Узгоджено: Затверджую

Голова ПК: Директор школи:

Н.І.Капітоненко В.В.Дика

Правила

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Виноградненської гімназія зі структурним підрозділом початкової школи

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблено відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року № 455 та змінами тексту, затверджених наказом МОН України від 10.04.2000 р. № 73.

1.2. Метою цих правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу, передбачених трудовим законодавством України, законодавством в освітній галузі та в галузі охорони праці.

1.3. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, відповідно до здібностей, професійної підготовки, освіти.

1.4. Трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.5. Виконання даних Правил внутрішнього трудового розпорядку є обов’язковим для всіх педагогічних, адміністративно-технічних працівників закладу.

1.6. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, розв’язує директор закладу в межах наданих йому повноважень, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору.

2.2. При прийнятті на роботу , особа яка працевлаштовується, зобов’язана подати керівникові трудову книжку, оформлену в установленому порядку, диплом про відповідну освіту чи професійну підготовку, паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (для військовозобов’язаних), свідоцтво (для юнаків призивного віку), санітарну книжку з медичним висновком про відсутність протипоказань для роботи, довідку психоневрологічного диспансеру про відсутність протипоказань для роботи в навчальному закладі, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2.3. Забороняється вимагати від осіб відомості про партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.4. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладу освіти

2.5. Прийняття на роботу працівників оформляється наказом директора (у тому числі призначених управлінням освіти), який оголошується працівнику під розпис.

2.6. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. Трудові книжки зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора.

2.7. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

2.8. Приймаючи працівника, або переводячи його на іншу роботу директор зобов’язаний:

- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

2.10. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснюється тільки по закінченню навчального року з обов’язковим виконанням вимог, передбачених чинним законодавством.

Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.11. Припинення трудового договору з педагогічним працівником оформляється наказом управління освіти та дублюється наказом директора закладу, а інших працівників – наказом директора закладу.

2.12. Директор зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, письмове повідомлення про нараховані при звільненні суми і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства, із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1.Педагогічні працівники мають право на:

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування оплачуваною відпусткою, відповідно до законодавства «Про відпустки»;

- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- безпечні умови праці та належний санітарно-гігієнічний стан виробничого середовища;

- своєчасну поінформованість про зміни в трудовому, пенсійному законодавстві та законодавстві з питань охорони праці;

- на усні та письмові звернення і заяви до керівних органів управління освітою всіх рівнів.

3.2. Працівники із числа адміністративно-технічного персоналу мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- участь у громадському самоврядуванні;

- безпечні умови праці та належний санітарно-гігієнічний стан виробничого середовища;

- своєчасну поінформованість про зміни в трудовому, пенсійному законодавстві та законодавстві з питань охорони праці;

- на усні та письмові звернення і заяви до керівних органів управління освітою всіх рівнів.

3.3. Працівники закладу зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу і Правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна закладу.

3.4. Працівники в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

3.5. Педагогічні працівники зобов’язані:

а) забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших добро чинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою,цивілізації,дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г)готувати до свідомого життя в дусі взаємопорозуміння, миру, злагоди між усіма народами,етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі в навчальному закладі та в побуті, поважати гідність дитини;

е) захищати дітей від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

є) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру .

3.5.1.Обов’язки вчителів:

- Кожний вчитель перед початком роботи знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями в учительській.

- Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.

- Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організовує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи.

- Після закінчення уроків, вчитель супроводжує зі школи той клас, в якому він вів останній урок та організовує прибирання кабінету.

- Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.

- учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.

- Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах - відповідальний учитель.

- Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник.

- Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник учня

- Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі - обов’язок кожного учителя.

- Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити у класному журналі відсутніх учнів.

- Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати у класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.

- Учитель повинен на вимогу адміністрації школи вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

- Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і розписатися в журналі «Заміни уроків». При відсутності таких відміток оплата замінених уроків не проводиться.

- Учитель, який вів урок, супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів, прибирання зі столів.

