ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 22.082018 №7/34-3030

Секретар міської ради

_________С.Г. Махсма

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

« ВИНОГРАДНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМ

ПІДРОЗДІЛОМ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ »

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВИНОГРАДНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ” (в подальшому ВИНОГРАДНЕНСЬКА ЗОШ) є комунальним освітнім закладом, основою діяльністю якого є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.2.Повна назва українською мовою - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВИНОГРАДНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ”.

Скорочена назва українською мовою:ВИНОГРАДНЕНСЬКА ЗОШ.

Повна назва російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВИНОГРАДНЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ».

Скорочена назва російською мовою: ВИНОГРАДНЕНСКАЯ ОШ.

1.3.Попередня назва ВИНОГРАДНЕНСЬКОЇ ЗОШ: ВИНОГРАДНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ .

1.4.Юридична адреса ВИНОГРАДНЕНСЬКОЇ ЗОШ; 87642 Донецька обл., м. Маріуполь, с. Виноградне вул.Радянська 38.

1.5.Виноградненська ЗОШ підпорядковується управлінню освіти Маріупольської міської ради.

1.6. Виноградненська ЗОШ може мати рахунки, відкриті в управлінні Державного казначейства України. Може мати самостійний баланс або входити до єдиного балансу централізованої бухгалтерії.

1.7. Головними завданнями Виноградненської ЗОШ є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8.Виноградненська ЗОШ– неприбутковий заклад, який належить до комунальної власності м.Маріуполя, суб’єктом права власності від імені територіальної громади виступає Маріупольська міська рада. Виноградненська ЗОШ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управління Державного казначейства України, штамп, печатку, бланки встановленого зразку.

1.9.Виноградненська ЗОШ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №964, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету та цим Статутом.

1.10.Виноградненська ЗОШ має відповідну матеріально-технічну базу для здійснення навчально-виховного процесу, кваліфіковані педагогічні кадри.

1.11.Виноградненська ЗОШ підлягає державній атестації, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Результати державної атестації оприлюднюються у засобах масової інформації.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1.Виноградненська ЗОШ планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Виноградненської ЗОШ, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою Виноградненської ЗОШ.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання, в межах фонду оплати праці, передбаченого кошторисом Виноградненської ЗОШ.

Робочий навчальний план Виноградненської ЗОШ погоджується радою Виноградненської ЗОШ і затверджується управлінням освіти міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.Виноградненська ЗОШ здійснює навчально-виховний процес за денною, очною формою навчання.

2.5.Зарахування учнів до Виноградненської ЗОШ здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня відповідного зразка, встановленого Міністерством освіти і науки України.

2.6.В Виноградненській ЗОШ, для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора.

2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

2.8.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9.За рішенням управління освіти міської ради, відповідно до розпорядження міського голови, запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10.Тривалість уроків становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п’ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти міської ради та санітарно-епідеміологічної службою.

2.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Виноградненської ЗОШ і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Виноградненської ЗОШ затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в Виноградненській ЗОШ проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13.Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15.Порядок переведення і випуск учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.16.При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики.

2.17.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, згідно вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації та в іншій спосіб, передбачений діючими нормативними документами.

2.18.Учням, які закінчили певну ступень Виноградненської ЗОШ, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченню початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу Виноградненської ЗОШ є:

- учні (вихованці);

- керівник;

- педагогічні працівники;

- бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3.Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Виноградненської ЗОШ;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5.Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та відповідними законодавчими актами.

3.7.Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- проявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу Виноградненської ЗОШ ;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут Винограднекнської ЗОШ, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження директора Виноградненської ЗОШ та управління освіти міської ради;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9.У Виноградненській ЗОШ обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, директора навчального закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Виноградненської ЗОШ;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

3.12.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13.Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Виноградненській ЗОШ;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Виноградненської ЗОШ;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14.Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту Виноградненської ЗОШ , виконувати накази та розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. Управління Виноградненською ЗОШ

4.1.Управління Виноградненською ЗОШ здійснюється уповноваженим органом Власника – управлінням освіти Маріупольської міської ради.

Безпосереднє керівництво Виноградненської ЗОШ здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор та його заступники призначаються та звільняються з посади управлінням освіти Маріупольської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування Виноградненської ЗОШ є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Виноградненської ЗОШ — зборами трудового колективу;

- учнів другого-третього ступеня — класними зборами;

- батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників Виноградненської ЗОШ - 10, учнів - 10, батьків і представників громадськості - 10.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради Виноградненської ЗОШ, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Виноградненської ЗОШ, засновник та його уповноважений орган – управління освіти Маріупольської міської ради.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду Виноградненської ЗОШ, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Виноградненської ЗОШ;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.У період між загальними зборами (конференцією) діє рада Виноградненської ЗОШ.

4.3.1.Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Виноградненської ЗОШ та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ВиноградненськоїЗОШ;

- розширення колегіальних форм управління Виноградненською ЗОШ;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2.Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Виноградненської ЗОШ та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в колективі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов удосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Виноградненською ЗОШ з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Виноградненської ЗОШ.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4.Рада Виноградненської ЗОШ діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора, власника, управління освіти міської ради, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Виноградненської ЗОШ, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Виноградненської ЗОШ з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету.

4.3.5.Очолює раду голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Виноградненської ЗОШ, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.Рада Виноградненської ЗОШ :

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Виноградненської ЗОШ та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Виноградненської ЗОШ;

- затверджує режим роботи Виноградненської ЗОШ;

- сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність власнику або його уповноваженому органу – управлінню освіти Маріупольської міської ради;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Виноградненської ЗОШ золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та “похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Виноградненської ЗОШ;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.При Виноградненській ЗОШ, за рішенням загальних зборів (конференції), може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази Виноградненської ЗОШ;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників Виноградненської ЗОШ;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів.

