Колективний договір

між адміністрацією та профспілковим комітетом

комунального закладу «Винградненська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів

Маріупольської міської ради Донецької області»

на 2017-2021 роки

Схвалено на зборахтрудового

колективукомунального закладу

«Виноградненська загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів

Маріупольської міської ради

Донецької області»

«__25___» травня 2017

Протокол 6

І. Загальні положення

1.1.Метаукладання колективного договору (далі—договір)

1.1.1.Договір укладений з метою регулювання соціально-трудових відносин, зміцнення соціального захисту працівників закладу і вміщує зобов’язання сторін, які його уклали, щодо створення умов для підвищення ефективності роботи закладу, реалізації на цих засадах професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.2. Сторони договору та їхні повноваження :

1.2.1.Договір укладений між адміністрацією комунального закладу «Виноградненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Маріупольської міської ради Донецької області»в особі директора Шкляр Любові Георгіївни,яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження, з однієї сторони,

і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації комунального закладу «Виноградненська загальноосвітня школа І – ІІІ Маріупольської міської ради Донецької області»від імені трудового колективу, з другої сторони.

1.2.2.Сторони визнають повноваження один одного й зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності й аргументованості під час проведення переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, які є предметом договору.

1.3. Термін дії договору

1.3.1.Договір укладений на 2017-2021 роки та набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє до укладення нового Договору або перегляду цього договору.

1.3.2.Сторони вступають в переговори щодо укладання нового договору не раніше, ніж за три місяці до закінчення календарного року (чи до закінчення терміну дії цього договору, на який його укладено).

1.4. Сфера дії положень договору:

1.4.1.Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників закладу незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для керівника закладу так і для інших працівників Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

1.4.2.Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов'язань і є локальним правовим актом, який регулює виробничі, навчальні, трудові і соціально-економічні відносини на основі узгоджених інтересів працюючих і уповноваженого власником органу - адміністрації Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

1.4.3.Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань і обов'язковість умов даного договору.

1.4.4.Керівництво Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів визнає профспілковий комітет єдиним представником працівників – членів трудового колективу у питаннях виробництва, трудових і соціально-економічних відносин.

1.4.5.Комітет профспілкової організації зобов’язується сприяти ефективній роботі Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів властивими профспілці методами і засобами.

1.4.6.Невід’ємною частиною договору є додатки до нього (додатки 1-18 ).

1.5. Порядок внесення зміні доповненьу договір

1.5.1.За спільною домовленістю сторін, до договору можуть вноситися доповнення або зміни, при цьому вони не повинні погіршувати умови праці, трудових і соціальних гарантій, передбачених законодавством і цим Договором.

1.5.2.Пропозиції однієї із сторін є обов'язковими для розгляду іншою стороною.

1.5.3.Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та галузевих угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії договору, тільки після переговорів сторін у такому порядку:

- одна із сторін повідомляє іншу сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення змін до договору;

- у семиденний термін сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди сторін щодо внесения змін оформлюється відповідний протокол.

1.6. Після підписання договорууповноважена особаадміністрації закладу протягомдвох тижнів:

1.6.1. Голова профкому закладу доводять до відома працівників під особистий підпис текст колективного договору у двохтижневий термін від дня його підписання, забезпечують гласність його виконання. Адміністрація зобов'язується, приймаючи на роботу нових працівників, знайомити їх під розписку з текстом колективного договору.

1.6.2. Подає договір на реєстрацію до місцевих органів державної виконавчої влади.

ІІ. Трудовівідносини

2. 1. Режим роботи та відпочинку:

Сторони домовились:

2.1.1. Забезпечити ефективну діяльність комунального закладу «Виногрданенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Маріупольської міської ради Донецької області» (далі Виноградненська ЗОШ І – ІІІ ступенів.), виходячи з фактичних розмірів фінансування і раціонального використання не бюджетних коштів для збільшення результативності роботи Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

2.1.2 Забезпечити розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів, створювати оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу.

2.1.3. Забезпечити своєчасне (один раз на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантувати їм при цьому збереження заробітної плати.

2.1.4. Забезпечити виконання визначеної законодавством тривалості робочого тижня.

2.1.5. Визначати тривалість денної роботи у відповідності до Правил внутрішнього розпорядку та графіками (розкладом) роботи, затвердженими директором Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів за узгодженням з профспілковим комітетом, з урахуванням специфіки закладу, режиму роботи структурних підрозділів (додаток 1) із розрахунку нормальної тривалості робочого дня від 3 до 7 годин при 18 годинному тижневому навантаженні та 8 годин при 40 годинному 5-ти денному робочому тижні.

