству, умінню працювати в колективі.

Наш час - час змін і перетворень у різних сферах життя, зокрема в навчально-виховному процесі. Сучасна школа — це складна соціально-педагогічна система, в якій необхідно створити умови для розвитку та саморозвитку особистості. Учитель сьогодні покликаний виховати людину - перспективну, ділову, яка вміє поєднати духовний світ, знання, практику та ініціативність, яка сміливо крокує в незвідане завтра. Отже, метою діяльності школи , її місією є формування особистості, орієнтованої на досягнення успіху в різних сферах діяльності.

Сьогодні Україні потрібні спеціалісти в різних галузях знань. Тому формування у випускників належного рівня національної свідомості, достатньої життєвої компетентності, соціального розвитку, необхідної комп'ютерної грамотності, уміння опрацьовувати інформацію, вільно використовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій є обов’язковими.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ

Принцип гуманізації полягає в послідовному поєднанні інтересів учнів та вчителів і виявляється у довірі та диференційованому підході до школярів, заснованому на врахуванні й розумінні їхніх індивідуальних особливостей і здібностей, запитів та інтересів, поваги до їх честі і гідності

Майстерність педагога - це не тільки глибоке знання предмета, а й уміння зрозуміти дитину, повага до її особистості, бажання бачити її кращою. Байдужість і пасивність не сумісні з гуманізмом.

Завдання вчителя - виявляти та реалізовувати виховний потенціал навчального матеріалу з метою формування гуманних якостей особистості, добирати зміст навчального матеріалу, принципи, методи, форми й способи навчання, які б максимально впливали на емоційну сферу учня, розвиваючи в ньому добрі почуття та прагнення

Принцип демократизації навчально-виховного процесу наповнює діяльність школи новим змістом. Сприйняття особистості школяра як вищої соціальної цінності, визначення та надання йому права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення атмосфери, де учень і вчитель діють як рівноправні громадяни, є практичними шляхами реалізації принципу демократизації

Однією з форм розвитку самостійності та демократичності у відносинах школярів є залучення їх до оцінювання навчальної діяльності, що сприяє формуванню почуття такту, міри, об'єктивності.

Демократизація - це шлях до відкритості системи освіти та навчально-виховного процесу, який орієнтує вчителя на максимальну реалізацію інтелектуальних, фізичних і моральних можливостей кожного учня, розвиток творчої активності, створює атмосферу довіри та співробітництва, поліпшує їх дисципліну й самодисципліну, спонукає їх до самостійних дій і вчинків

Принцип нероздільності навчання й виховання полягає в органічному поєднанні засвоєння знань із духовним збагаченням особистості, підпорядкуванні змісту навчання й виховання формуванню національне свідомих громадян України. Засвоєння змісту загальної освіти відбувається шляхом розвитку в учнів творчих задатків, здібностей. Спрямованих на створення нових цінностей, знань і вмінь

Принцип народності включає формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, вироблення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій

Принцип диференціації навчання та виховання учнів у школі і передбачає варіативність реалізації змісту, форм і методів навчально-виховного процесу з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей

Шляхи його реалізації в школі такі:

- рівнева диференціація - за ступенем навчання і рівнем розвитку учнів;

- профільна диференціація - надання переваги вивченню одного-двох навчальних предметів, урахування нахилів та інтересів учнів через відкриття гуртків, факультативів, курсів за виборомності школи є: гуманізація, демократизація, єдності навчання .

Пріоритетними напрямками роботи закладу є :

- рівний доступ до якісної освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти,

- формування і розвиток соціально активної особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, цілісною системою знань про природу, людину і суспільство, почуттям національної самосвідомості.

- поєднання інтересів вихованців та вчителів, толерантні взаємини у спільній праці, дотримання принципів педагогіки співпраці, індивідуальний підхід та врахування особливостей, запитів та інтересів кожної особистості та повага до неї.

Освітня програма школи призначена задовольнити потреби:

- учня в пізнавальних і ціннісних засадах особистісного і професійного самовизначення, в формуванні творчої особистості;

-суспільства в побудові освіти, що сприяє готовності молодого покоління до збереження й відтворення культури в різних галузях життя та діяльності людини.