4.5.2.Піклувальна рада формується у складі 10 осіб з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Виноградненської ЗОШ шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Виноградненської ЗОШ.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.5.3.Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Виноградненської ЗОШ, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5.Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд виконавчих органів Маріупольської міської ради, директора Виноградненської ЗОШ, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази;

- залучати додаткові джерела фінансування Виноградненської ЗОШ;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Виноградненської ЗОШ;

- стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Виноградненської ЗОШ, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.6.Директор Виноградненської ЗОШ :

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами, здійснює видатки, у тому числі на заробітну плату працівників, лише в межах наявного фінансування, передбаченого кошторисом Виноградненської ЗОШ;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Виноградненської ЗОШ;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), власником та його уповноваженим органом - управлінням освіти Маріупольської міської ради.

4.7.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Виноградненської ЗОШ і затверджується управлінням освіти Маріупольської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.В Виноградненській ЗОШ створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Виноградненської ЗОШ.

4.9.Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Виноградненської ЗОШ;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.10.Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Виноградненської ЗОШ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.В Виноградненській ЗОШ можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5. Повноваження трудового колективу

5.1.Інтереси трудового колективу Виноградненської ЗОШ представляє профспілковий комітет.

5.2.Право укладання колективного договору від імені трудового колективу надається голові профспілкового комітету, від імені Власника-директору.

5.3.Переукладенні колективні договори, зміни та доповнення до них мають узгоджуватись з уповноваженим органом Власника – управлінням освіти Маріупольської міської ради.

5.4.Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Виноградненської ЗОШ, розробляються і приймаються її органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання з охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією закладу.

5.5.Питання соціального захисту, включаючи поліпшення умов праці, гарантії обов’язкового медичного страхування членів колективу та їх сімей вирішуються директором Виноградненської ЗОШ та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

  1. Права власника Виноградненської ЗОШ

6.1.Власник та його уповноважений орган - управління освіти Маріупольської міської ради мають право:

- вносити зміни та доповнення до статуту Виноградненської ЗОШ ;

- давати Виноградненській ЗОШ доручення, що не суперечать чинному законодавству та Статуту та вимагати їх виконання;

- проводити планові та позапланові перевірки організації навчально-виховного процесу, управлінської та господарсько-фінансової діяльності Виноградненської ЗОШ ;

- одержувати інформацію, яка стосується діяльності Виноградненської ЗОШ ;

- приймати рішення про реорганізацію або ліквідацію Виноградненської ЗОШ та призначати ліквідаційну комісію.

6.2.Управління освіти міської ради у встановленому порядку, за поданням директора Виноградненської ЗОШ, затверджує структуру і штатний розпис Виноградненської ЗОШ та здійснює поточне оперативне керування.

7. Матеріально-технічна база Виноградненської ЗОШ

7.1.Матеріально-технічна база Виноградненської ЗОШ включає адміністративні приміщення, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, наочні посібники, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

7.2.Виноградненська ЗОШ у процесі своєї діяльності має право:

- користуватися майном відповідно до законодавства та Статуту;

- модернізувати власну матеріально-технічну базу;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована ЗОШ №61;

- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту.

7.2.Майно Виноградненської ЗОШ перебуває у комунальній власності і закріплюється за установою на праві оперативного управління.

7.3.Виноградненська ЗОШ не має право без згоди Власника передавати майно у будь-який спосіб юридичним та фізичним особам, відчужувати, передавати у заставу майнові об’єкти, надавати в оренду нерухоме майно.

  1. Фінансово-господарська діяльність

8.1.Фінансово-господарська діяльність Виноградненської ЗОШ проводиться відповідно до законодавства та Статуту. Виноградненська ЗОШ є розпорядником бюджетних коштів.

8.2.Фінансування Виноградненської ЗОШ здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

8.3.Виноградненська ЗОШ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- розпоряджатися коштами відповідно до обсягів асигнувань, передбачених кошторисом Виноградненської ЗОШ;

- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту.

8.4.Виноградненська ЗОШ має право надавати громадянам платні послуги у порядку, передбаченому діючим законодавством.

8.5.Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Виноградненській ЗОШ здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

  1. Діяльність Виноградненської ЗОШ

у рамках міжнародного співробітництва

9.1.Виноградненська ЗОШ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2.Виноградненська ЗОШ має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10. Контроль за діяльністю Виноградненської ЗОШ

10.1.Контроль за діяльністю Виноградненської ЗОШ здійснюється Власником, його уповноваженим органом – управлінням освіти Маріупольської міської ради, уповноваженими державними органами відповідно до чинного законодавства в межах їх повноважень.

11. Припинення діяльності Виноградненської ЗОШ

11.1.Припинення діяльності Виноградненської ЗОШ відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, відділення, перетворення) або ліквідації.

11.2.Реорганізація та ліквідація проводяться за рішенням власника – Маріупольської міської ради.

11.3.При реорганізації Виноградненської ЗОШ вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника.

11.4.Ліквідація Виноградненської ЗОШ здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Власником.

11.5.З моменту призначення ліквідаційною комісією до неї переходять повноваження по управлінню справами Виноградненської ЗОШ . Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний б аланс і подає його Власнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Виноградненської ЗОШ , повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі.

11.6.При реорганізації і ліквідації Виноградненської ЗОШ працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.7.У випадку ліквідації Виноградненської ЗОШ всі її активи передаються іншій неприбутковій установі відповідного виду або зараховуються до місцевого бюджету.

11.8.Діяльність Виноградненської ЗОШ вважається припиненою з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Кол-во просмотров: 319

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930