2.1.6. У зв’язку з неможливістю дотримуватись щоденної або щотижневої тривалості робочого часу сторожів, ввести сумарний облік робочого часу сторожів (ст. 61 КЗпП України, наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 19.04.06р. №138) таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин, передбачених ст.50 КЗпП України.

Оплату роботи сторожів проводити за фактично відпрацьований час (згідно ст. 50, 51,56,61 КЗпП України).

Робоча зміна не повинна перевищувати 12 годин у буденні дні та 18 годин у вихідні та святкові дні.

2.1.7. Загальні вихідні визначені в суботу та неділю.

2.1.8. Максимальна тривалість робочої зміни не може перевищувати:

· 8 годин роботи в нормальних умовах праці;

· 8 годин при роботі зі шкідливими та важкими умовами праці для молодшого обслуговуючого персоналу.

2.1.9. З метою забезпечення дієздатності Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів директор може організувати чергування в неробочі дні, до якого залучає працівників. Графік чергування погоджується з профспілковим комітетом. Компенсація за дні чергування здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.1.10. Організувати понаднормову роботу або в неробочі дні лише у виняткових випадках за попереднім погодженням з профспілковим комітетом. Повідомляти працівників про такі роботи заздалегідь - не пізніше, як за добу до їх початку.Час понаднормової роботи не може перевищувати 2 години в день ( 4 - на тиждень, 120- на рік). Дотримуватись при цьому ст.62 КЗпП України.

2.1.11. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором та посадовою інструкцією.

2.1.12. Вносити зміни чи запроваджувати новий режим роботи у закладі для категорій чи для окремих працівників лише після погодження з профспілковим комітетом.

2.1.13. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання та бережного ставлення до нього.

2.1.14.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.1.15.До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснювати під розпис його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права та пільги, компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

2.1.16. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

2.1.17. Залучати до викладацької роботи працівників інших закладів, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням у обсязі не менше відповідної кількості годин для нарахування педагогічного стажу.

2.1.18.Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснюється за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

2.1.19.Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року, письмово попередивши за 2 місяці.

2.1.20. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (у тому числі трудову строкову угоду) за умови, якщо в закладі не виконується законодавство з охорони праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закону України «Про охорону праці»).

2.1.21.Навчальне навантаження для педагогічних працівників встановлюється за погодженням з профкомом не пізніше, ніж за два місяці до початку наступного навчального року.

Навчальне навантаження в обсязі меншому від тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою педагога, попередивши його за два місяці.

При скороченні загальної кількості годин по закладу (зменшення контингенту учнів, закриття класів тощо) про зменшення навантаження попереджати працівника за два місяці.

Викладання уроків образотворчого мистецтва, фізичної культури, музики в початкових класах передавати спеціалістам лише за письмовою згодою чи проханням учителя початкових класів.

2.1.22. Адміністрація Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів погоджує з профкомом розклад уроків. При складанні розкладу враховується принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу,

забезпечується оптимальний режим роботи для жінок, які мають двох і більше дітей віком до 16 років, та для тих педагогів, хто поєднує роботу з навчанням.

2.2.Відпустки:

Сторони домовились:

2.2.1. Адміністрація Виноградненської ЗОШ І – ІІІ ступенів за погодженням з профкомом для створення

кращих умов відпочинку може у виняткових випадках перенести вільний день, день відпочинку на інший день, щоб об’єднати з найближчим святковим або неробочим днем.

2.2.2. До 05 січня кожного року узгодити, затвердити і довести до відома під особисту розписку графік щорічних оплачуваних відпусток. Графік відпусток є обов'язковим як для керівника закладу, так і для працівників.

2.2.3. Відпустки надаються тривалістю не менше 24 календарних днів працівникам МОП та спеціалістам; 56 календарних днів педагогічним працівникам.

2.2.4. Додаткові оплачувані відпустки надаються тривалістю до 7 календарних днів (конкретна їх тривалість визначається колективним договором) таким працівникам :

- з ненормованим робочим днем відповідно до переліку посад з ненормованим робочим днем (додаток 2);

- із шкідливими умовами праці (згідно з додатком 3 ).