Головними завданнями є:

Освітні та виховні:

- забезпечення реалізації права учнів на здобуття загальної середньої освіти відповідно до навчальних програм закладу ;

- виховання громадянина України

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціальне зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, потреби і вміння самовдосконалюватися, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство та творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

Організаційні:

- створення оптимальних умов для ефективної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- вихід на створення індивідуальних програм (траєкторій розвитку), комплексних планів через персоналізацію навчально-виховного процесу;

- моделювання сприятливого соціально-психологічного простору для життєдіяльності школи задля максимально широкої актуалізації творчих здібностей кожної особистості на засадах ціннісно - орієнтаційної єдності педагогів і учнів, відкритості, довіри, партнерства, взаємоповаги у стосунках між учителями, учнями, батьками;

- створення умов щодо отримання реальної соціальної практики гімназистами-старшокласниками як важливого засобу адаптації.

Методично-кадрові:

- залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення;

- впровадження прогресивних, ефективних моделей, технологій навчання.

Управлінські:

- управління якістю освіти на основі інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

- запровадження нових напрямків у менеджменті як основної умови для творчої самореалізації особистості

Досягнення мети і виконання завдань передбачає:

1. Створення закладу, в центрі уваги якого - творча особистість.

2. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно-зорієнтовану творчу педагогіку.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

Головними результатами діяльності школи мають стати:

- конкурентноздатність випускників;

- позитивний імідж в районі і області;

- підвищення активності учнів у навчанні, позакласній роботі, громадській діяльності;

- рейтинг закладу.

Суб’єкти діяльності :

- учні;

- вчителі;

- адміністрація;

- психологічна служба;

- медичні працівники;

- батьки;

- громадськість;

- шкільна бібліотеки;

- робітники правоохоронних закладів;

Характеристика навчального закладу.

Виноградненська гімназія . функціонує у двоповерховому приміщенні, . Будівля знаходиться у задовільному стані, відповідає санітарним та будівельним вимогам , нормативним документам, що регламентують порядок провадження освітньої діяльності.

Сьогодні в школі навчається 139 учень. Будівля школи забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу. Класних кімнат -10.

Щороку комісією з перевірки готовності школи до нового навчального року складається та підписується акт готовності школи до роботи в новому навчальному році та акт готовності котельні до роботи в осінньо-зимовий період.

У школі є їдальня на 35 посадочних місць. Функціонує водопровідна система.

Щороку здійснюється поточний ремонт школи.

При школі є футбольне поле із необхідним обладнанням.

Заклад забезпечено первинними засобами пожежегасіння, є плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожежі.

Усі електроустановки знаходяться в робочому стані і відповідають вимогам електробезпеки.

Предмети інваріантної та варіативної частини забезпечені потрібними програмами. Усі учні шкільного віку охоплені навчанням. Є списки, затверджені головою сільської ради та директором школи.

Робочий навчальний план відповідає вимогам Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

У школі всього 9 класів, які щодо наповнюваності відповідають чинним нормативам та санітарно - гігієнічним вимогам..

Прийом дітей до 1 класу здійснюється відповідно до вимог МОН .

Ведеться щоденний облік відвідування навчальних занять учнями із відповідними записами в журналі встановленого зразка. Класні керівники, у разі відсутності учня в школі, терміново з’ясовують причини відсутності. Більшість пропусків в учнів - з поважних причин. Харчуються в шкільній їдальні – 90%. Для учнів початкових класів організовано гаряче харчування за кошти бюджету. Для учнів середніх класів організовано одноразове гаряче харчування за кошти батьків

Робота з педагогічними кадрами

У системі роботи з педкадрами належне місце займає підвищення кваліфікації при Обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти. Адміністрацією школи розроблено перспективний план, який узгоджується з терміном атестації кожного вчителя. Педагоги, повернувшись із курсів, виступають із звітами про курсову підготовку на нарадах, методичних оперативках, годинах спілкування тощо. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до вимог Типового положення про атестацію зі змінами та доповненнями до нього Наказом по школі створюється атестаційна комісія, складається план роботи комісії на атестаційний період. Кожен учитель, який атестується, складає індивідуальний план роботи на атестаційний період, виконання якого контролюється головою атестаційної комісії.

Методична робота

Методична робота в школі підпорядкована проблемі школи. Координує методичну роботу в школі методична рада, до складу якої входять керівники методичних об’єднань та члени адміністрації.

Щорічно видається наказ «Про організацію методичної роботи в школі.» Згідно цього наказу, з метою підвищення фахового рівня вчителів та покращення організації науково-методичної діяльності педагогічного колективу в школі працюють предметні методичні об’єднання: учителів початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу та методичне об’єднання класних керівників. Засідання проводяться 4- 5 раз на рік.