- Учитель який не має можливості з’явитися на свої уроки з поважних причин, зобов’язаний заздалегідь попередити адміністрацію школи.

- Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями - предметниками, а також в спеціальному журналі зранку.

- Класні керівники терміново повинні вжити заходів по виявленню причин пропуску уроків та подати інформацію заступнику директора з навчально/виховної роботи.

- Класні керівники несуть відповідальність за відповідність заявок на харчування учнів до обліку присутніх в школі.

- Вчителі зобов’язані слідкувати за економією електроенергії, водопостачання.

3.5.2. Обов’язки чергових вчителів:

- Старший черговий по школі приходить за 30 хвилин до початку занять.

- Старший черговий вчитель перевіряє присутність чергових на поверхах ( учнів та вчителів) і організовує заміну відсутніх

- Черговий адміністратор реєструє в окремому журналі своє чергування і занотовує в ньому всі події дня.

- Чергові вчителі з’являються на чергування не пізніше, як за 15 хвилин до початку занять.

- Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерв в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.

- Після закінчення чергування старший черговий вчитель здає школу черговому адміністратору.

- Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконання учнями Правил внутрішнього розпорядку ( правил для учнів) , режиму роботи школи, дотримання санітарно - гігієнічних вимог.

- Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобо’язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок.

3.5.3. Обов’язки обслуговуючого персоналу

- Працівник приходить за 15 хвилин до початку робочого дня, згідно графіка.

- Працівник слідкує за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, слідкує за порядком на коридорах, сходах, у вестибюлі. Робить обов’язкове вологе прибирання, виносить сміття з корзинок.

- Працівник не повинен без дозволу адміністрації покидати своє робоче місце.

- Працівник зобов’язаний робити прибирання, закріплених за ним приміщень.

- В кінці робочої зміни працівник зобов’язаний перевірити наявність ключів від приміщень, за якими він закріплений, закрити вікна в кабінетах та на коридорах, перевірити чи виключено світло. Здати ключі черговому на 1 поверсі, а той в свою чергу здає зміну сторожу.

3.6. Коло обов’язків ( робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, з якими працівники знайомляться в установленому порядку.

3.7 Педагогічні працівники несуть повну відповідальність за життя та здоров’я дітей під час уроків, позаурочних та позашкільних заходів, що організовуються навчальним закладом, на перервах.

Про всі випадки травматизму працівники школи повинні негайно повідомляти адміністрацію школи.

3.8 У встановленому порядку наказом директора в доповнення до навчального навантаження на вчителя може бути покладено класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, навчальними ділянками, організація та виконання інших навчально-виховних функцій з відповідною оплатою.

3.9 Педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять атестацію відповідно до Положення про атестацію педпрацівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010р. № 930 ( з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473)

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

4.1 Адміністрація закладу зобов’язана:

а) забезпечити необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників спрямовані на поліпшення роботи закладу;

г) організувати атестацію педагогічних працівників;

д) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році під розпис;

е) видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам відповідно до графіка відпусток;

є) забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання усіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

ж) дотримуватись чинного законодавства,активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

з) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників, учнів , забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

и) організувати харчування працівників закладу;

і) своєчасно подавати міським органам державної виконавчої влади оновлену статистичну і бухгалтерську звітність,а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного процесу;

ї) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання,створювати належні умови для зберігання верхнього одягу та особистих речей працівників

5. Робочий час і його використання

5.1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями.

5.2. В межах робочого дня педагогічні працівники повинні виконувати всі види навчально-виховної та методичної роботи відповідно до посади, навчального плану і плану роботи закладу.