2.2.5. Додаткові оплачувані відпустки надаються тривалістю до 7 календарних днів:

- жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку; який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

2.2.6. Ця відпустка надається без врахування інших додаткових відпусток:

-жінкам, які усиновили дитину старше трьох років,надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.

2.2.7. Адміністрація зобов'язується повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

2.2.8. Адміністрація зобов'язується надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування.

2.2.9.У випадку розподілу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати в розмірі не меншому, ніж 14 календарних днів. Перенесення щорічної відпустки здійснювати в порядку, передбаченому ст.11 Закону України „Про відпустки”.

2.2.10. На вимогу працівника адміністрація зобов'язана перенести щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, зручний для працівника час у випадку порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки.

2.2.11.Працівникам надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати( ст..25-26 ЗУ «Про відпустки»):

- у разі особистого шлюбу чи шлюбу дітей - 3 дні;

- у разі народження дитини (батьку) - 3 дні;

-у зв'язку зі смертю рідних чи близьких родичів - 3 дні.

2.3. Профспілковий комітет зобов’язується :

2.3.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасним внесенням

записів у трудові книжки, виданням наказів про прийняття, звільнення, перевод на іншу роботу, зміни режиму праці, відпочинку та ознайомлювати з цими наказами працівників.

2.4. Сторони угоди домовились:

2.4.1.Надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності заяви працівника.

ІІІ. Забезпечення зайнятості

3.1.Адміністрація зобов’язується:

3.1.1. Приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації закладу, часткового призупинення навчального процесу, що призводить до скорочення чисельності чи штатів працівників, погіршенню умов праці, тільки після проведення з профкомом консультацій про заходи щодо запобігання звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму або зниження негативних наслідків звільнення працівників.

Такі консультації проводяться за 3 місяці до звільнення ( 49-4 КЗпП).

3.1.2. Не допускати масового звільнення працівників (більше 10% від загальної чисельності працівників). За необхідності звільнення працівників розробляти та втілювати погоджену з профкомом програму працевлаштування та соціальної підтримки таких працівників.

3.1.3. Не розривати трудову угоду з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу з працівниками, перед якими не погашена заборгованість по заробітній платі.

3.1.4. Не допускати економічно та соціально необґрунтованого скорочення мережі класів, груп (підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників проводити його після закінчення навчального року.

3.1.5.При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення тощо) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

3.1.6.При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України повідомляти у письмовій формі не пізніше як за 2 місяці особисто працівника та державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників.

3.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

3.2.1. За необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з роботодавцем з проблем зайнятості з метою вживання заходів щодо запобігання звільненню, або зведення їх кількості до мінімуму, або згладжувати наслідки звільнення.

3.2.2. . Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнювальних працівників.

3.2.3. Забезпечувати захист вивільнювальних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП .

3.2.4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

3.3.Сторони угоди домовились:

3.3.1.При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право на залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім переваг, передбачених чинним законодавством надається також:

- особам передпенсійного віку;

- сімейним – при наявності двох і більше утриманців;

- особам, в родині яких немає інших робітників з самостійним заробітком.

ІV.Оплата праці

4.1.Сторони домовились:

4.1.1.Мінімальні посадові оклади і тарифні ставки в закладі встановлюються не нижче рівня офіційно встановленої мінімальної заробітної плати.

4.1.2.Робота працівників закладу оплачується почасово за тарифними розрядами, посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, займаної посади, в залежності від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт відповідно до чинного законодавства.

4.1.3.За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків виплачувати винагороду і преміювати працівників у відповідності до Положень про винагороду і преміювання, розроблених і затверджених адміністрацією за погодженням з профкомом, у відповідності до порядку, визначеного цим колективним договором (додатки 4 та 5 ).

4.1.4.Проводити доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів. Перелік робіт і посад додається (додаток 6).

4.1.5.За роботу в нічний час (з 22.00 години вечора до 6.00 години ранку), працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, проводиться доплата в розмірі 40% тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи.

4.1.6.При суміщенні професій (посад), виконанні робіт в більших обсягах чи при розширеній зоні обслуговування або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи проводиться доплата до 50 % тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього працівника, суміщуваної посади. Доплати проводити в межах економії фонду заробітної плати за відповідними посадами (додаток 7).

4.1.7.Конкретний розмір доплат погоджується з профкомом.