Очолюють ШМО найбільш досвідчені вчителі.

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, де регулюються всі питання освіти, правові відносини школи, необхідними умовами реалізації концепції є:

- вибір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей;

- орієнтація на поглиблене вивчення предметів, вивчення профільних предметів.

- оптимальне поєднання теоретичних і практичних компонентів, органічний зв'язок з національною історією, культурою, традиціями;

- створення умов для максимального розвитку учнів, формування готовності і здатності до самоосвіти, широкого застосування нових педагогічних технологій;

- активне використання новітніх теоретичних розробок та здобутків педагогів-новаторів, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень;

- досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів;

- забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особистості;

- створення належної матеріально-технічної бази, науково-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Очікувані результати

Модель випускника школи :

- має свідомо сформовані навички здорового способу життя;

- навчився самостійно приймати рішення, підтримувати та зміцнювати власне здоров’я засобами оздоровчо-фізкультурної діяльності;

- має власну національну гідність, внутрішню свободу, гордість за свою країну; любить рідну землю, свій народ, готовий до праці в ім’я України;

- поважає закон, знає права й обов’язки громадянина України, глибоко усвідомлює взаємозв’язок між діями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю;

- відданий ідеалам Добра, Правди, Свободи;

- вміє не піддаватися негативним звичкам, які шкодять здоров’ю;

- оволодів міжнародними нормами етики та естетики;

- має гарну літературно відшліфовану мову, досконало володіє не лише рідною, а й іноземною мовами;

- вміє свідомо й інтелектуально повноцінно використовувати вільний час з метою гармонійного саморозвитку, самовдосконалення, зміцнення здоров’я;

- є активним творцем кращого життя школи, країни;

- оволодів цінними знаннями в галузі світового і народного мистецтв, музики, архітектури, усної народної творчості, національної пісенної та танцювальної культури, побуту, ремесел, гри; валеології та фізичної культури;

- є професійно зорієнтований, зі сформованою трудовою активністю та працелюбністю;

- дбає про повноцінний фізичний розвиток, зміцнення здоров’я, гармонію тіла й духу, людини й природи;

- має сформоване почуття відповідальності за природу як національну та загальнолюдську цінність, основу життя на Землі.

Додаток 1

ПРОЕКТ «ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю ТА УСПІХУ»

Класифікація проекту:

  • малий проект (шкільний);
  • стратегічний (довготерміновий);
  • комплексний.

Завдання проекту:

• зростання іміджу школи;

• розробити в рамках проекту програми для забезпечення втілення інноваційних технологій;

• зміцнення матеріально-технічної бази, спрямованої на сучасний рівень освіти;

• підвищити престиж навчання;

• домінантою виховного процесу є виховання в учнів патріотизму з новим

змістовим наповненням;

• активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів.

Час реалізації проекту

Шкільний освітній проект «Школа сприяння здоров’ю та успіху» реалізується протягом 2018 – 2023 років за етапами:

• підготовчий (2018 – 2023 н. р.) – аналіз стану освітнього процесу в школі;

• формуючий (2019 – 2020 н. р.) – розробка програм до проекту з метою

реалізації Концепції розвитку закладу;

• впроваджувальний (2020 – 2022 н. р.) – реалізація програм шкільного проекту;

• контрольно-узагальнюючий (2022 – 2023 н. р.) – моніторинг ефективності

впровадження шкільного проекту.

Зміст діяльності

ü Проаналізувати стан освітнього процесу в школі.

ü Розробити шкільні програми для забезпечення реалізації шкільного проекту.

ü Проведення інвентаризації матеріально-технічної бази.

ü Робота щодо впровадження інноваційних технологій в рамках шкільних програм

ü Моніторинг ефективності впровадження шкільного проекту.

Шляхи реалізації проекту

Основний вектор реалізації проекту – розвиток системи управління школи,

що включає наступне:

• інтегрованість середовища школи;

• гнучка взаємодія в педагогічному колективі;

• оптимальне розв'язання педагогічних суперечностей;

• створення комфортного психологічного середовища загалом;

• забезпечення активної і скоординованої діяльності учасників навчально-

виховного процесу;

• організаційна робота адміністрації щодо формування педагогічного колективу однодумців;

• досягнення організаційного ефекту шляхом спільної реалізації завдань, які містить Концепція і річний план;

• стимулювання фахового розвитку вчителів.

