УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИНОГРАДНЕНСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ»

87642 Донецька обл. с. Виноградне, вул. Радянська, 38

Телефон: (06296)38551

vinogradnoe_scool@ukr.net

НАКАЗ

Від ___________№ ____

Про підсумки методичної роботи

школи за 2016-2017 навчальний рік

Керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами, а саме: Законом України про загальну середню освіту, Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх середніх закладах освіти, Положенням про методичний кабінет закладу освіти, Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН №930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, «Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Річним планом роботи школи методична робота Виноградненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2016-2017 навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних предметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над проблемою Розвиток самоосвітньої діяльності учителя та учня шляхом введення особисто-орієнтовних технологій.

Головними напрямками роботи були такі:

- ознайомлення з нормативно-правовими документами, які визначають державну політику в галузі освіти;

- підтримка інноваційної діяльності та інформаційної культури вчителів;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників:

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення ефективності методичної роботи школи;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу.

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.

- створення умов для зародження, оцінювання та використання цінного педагогічного досвіду;

- діагностика якості навчання на уроках;

- підтримка в підготовці до атестації;

- організація підвищення кваліфікації вчителів.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступник директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, керівники шкільних методичних об’єднань.

Протягом року на засіданнях методичної ради, МО за 2016-2017 навчальний рік та прийняття рекомендацій

- щодо організації методичної роботи у 2016-2017 н.р.;

- організація інноваційної роботи з учнями у 2016-2017 н.р.;

- робота з обдарованими учнями;

- про хід і підсумки атестації педагогічних працівників;

- позакласна робота з предметів;

- сучасні педагогічні технології комп’ютеризації у навчально-виховному процесі;

- про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками школи на курсах у 2016-2017 н.р.;

- адаптація учнів 1,5-их класів до навчання;

- заходи управління самоосвітою педагогів;

- моніторинг діяльності вчителів школи за навчальний рік;

- погодження варіативних модулів з трудового навчання, фізичної культури;

- шкільний сайт як складова інформаційно-освітнього середовища навчального закладу;

- обговорення і схвалення узагальнюючих матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються;

- діяльність роботи шкільних МО, методичних структур щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних методичних заходах. На засіданні методичної ради розглядалися творчі звіти вчителів, які атестувалися у поточному навчальному році, схвалювалися календарні плани, матеріали до державної підсумкової атестації учнів 4-ого (українська мова, літературне читання, математика), 9-ого (українська мова, російська мова, математика) класів. Робота методичного кабінету школи здійснювалася відповідно до Положення про методичний кабінет. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів.

За підсумками роботи над науково-методичною проблемою активізував свою роботу на допомогу вчителям шкільний методичний кабінет (керівник заступник директора з навчально-виховної роботи Дика В. В.). Педагогічні працівники забезпечені сучасною методичною літературою, та виходом до сучасної мережі «Інтернет».

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології );

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань МО;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Система внутрішкільної методичної роботи у 2016-2017 навчальному році реалізовувалося через колективні (масові і групові) та індивідуальні форми.

В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації роботи, моніторинг за результатами навчально-методичної діяльності педагогів. Планомірній роботі над методичною проблемою школи підпорядковано засідання педагогічної ради, психолого-педагогічні консиліуми, методичні семінари.

Згідно плану було проведено 11 засідань педагогічної ради.

Ефективними були засідання, на яких розглядалися такі питання:

-підведення підсумків роботи ЗОШ за минулий рік та затвердження завдань та плану роботи школи на 2016-17 н.рік;

- сучасні інноваційні технології національно-патріотичного виховання в закладах освіти;

- проект реалізації науково-методичної проблеми;

- стан викладання фізичної культури в 1-11 класах;

- підвищення професійної компетентності вчителя - запорука успішної реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу;

-стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із інформатики, історії, біології;

-актуальність проблеми профорієнтації на сучасному етапі розвитку національної освіти.

Слід відзначити активність у проведенні засідань педагогічної ради таких педагогів: Латарцева Н. О.,Рамазанова Ю. М.,Русінова С. М..,Збандут Л. Г.

Групова робота реалізувалася через організацію роботи методичних об’єднань . Протягом 2016-2017 н.р. було організовано роботу 4-ох методичних об’єднань – вчителів гуманітарного циклу, вчителів математичного циклу, вчителів початкових класів та класних керівників.

При складанні планів методичних підрозділів дотримувалися таких вимог:

- зв’язок методичної роботи з курсовим підвищенням кваліфікації, самоосвітою та атестацією вчителів;

- збагачення змісту методичної роботи застосуванням активних форм і методів роботи.

У центрі уваги шкільних методичних були питання оновлення методів та прийомів навчання, залучення інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей в умовах сучасного уроку.

Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах школи.

На засіданні методичної ради школи 16.05.2016 року керівники ШМО звітували про роботу протягом року. В цілому роботу методичних підрозділів можна оцінювати задовільно.