4.1.8. Виплачувати винагороду за вислугу років у відповідності з порядком, передбаченим чинним законодавством та встановленим в цьому колективному договорі (додаток 8).

4.1.9.Встановлюється доплата до посадового окладу в розмірі 10% прибиральникам службових приміщень, зайнятим прибиранням загальних убиралень та санвузлів ( Наказ МОН від 26 вересня 2005 р. №557).

4.1.10. Контролювати використання бюджетних коштів і в разі наявності економії фонду заробітної плати використовувати її на преміювання та надання матеріальної допомоги.

4.2.Адміністація зобов'язується:

4.2.1.Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу (додаток 9), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

4.2.2.Здійснювати оплату праці вчителів у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних

від них причин (несприятливі метереологічні умови, епідемїї, карантини тощо), із розрахунку

заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов'язків. (Перелік робіт за додатком 10 ). При невиконанні такої роботи оплату здійснювати з розрахунку 70% тарифної ставки,але не менше, ніж 2/3 заробітної плати.

4.2.3.Оплату простою не з вини працівника, за умови попередження адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі не менше 2/3 тарифної ставки.

4.2.4. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток на час проходження медичного огляду.

4.2.5. Забезпечити своєчасне погодження з профспілковим комітетом (далі ПК) двічі на місяць через проміжок часу, який не перебільшує 16 календарних днів виплату заробітної плати в строки: аванс 20 числа поточного місяця, кінцевий розрахунок 06 числа наступного місяця.

4.2.6.Розмір заробітної плати за першу половину місяця (аванс) погоджується з ПК і дорівнює не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки посадового окладу працівника. При збігові термінів виплати заробітної плати з вихідними днями, виплачувати її заздалегідь.

4.2.7. У день виплати заробітної плати інформувати працівників про загальну суму заробітної плати із розшифровкою за видами виплат, розмірів та засад для утримання, суми зарплати, що підлягає виплаті.

4.2.8. При виникненні заборгованості по заробітній платі більше, як за два місяці сторони погоджують графік погашення заборгованості.

4.2.9. Заробітну плату працівникам за весь час відпустки, а також матеріальну допомогу на оздоровлення виплачувати за 7 днів, але не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки.

4.2.10. Забезпечувати проведения атестації педагогічних працівників кожних п'ять років відповідно до типового Положення про атестацію педагогічних працівників України, а також при необхідності проведення позачергової атестації педпрацівників.

4.2.11. Не пізніше двотижневого терміну провести передбачені законодавством виплати і компенсації працівникам, направленим на курси підвищення кваліфікації.

4.2.12. Вести облік надурочних робіт і проводити їх оплату відповідно до чинного законодавства. Погодинну оплату педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

- заміщення протягом менше двох місяців тимчасово відсутніх педпрацівників;

- оплати праці працівників інших закладів, які залучаються до педагогічної роботи.

Якщо заміщення тимчасово відсутніх педпрацівників продовжувалось більше 2-х місяців, оплату здійснювати за тарифікацією з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження.

4.2.13. Доплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників здійснювати за фактично виконану роботу в межах місячної ставки заробітної плати відсутнього працівника.

4.2.14. Забезпечити в закладі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших виплат, положень про преміювання.

4.2.15. Погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в закладі.

4.2.16. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати забезпечення допомогою в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи з посадового окладу (ставки) того місяця , в якому відбулась подія, зв’язана з певними виплатами, з обліком постійних доплат і надбавок (Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95р. №100 і №348 від 16.05.95р.)

4.2.17. Забезпечити своєчасне проведения індексації грошових доходів працівників у зв'язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

4.2.18. У зв’язку зі зміною банку здійснювати виплату заробітної плати через установи даного банку відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників

4.3. Профспілковий комітет зобов'язується:

4.3.1.Здійснювати контроль за дотриманням у навчальному закладі: законодавства про оплату праці.

4.3.2.Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці, практики звернення працівників до суду про примусове стягнення заробітної плати.

4.3.3.Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов данного колективного договору, що стосуються оплати праці.

4.3.4.Представляти інтереси працівника під час розгляду його трудового спору щодо оплати праці в комісії з розгляду трудових спорів.

4.3.5.Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді.

4.3.6.Звертатися в прокуратуру з приводу порушення законності, для перевірки дотримання адміністрацією законодавства про працю.