Експертиза проекту стратегічного розвитку та його впровадження

Експертна процедура передбачає наступні кроки:

1. Формування групи експертів.

2. Визначення мети роботи групи.

3. Вибір способів оцінки та узагальнення інформації.

4. Визначення критеріїв.

5. Проведення процедури експертизи.

6. Заповнення протоколів результатів експертизи.

7. Визначення подальшої стратегії щодо впровадження проект

Додаток 2

ШКІЛЬНА ПРОГРАМА «ВИХОВАНІСТЬ»

Мета: забезпечення умов для індивідуального розвитку, урахування особистих досягнень учнів, стимулювання їхньої творчої активності, найбільш повної самореалізації в різних видах позаурочної діяльності, реалізація їхніх нахилів та інтересів через насичене виховне середовище закладу.

Завдання:

• створення в закладі сприятливої позитивної атмосфери колективного пошуку

моделі виховної роботи;

• розробити в рамках програми модулі для забезпечення втілення інновативних виховних нововведень;

• моніторинг якості роботи модулів із подальшою корекцією.

Шляхи реалізації програми

Програма реалізується через роботу модулів:

• «Самоврядування»;

• «Виховні технології» (інноваційна діяльність класних керівників);

• «Традиції»;

• «Разом – родина» (реалізація зв'язків із батьками);

• «Наші друзі» (зв'язок із позашкільними закладами та громадськими організаціями).

Додаток 3

ШКІЛЬНА ПРОГРАМА «ЗДОРОВ'Я»

Мета: створення в закладі цілісної системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Завдання:

• удосконалити форми і методи роботи, які сприятимуть формуванню здорового

способу життя та негативного ставлення учнів до шкідливих поведінкових звичок;

• розробити в рамках програми модулі для забезпечення втілення інноваційних здоров'язберігаючих технологій;

• моніторинг якості роботи модулів із подальшою корекцією.

Шляхи реалізації програми

Програма реалізується через роботу модулів:

«Робота за програмою «Рівний – рівному»: «Школа проти СНІДу»;

«Зміцнюємо здоров'я»;

«Здоровий мікроклімат у школі».

Розділ IIРеалізація державної освітньої політики у навчальному закладі

1. Виконання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти

Напрям діяльності

Термін вико­нання

2018/19 н. р.

2019/20н. р

2020/21н. р.

2021/22

н. р.

2022/23 н.р.

Забезпе-чення гарантовано-го права громадян на здобуття повної

за­гальної

се­редньої

ос­віти

Серпень

Наказ «Про організацію роботи педагогічного колективу

в мікрорайоні школи»

Жовтень

Нарада «Про виконання ст. 35 Зако­ну України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загаль­ну середню освіту» щодо забезпечен­ня гаранто­ваного права на здобуття середньої ос­віти» (аналіз за 5 років)

Організація харчування

Вере-сень

Наказ «Про організацію харчування »

Наказ «Про рівень організації харчування

»

Нарада

«Про дотри-

мання санітарних ви­мог на харчоблоці»

Оздоровле-ння учнів

Вересень

Наказ «Про заборону тютюнокуріння у навчальному закладі»

Квітень

Накази

• «Про організацію оздоровлення учнів під час літніх канікул»

Наказ «Про виконання

заходів відділу освіти щодо прове­дення антинікоти-нової інформацій-но-освітньої та профілактич-ної робіт»

Нарада «Про формування

здоров'я-зберігаючих компетентностей школярів»

Нарада «Про рівень профілактич­ної робо­ти з дітьми, схильними до куріння»

Медичне

обслуговування учнів та вчителів

Вере-сень

Накази:

• «Про проходження медичного огляду працівниками »;

• «Про проходження медичного огляду учнями »

Травень

Наказ «Про стан захворюваності учнів протягом навчального року»

Нарада «Про

виконання заходів щодо дотримання

санітарно-епідеміологічного режиму в закладі»

Нарада «Про

стан проведення профілак-

тичних медичних оглядів учнів

»

Нарада

«Про стан

просвітни-

цької роботи серед

учнівської молоді щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм»

Наказ «Про

дотримання

вимог сані-

тарного за-

конодавства

в школі»

Техніка без-

пеки (ТБ)

та охорона

праці (ОП)

Серпень

Вере-сень

Накази:

• «Про організацію роботи з охорони праці»;