5.3. Робочий день для педагогічних працівників школи розпочинається:

- для чергового адміністратора школи – за 30 хвилин до початку навчально-виховного процесу;

- для чергового вчителя по школі – за 30 хвилин до початку першого уроку;

- для вчителя – за 15хвилин до початку свого першого уроку за розкладом;

- час закінчення роботи - 15 хвилин після останнього за своїм розкладом уроку. У разі проведення нарад, методичних об’єднань, педрад та інших заходів – після їх закінчення;

- у разі проведення нарад, засідань, заходів у день, коли вчитель не має уроків за розкладом, він зобов’язаний з’явитись на захід , що проводиться. Педагогічні працівники залучаються до чергування по школі. Графік чергування вчителів на навчальний семестр затверджується директором школи за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом;

- у разі необхідності до чергування у вихідні та святкові дні педагогічні працівники залучаються тільки за їх власною згодою. Чергування у вихідні та святкові дні працівникам компенсується наданням іншого дня відпочинку у канікулярний час

5.4. Для допоміжних та технічних працівників встановлюється (якщо вони працюють на одну ставку в одну зміну):

а) початок роботи - 8.00

б) закінчення роботи - 17.00.

У разі, коли техпрацівники мають робоче навантаження більше ніж одна ставка, їх робочий час збільшується пропорційно. Графік чергування техпрацівників та графік їх обідніх перерв щомісячно затверджуються директором школи за погодженням профспілкового комітету.

Завгосп школи по узгодженню з директором може визначати об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

5.5. Режим (графік) роботи, час перерви адміністрації школи, окремих категорій педпрацівників ( педагога - організатора, керівників гуртків, бібліотекаря,), технічних працівників допоміжних служб затверджується щорічно на навчальний рік за погодженням з профспілковим комітетом.

Режим роботи сторожів, які працюють позмінно, порядок чергування в змінах, час початку та закінчення зміни визначається щомісячним графіком роботи, затвердженим директором школи за погодженням з профспілковим комітетом

У будь-якому випадку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену законодавством України норму: 40 годин на тиждень ( ст.50 КЗпП України). Беручи до уваги специфіку роботи деяких категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни) затверджується графіками з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Вважати посади сторожа та роботу на 0,25; 0,5 ставки на посаді такими, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникам надається можливість приймання їжі протягом робочого часу (ст.66 КЗпП України, ст.7 Закону «Про колективні договори та угоди»).

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

Час перерви на обід та відпочинок педагогічних працівників встановлено розкладом уроків, коли педагогічний працівник вільний від уроків.

5.6 Педагогічне навантаження менше ставки встановлюється за згодою працівника.

5.7 Об’єм педагогічного навантаження повинен бути сталим протягом навчального року. Зміни допускаються у виняткових випадках за письмовою заявою працівника.

5.8. Розклад уроків затверджується директором за погодженням з профспілковим комітетом.

5.9. Адміністрація залучає педагогів до чергування в закладі. Чергування вчителів здійснюється у відповідності з графіком в перервах між уроками, а також за 15 хвилин після закінчення уроків. Графік чергування затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

5.10. Щоденно чергування розпочинається інструктажем чергового адміністратора.

5.11. Черговий вчитель несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час перерви на закріплених ділянках, за збереження шкільного майна і чистоту приміщень, коридорів.

5.12. При порушенні учнями порядку черговий вчитель самостійно вживає заходів щодо їх усунення, повідомляє старшого чергового та чергового адміністратора.

5.13. Вчителі, які працюють останні уроки за розкладом, забезпечують порядок під час виходу учнів із вестибюля школи.

5.14. Вважається обов’язковою присутність вчителя під час чергування учнів в класі. В позаурочний час чергування учнів здійснюється під контролем вчителя, який провів останній урок.

5.15. Вчителі з’являються на роботу за 15 хвилин до початку занять.

5.16. У кінці кожного місяця класними керівниками організовується генеральне прибирання класної кімнати, а щоп’ятниці – закріпленої території.

5.17. Протягом першого тижня вересня класні керівники проводять у класах вивчення правил для учнів, правил чергування та внутрішнього розпорядку.

5.18. Вчителям заборонено виганяти учнів під час уроків з класу, посилати учнів за класними журналами, ключами від кабінетів, змінювати на свій розсуд розклад уроків, їх тривалість, тривалість перерв, передоручати виконання трудових обов’язків, палити в приміщенні та на території закладу.