4.3.7.Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці Головне управління Держпраці у Донецькій області. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

V. Охорона праці

5.1. Сторони домовились:

5.1.1.При укладенні трудового договору щойно прийнятий працівник буде під особисту розписку проінформований керівником про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

5.1.2. Розробити, узгодити і додати до колективного договору, як додатки:

· перелік професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спеціальний одяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту (додаток 11);

· перелік професій і посад працівників, робота яких пов'язана із забрудненням і яким безкоштовно видається мило (додаток 12 );

· перелік професій і посад працівників, яким безкоштовно видаються знешкоджуючі, миючі засоби у зв'язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин (додаток 13)

· комплексні заходи щодо досягнення нормативів (безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму; професійним захворюванням і аваріям (додаток 14).

5.2.Адміністрація зобов'язується:

5.2.1. Додержуватися встановлених загальнодержавних нормативів з питань охорони праці: скорочена тривалість робочого часу, додаткова відпустка, отримання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. Ознайомити працівника з нормативними документами про пільги і компенсації.

5.2.2. Щорічно за рахунок спонсорських коштів передплачувати і поповнювати фонди бібліотеки матеріалами з питань охорони праці та оплати праці; передплачувати інформаційний збірник Міністерства освіти України.

5.2.3. Проводити за встановленим графікам навчання , інструктаж і перевірку один раз на рік знань з охорони праці працівників , які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там,

де є необхідність в професійному підборі у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ( список за додатком15).

5.2.4. Забезпечувати наявність мила біля умивальників.

5.2.5. Щороку до 15 серпня здійснюти перевірку стану охорони праці і подготовки закладу до роботи в новому навчальному році.

5.2.6. Вчасно проводити розслідування нещасних випадків, складати відповідні акти, направляти документи в відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань України з заявою потерпілого для проведення страхових виплат.

5.2.7.Вести облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасних випадків на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

5.2.8.У разі нещасного випадку на виробництві потерпілому виплачується одноразова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати, якщо ступінь втрати працездатності йому не встановлювався.

5.2.9. Для виконання обов'язків з питань охорони праці представник профспілки з питань охорони праці звільняється від роботи на 2 години на тиждень зі збереженням за цей час середнього заробітку.

5.2.10. Брати участь в громадському огляді-конкурсі з питань охорони праці відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27 04. 2004 року.

5.2.11. На охорону праці виділяти не менше як 0,2 % від фонду оплати праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці». Використовувати кошти за узгодженням з профспілковою стороною тільки на виконання комплексних заходів, які забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

5.2.12. Забезпечити повне виконання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охрони праці.

5.2.13. Організовувати проведення попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також щорічного обов’язкового медичного огляду. (Ст.17 ЗУ «Про охорону праці»)

Забезпечити виконання рекомендацій та висновків медичної комісії по результатам огляду працівників.

5.2.14. Проводити систематичний аналіз стану захворювань і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів щодо усунення причин захворювань.

5.2.15. Забезпечити належне утримання медичного кабінету, комплектацію аптечок необхідними медикаментами.

5.2.16.На прохання працівників організовувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці.

5.2.17. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці відповідно до розроблених за участю профспілкової сторони графіком і за її результатами вживати заходів відносно поліпшення умов праці, медичного обслуговування , оздоровлення працівників і надання їм відповідних пільг і компенсацій.

5.2.18.Виконати до 01 жовтня усі заплановані заходи щодо підготовки до роботи в зимових умовах.

5.2.19.Забезпечити належний стан санітарно-побутових приміщень (визначити, які приміщення планується відремонтувати, переобладнати, перебудувати, облаштувати).

5.2.20.Відшкодування збитків, заподіяних працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті, що сталися внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на умовах та у порядку, передбаченому Законом України № 1105-XIV від 23.09.1999 р. «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

5.2.21. Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), на поховання виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на умовах та у порядку, передбаченому Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 5.2.22. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини адміністрації підприємства, а також унаслідок порушення

потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків. (Додаток 16).

5.2.23.Створювати для працівників, які отримали інвалідність від нещасного випадку на виробництві, умови праці для подальшого виконання ними трудових обов’язків згідно медичних висновків.

5.2.24.Проводити щорічно дні охорони праці в закладі за участю представників профспілкової сторони.

5.3. Профспілковий комітет зобов'язується:

5.3.1. Затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.

5.3.2. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

5.3.3. Відзначати членів комісії, представника профспілки з питань охорони праці.

5.3.4. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.