• «Про організацію роботи з протипожежної безпеки»;

• «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху»;

• «Про створення комісії з надзвичайних ситуацій»

Грудень;

Травень

Наказ «Про дотримання правил ТБ під час канікул»

Нарада «Про

дотримання

правил проти-

пожежної безпеки в приміщенні

школи»

Наказ «Про організацію та здійснення просвітни-цької роботи

серед учнів із питань безпеки дорожнього руху»

Наказ «Про

дотримання учасниками навчально-виховного процесу

та технічними працівни­ками вимог чинного за­конодавства з ОП та ТБ»

Наказ «Про

дотримання правил

ТБ на уроках фізичної культури

і трудового навчання»

Нарада «Про

рівень про-

філактичної

роботи серед

учнів

щодо попе-

редження травматизм-му»

2. Реалізація вимог Державного стандарту початкової освіти

Освітня галузь

2018/19н. р.

2019/20н. р

2020/21н. р.

2021/22 н. р.

2022/23 н.р.

Математика

Педрада «Про роз­виток логічного мислення і про­сторової уяви на уроках мате­матики»

Наказ «Про стан викладан­ня математики у початковій школі

Технологія

Наказ «Про стан викладан­ня трудового навчання у початковій школі»

Мова і літе­ратура

Наказ «Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з української мови»

Педрада «Про формування і розвиток мов­леннєвих умінь на уроках чи­тання»

Наказ «Про стан

викладання і рівень навчальних досягнень

учнів з української мови»

Наказ «Про стан

викладан­ня мови

та літератури у

початковій школі»

Мистецтво

Методична рада, «Про стан викладання му­зичного та об­разотворчого мистецтв»

Людина і світ

Методична рада «Про формування на­укового світогля­ду і критичного мислення на уро­ках та в позаурочній діяльності з предметів при­родничого циклу»

Здоров'я і фізична культура

Педрада «Використання активних форм, методів навчання та виховання як засіб збереження психічного і фізичного здоров'я дітей в умовах навчально-виховного процесу»

Педрада «Шляхи реалізації проекту «Школа сприянню здоров’ю» через уроки фізичної культури і основ здоров'я»

3. Реалізація вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти

Освітня галузь

Предмет

2018/19н.р.

2019/20 н.р.

2020/21н.р.

2021/22 н.р.

2022/23 н.р.

Мови і літератури

Мовний ком­понент (українська мова)

Педрада «Про формування комунікативної та літератур­ної компетенцій учнів

на уроках літерату­ри

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури»

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури»

Літератур-ний компонент

(українська і літератури)

Іноземні мо­ви

«Про формування

мовної компетенцій школярів шляхом засто­сування сучас­них підходів до викладання іноземної мов»

Суспільство

знавство

Історія

всесвітня України,

правознав-

ство

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії,правознавства»

Російська мова та література

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови та літератури

Естетична

культура

Музика

Педрада

«Про самореалізацію творчо­го потенціа­лу особис­тості на уроках предметів естетич­ного цик­лу та в позакласній діяльності»

Образотворче мистецтво

Художня культура

Математика

Наказ «Про опанування уч­нями системи математичнх знань як осно­ви формуван­ня відповідних компетенцій»

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики

Природознавство

Природо-знавство

Методична рада «Про наступність між початковою та основ­ною ланками освіти з природознавчої підготовки школярів»

Біологія

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з біології

Хімія

Наказ «Про

виконання

вимог про­грами до на­вичок учнів із хімії»

Географія

Методична рада «Про формування в учнів ком­плексного,

просторово­го та соціаль­но-орієн­тованого уявлень про Землю»

Фізика та астрономія

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії»

Методична

рада «Про формуван­ня наукового стилю мислення»

Технології

Інформати-ка

Трудове навчання

Педрада «Про організацію проектної діяльності учнів на уроках трудового навчання

Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з інформатики

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

Наказ «Про формува-ння рухових на­вичок шко­лярів та рі­вень їх фі­зичної підготовле-ності»

Педрада «Про фор­мування здоров'я-зберігаючої компетент­ності шко­лярів»

Наказ «Про стан викладання фізичної культури та основ здоров'я»

Педрада «Шляхи реалізації проекту «Школа сприянню здоров’ю» через уроки фізичної культури і основ здоров'я»

Основи

здоров'я

Методична рада «Про реалі­зацію зміс­тових ліній «Соціаль­не і духов­не здоров'я »

4. Педагогічні Ради

Напрями роботи

2018/19 н.р.