У ході реалізації плану методичної роботи адміністрацією школи були проведені індивідуальні методичні консультації, оперативні інструктивно - методичні наради з учителями, огляди новинок педагогічної літератури.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти навчання на курсах післядипломної освіти, участі у роботі шкільних районних семінарів, а також у рамках атестації.

3 педагоги школи пройшли курси підвищення кваліфікації (Яцко Л. О., Рамазанова Ю. М., Русінова С. М.) . Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. проведено атестацію шести педпрацівників: Шкляр Л. Г., Дика В. В., Латарцева Н. О., Рамазанова Ю. М., Русінова С. М., Збандут Л. Г.

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, колег.

Всі педагоги школи працювали над індивідуальними методичними темами, які були обрані залежно від рівня їхньої педагогічної майстерності, інтересів та відповідали таким критеріям:

- зв’язок теми з освітніми потребами учнів;

- відповідність теми пізнавальним потребам вчителя;

- зв’язок теми з проблемою, над якою працює школа.

Вчителі активні учасники районних секційних засідань вчителів-предметників, семінарів-практикумів, конференцій.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2016-2017 навчальному році було вивчено стан викладання української мови, математики в 2, 4 класах, інформатики 5-11 класах, історії 5-11 класах, біології 9. 11 класах; здійснено оглядовий контроль єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові).

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, вироблення на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

У школі проведено І етап предметних олімпіад з 11 базових дисциплін, у якому взяли участь 20 учнів.

Окрім того, протягом 2016-2017 навчального року педагоги школи спонукали учнів до участі у різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах: «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок осінній», «Колосок весінній». Показники навчальної діяльності учнів школи:

-високий рівень - 9 учні ( %)

-достатній рівень – 49 учні ( % )

-середній рівень – 65 учнів ( %)

-початковий рівень – 3 учні ( % )

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016-2017 навчального року був виконаний на 85%. Не повністю реалізовувалися плани проведення предметних тижнів, не поліпшилася робота щодо висвітлення питань в періодичній та фаховій літературі. Неповністю були реалізовані задуми проведення методичної роботи в школі. Вчителі недостатньою реалізують роботу з обдарованими та здібними учнями.

Отже, слід зазначити, що методична робота протягом 2016-2017 н.р. проводилася на достатньому рівні.

НАКАЗУЮ:

1. Визначити методичну роботу школи оптимальною для забезпечення ефективного навчально-виховного процесу підвищення педагогічної майстерності вчителів.

2.Керівникам шкільних методичних об’єднань:

2.1. На засіданнях МО обговорити основні завдання методичної роботи на 2017-2018 навчальний рік.

До 9.06.2017 р.

2.2. Розробити проекти планів роботи шкільних методичних об’єднань, методичних підрозділів на 2017-2018 навчальний рік, враховуючи орієнтири перспективного та річного планування роботи школи та основних напрямків діяльності, визначених на засіданні методичної ради школи

До 9.06.2016р.

2.3. Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі школи.

2.4. Підготувати звіт щодо роботи шкільних методичних об’єднань у 2016- 2017 навчальному році та представити на засіданні педагогічної ради

До 9.06.2017 р.

3.Вчителям школи:

3.1. Розпочати роботу із залучення учнів школи до роботи в секціях Малої Академії Наук.

Червень-серпень 2017р.

3.2. Організувати роботу з обдарованими та здібними дітьми відповідно до завдань, визначених у програмі роботи з обдарованими учнями.

Постійно

3.3. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних завдань навчального закладу.

До 12.09.2017 р.

3.4.Працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі.

Постійно

3.5. Працювати над

поповненням кабінетів методичними матеріалами.

Постійно

3.6. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Постійно

3.7. Систематично опрацьовувати протягом навчального року науково-методичну літературу, періодичну педагогічну пресу та ознайомлювати з нею членів методичних об’єднань.

3.8. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів власного досвіду роботи (оформлення портфоліо).

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дикій В. В..:

4.1. Проаналізувати на засіданні методичної ради школи результати методичної роботи у 2016- 2017 навчальний рік та визначити основні напрямки діяльності на 2017-2018 навчальний рік

До 23.06.2017 року.

4.2. Створити умови для активізації діяльності наукового товариства учнів, залучити обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності.

4.3. Систематично опрацьовувати науково-методичну літературу, періодичну педагогічну пресу та ознайомлювати з нею педагогічний колектив - протягом навчального року.

4.4. Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного досвіду вчителів школи

До 01.09.2017 року.

4.5. Забезпечувати методичний супровід професійного розвитку педагогів на основі вільного вибору форм і методів підвищення кваліфікації у атестаційний та міжатестаційний періоди.

Постійно

4.6. Даний наказ довести до педагогічного колективу

До 9.06.2017 року

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Дику В. В..

Директор Л. Г. Шкляр

Кол-во просмотров: 372

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930