5.3.5.Систематично перевіряти виконання керівником пропозицій комісії, представника профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

5.3.6. Вносити на розгляд зборів. засідань профкомів питання стану умов і охорони праці, щодо участі в огляді-конкурсі з питань охорони праці.

5.3.7. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики відшкодування збитків від нещасних випадків і професійних захворювань в закладі, з інших питань охорони праці.

5.3.8. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України «Про охорону праці».

5.3.9 Виявляти приховування нещасних випадків в закладі.

VІ. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

6.1. Адміністрація зобов'язується:

6.1.1.Забезпечити виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту».

6.1.2.Забезпечити надання педагогічним працівникам, матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровления, в сумі до одного посадового окладу на рік, виплату премій відповідно доїх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року (в новій редакції).

6.1.3. Створити в закладі кімнату психологічного розвантеження.

6.1.4. Сприяти працівникам в оформленні призначення їм пенсій за вислугу років та за віком.

6.1.5. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороб чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

6.2. Профком зобов'язується:

6.2.1. Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.

6.2.2.Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, Дню матері, Новому року тощо.

6.2.3.Проводити День вшанування людей похилого віку.
6.2.4.Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

6.2.5.Сприяти залученню працівників закладу до участі у місцевих, міжрегіональних, Всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності та спортивних змаганнях.

6.2.6.Проводити роз'яснювальну роботу щодо пенсійного забезпечення працівників та соціального страхування.

6.2.7.Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, оздоровленню дітей працівників у дитячих табора.

6.2.8. Забезпечити гласність розподілу путівок , сприяти в організації санаторно-курортного лікування і відпочинку членів профспілки та членів їх сімей. Путівки для лікування виділяти в першу чергу тим, хто часто хворіє, хронічним хворим, тим, хто знаходиться на диспансерному обліку при наявності відповідних документів.

6.2.9. Працівникам надаються путівки для санаторно-курортного лікування на підставі особистої заяви, медичної довідки про потребу санаторно-курортного лікування і відповідно до черговості заяв, поданих особами, що потребують санаторно-курортного лікування в профком

6.2.10. Рішення комісії про надання путівки длясанаторно-курортного лікування приймається на підставі клопотання профкому з врахуванням його пропозицій про розмір оплати вартості путівки працівником.

VІІ. Гарантії діяльності профспілкової організації

7.1. Адміністрація зобов'язується:

7.1.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

7.1.2. Безкоштовно надати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку (якщо є), канцтовари( якщо є кошти на придбання), для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України).

7.1.3. За згодою членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх в день виплати зарплати.

7.1.4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час

короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

7.1.5. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарні стягнення без погодження з відповідними профорганами.

7.1.6. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, без згоди відповідного профоргану.

7.1.7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і

служб установи для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за

дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

7.1.8. На підставі листа районної, обласної ради профспілки адміністрація видає наказ про відрядження представника профкому для участі в статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткочасного навчання.

7.1.9.З метою підвищення правової підготовки сторін колективного договору та ефективного контролю за його виконанням передбачити щорічне проведення для працівників адміністрації та ПК навчання тривалістю 2-4 дні із збереженням заробітної плати за місцем роботи. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу ПК, надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 3 календарних днів.

7.2. Профком зобов'язується:

7.2.1.Вживати заходів щодо ініціювання переговорів з адміністрацією стосовно розробки та укладання колективного договору,забезпечення його виконання.

VІІІ. Контроль за виконанням колективного договору

8.1.Сторони домовились:

8.1.1. Визначати осіб, відповідальних за виконання окремих норм і положень колективного договору, та встановити термін їх виконання (додаток 17).

8.1.2. Періодично проводити спільні засідання адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

8.1.3. Спільно аналізувати стан (хід) виконання колективного договору, не рідше одного разу на півроку заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

8.1.4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) аналізувати причини та вжити термінових заходів щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору; притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

8.1.5.Контроль за виконанням Договору здійснюється спільною комісією сторін (додаток 18)

8.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

8.2.1. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником закладу, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст.45 КЗпП).

8.2.2. Колективний договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін та за місцем реєстрації.

8.2.3. Адміністрація зобов'язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити колективний договір до 01. 06. 2017 року.

За дорученням колективу договір підписали:

ДиректорГолова профкому

_________ Л.Г.Шкляр _________Н. І. Капітоненко.

Кол-во просмотров: 315

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930