2019/20 н.р.

2020/21н.р.

2021/22 н.р.

2022/23 н.р.

Запроваджен

ня Державного

стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови

Про самореалізацію творчо­го потенціа­лу особис­тості на уроках предметів естетич­ного цик­лу та в позакласній діяльності»

Комп’ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості учнів

Про форму-

вання актив-

ної соціаль-

ної та гро­мадянської

позиції (со­ціалізація особистості у шкільному просторі)

Про формування комунікативної та літератур­ної компетенцій учнів

на уроках літерату­ри

Робота педагогічного колективу над єдиною науково-

методичною

проблемою

Розробка програми розвитку школи на 2014 – 2018рр.

Планування шляхів реалізації методичної проблеми

Реалізація

методичної

проблеми

у навчально-

виховному про­цесі (проміж­ний етап)

Реалізація

методичної

проблеми

у навчально-

виховному про­цесі (заключ­ний етап)

Розділ IIIУправління навчально-виховним закладом

1. Оптимізація мережі класів

2018/119н.р.

2019/20 н.р.

2020/21н.р.

2021/22 н.р.

2022/23 н.р.

Класи

К-ть учнів

К-ть учнів

К-ть учнів

К-ть учнів

К-ть учнів

1-й

10

11

16

15

15

2-й

16

12

11

16

15

3-й

18

16

12

11

16

4-й

21

18

16

12

11

5-й

9

22

18

16

12

6-й

14

11

22

18

16

7-й

12

15

11

22

18

8-й

20

12

15

11

22

9-й

20

20

12

15

11

Усьог

140

137

127

138

136


2. Кадрова політика

Кількість педагогічних робітників

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

До 30 років

2

2

2

2

2

31-40 років

3

3

3

2

2

41-50 років

2

2

2

3

3

51-55 років

3

3

3

3

3

Понад 55 років

5

5

5

5

5

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних робітників

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

До 3років

0

0

0

0

0

3-10 років

2

2

2

2

2

10-20 років

4

4

3

3

5

Понад 20 років

10

10

11

11

11

3. Керівництво навчально-виховним процесом та його контроль

Перспективний графік вивчення стану викладання предметів

(основна школа)

Предмет

2018/

2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Українська мова

+ Н

Українська література

+ Н

Російська мова та література

Іноземна мова

Математика

Інформатика

+ Н

Географія

+ Н

Біологія

+ Н

Природознавство

Фізика/астрономія

Хімія

Історія

+ Н

+ Н

Правознавство

+ Н

Художня культура

Основи здоров’я

Фізкультура

+ Н

+ Н

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Трудове навчання/технології

Перспективний графік вивчення стану викладання предметів

(початкова школа)

Предмет

2018/

2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Мовно-літературна галузь

Математична галузь

Іноземна мова

Я досліджую світ (природнича. громадянська й історична, соціальна, здоров*язберігаюча)

Фізкультура

Мистецька

Інформаційна

Технологічна

Перспективний план

КПК та атестації педагогічних працівників

на 2018- 2023 рр.

ПІБ

Попередні курси

2018

2019

2020

2021

2022

2023

кпк

А

кпк

А

кпк

А

кпк

А

кпк

А

кпк

А

1

Шкляр Любов Георгіївна

2018

кпк

кпк

кпк

2

Дикая Валентина Володимирівна

2015

кпк

3

Баландіна Юлія Миколаївна

4

Збандут Людмила Григорівна

2019

кпк

5

Воловікока Наталя Михайлівна

2019

кпк

+

7

Зинковська Людмила Іванівна

2016

кпк

кпк

8

Зозулевич –Сосько Антоніна Олександрівна

кпк

+

9

Капітоненко Надія Іванівна

2015

+

кпк

10

Лапщун Юлія Станіславівна

2019

кпк

кпк

11

Латарцева Надія Олексіївна

2019

кпк

12

Ромазанова Юлія Миколаївна

2017

кпк

13

Яцко Любов Олексіївна

2016

кпк

14

Стеценко Ольга Василівна

2017

кпк

кпк

15

Русінова Світлана Миколаївна

2017

кпк

16

Перлікас Вікторія Богданівна

2018

кпк

+

кпк

17

Чернованов Михайло Іванович

2018

кпк

+

кпк

Кол-во просмотров: 399

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930