5.19. Вчителі фізкультури зобов’язані письмово повідомляти адміністрацію закладу про пропуски учнями занять без поважних причин.

5.20. Вчителі зобов’язані своєчасно виставляти учням оцінки в класні журнали та щоденники.

5.21. Класні керівники щоденно контролюють відвідування учнями занять. До 5 числа наступного місяця здають звіт заступнику директора про стан відвідування учнями занять в попередньому місяці.

5.22. Класні керівники планують і проводять батьківські збори та засідання батьківських комітетів 4 рази на рік. Про це повідомляють адміністрацію закладу не пізніше, ніж за тиждень.

5.23.Початок уроку сповіщаються двома дзвінками, перший з яких подається за 2 хвилини до початку уроку.

5.24. Після закінчення уроку вчитель зобов’язаний зачинити вікна, вимкнути електрообладнання, замкнути клас та ключ повісити на щиток .

5.25. Працівники школи розпочинають та закінчують робочий день із ознайомленням з оголошеннями, розміщеними на стенді для об’яв

5.26. Черговий адміністратор в кінці дня перевіряє наявність ключів в учительській , у разі їх відсутності вживає заходів щодо їх повернення.

5.27. Відвідування уроків вчителів адміністрацією закладу здійснюється відповідно до плану внутрішнього контролю за заздалегідь оголошеним графіком чи усним попередженням. В окремих випадках адміністрація закладу відвідує уроки попереджає вчителя за 10-15 хвилин.

5.28. Сторонні особи можуть бути присутні на уроках тільки з дозволу директора.

5.29. Прийом громадян здійснюється черговим адміністратором.

Прийом громадян директором здійснюється відповідно до затвердженого графіка.

5.30. Робоча нарада адміністрації закладу проводиться щопонеділка в кабінеті директора, на якій представники адміністрації доповідають про проведену роботу протягом тижня, відвідані уроки вчителів протягом тижня, стан чергування та прийом громадян (черговим адміністратором), визначають завдання на наступний тиждень).

5.31. Засідання педагогічної ради проводяться відповідно до графіка; наради при директорі 1-2 рази на місяць у спеціально визначений час.

5.32. При відсутності працівника директор зобов’язаний терміново організувати його заміну.

5.33. Канікулярний час, що не співпадає з відпусткою, є робочим часом. У цей час працівники залучаються до педагогічної та організаційної роботи адміністрацією в межах навантаження.

5.34. Загальні збори колективу проводяться не рідше 2-х разів на рік, засідання педради 4 рази на рік, загальношкільні батьківські збори не рідше 2-х разів на рік.

5.35. В канікулярний час обслуговуючий персонал залучається до виконання господарських робіт, ремонту, охорони закладу у випадку , якщо дана робота не протипоказана за станом здоров’я.

5.36. Працівники зобов’язані попереджати адміністрацію про невихід на роботу для своєчасної заміни його.

5.37. Робота органів самоврядування шкільного колективу регламентується Положенням про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

5.38. Педагогічним працівникам забороняється:

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання трудових обов’язків.

5.39. Забороняється в робочий час:

- відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

- відволікати працівників закладу від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавство

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, успіхи у вихованні дітей , новаторство застосовуються такі заохочення:

- оголошення подяки ( для педагогів – ДО);

- нагородження подарунком;

- нагородження відомчими відзнаками різних рівнів;

- преміювання.

6.2. За особливі трудові здобутки працівники представляються для нагородження орденами та медалями України та присвоєння почесних звань.

6.3. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

6.4. Заохочення оголошується в наказі по школі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно п.п.3.4.7.8. ст.40, ст.41КзпПУкраїни.

7.2. Дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

7.3.Працівники, обрані до складу профспілкових органів в школі – профспілковий комітет, і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення , складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються уповноваженим органом безпосередньо після виявлення провин, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.5.Догана педагогічному працівнику оголошується наказом управління освіти, іншим працівникам закладу оголошується наказом директора школи і повідомляється працівникові під розпис.

7.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника його не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Кол-во просмотров: 512

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930