Про підсумки роботи з питань охорони праці та

здоров’я учасників навчально – виховного
процесу у 2019-2020 навчальному році

Керуючись Конституцією України, на виконання законів України «Про
освіту», «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної та
радіаційної безпеки», Кодексом законів про працю, робочими навчальними
планами школи на 2019/2020 навчальний рік, а також з метою створення
безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання, профілактики
травматизму учасників навчально - виховного процесу у школі в 1 семестрі
2019/2020 н.р. було чітко налагоджено роботу з охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
На початку навчального року було видано ряд організаційних наказів з
питань охорони праці, а саме:
· Від .08.2019 № «Про організацію роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності в 2019/2020 н.р.»
· Від .08.2019 № «Про відповідальність за збереження життя і
здоров*я учасників навчально-виховного процесу в школі»
· Від .08.2019№ «Про заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях»
· Від .09.2019 № «Про затвердження Положення про навчання з
питань охорони праці»
· Від .09.2019 № «Про створення комісії з перевірки знань
працівників з питань охорони праці»
На засіданні педагогічної ради розглянуто план роботи школи на 2016-2017
навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці».
Інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлені. що
затверджено наказом від .2019№ «Про затвердження номерів та
змісту інструкцій Відповідальні за службу з охорони праці Дика В.В., Власенко В.Є.,Кортохіна Г.І.,Збандут Л.Г. забезпечували виконання
організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів
безпеки праці, організовували проведення вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці, та оформлення у відповідних журналах.
Акт прийому навчального закладу до роботи у 2019/2020 н.р. затверджений
комісією з прийому школи до нового навчального року.
Вказаними наказами було призначено відповідальних за організацію і
забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, обладнання, ,спортивного інвентаря;
- вчителів трудового навчання, фізвиховання, ЗВ, інформатики;
- класних керівників,
Впродовж року школа працювала згідно укладеного колективного договору з
охорони праці, де встановлено взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці.


У школі наявні Положення про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету закладу, Положення про комісію з питань охорони праці установи.,Положення про навчання робітників з ОП.
Проведено заходи, включені в угоду з охорони праці, по створенню безпечних та нешкідливих умов праці: ремонт класних кімнат згідно
перспективного плану, фарбування коридорів, підлоги коридорів, планово- запобіжні ремонти електроустановок, проведення освітленості в класах, проведення інструктажів з охорони праці, вивчення питань охорони праці на виробничих адміністративних нарада, проведено навчання знань працівників з охорони праці.
Організовано проведення та реєстрацію інструктажів: вступного, первинного,
повторного, позапланового, цільового та інструктажу на робочому місці і
наявні підписи працівників школи у відповідних журналах, які завірені
підписом директора і печаткою.
Усі учні 5 - 9класів школи пройшли необхідні види інструктажів, про що
свідчать відповідні записи в журналах із підписом особи, яка інструктувала
(класного керівника), та з особистим підписом учнів, яким виповнилось 14
років, та записи бесід з техніки безпеки. Усі класні керівники проводили бесіди з учнями з техніки безпеки, які закріплені відповідними записами у класних журналах після кожної бесіди класними керівниками 1 -9 класів.
Під час вивчення курсу «Основи здоров'я» систематично звертається увага
вчителями основ здоров'я на поведінку учнів на вулиці, транспорті, вдома в
автономній ситуації. На батьківських зборах проводилася роз’яснювальна
робота з профілактики побутового травматизму, про поведінку при обстрілах,
вибухах, про дії з незнайомими предметами, про дії при терористичних заходах.
Ведуться: журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків, журнал
реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру, журнал реєстрації
нещасних випадків з учнями. У школі проведено цілий ряд профілактично –
виховних та навчальних заходів з даного питання.
У школі було організовано та проведено ряд заходів з основ безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, під час яких розглядалися
питання безпечної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, відповідно до
методичних рекомендацій.
З метою пропаганди здорового способу життя, захисту, збереження і розвитку здоров’я учнів двічі на семестр в школі проводяться тижні БЖД та правил дорожнього руху.Метою їх проведення є перевірка здатності учнів грамотно і чітко діяти щодо захисту свого здоров'я та життя в умовах надзвичайних ситуацій;
Проведені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання.
Проведено перевірку справності електропроводки, розеток, вимикачів,
розподільчих шаф. У всіх класних приміщеннях справні розетки та вимикачі.
У школі не було жодного трудового спору.
Організація харчування учнів школи регламентувалася законами України «Про освіту» «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону
дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 No
1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах», наказами по школі:
· від 08.2019 № «Про створення комісії з контролю за харчуванням
учнів школи у 1 семестрі 2019/2020 н.р.»
· від 08.2019 № «Про порядок організації харчування учнів школи у
1 семестрі 2019/2020 н.р.
· від .08.2019№ «Про бракераж готової продукції у 1 семестрі 2019/2020 н.р.
Згідно з вищезазначеними документами, учні 1 -4 класів забезпечуються
безоплатним одноразовим харчуванням. Відповідальним за здійснення контролю за організацією харчування є заступник директора з НВР Л.Г.Шкляр
Гарячим харчуванням охоплено 100 учнів (73%). Пільгова категорія
учнів: з малозабезпечених сімей , з багатодітних сімей , дітеи-інваліди
Контроль за якістю харчування , дотриманням санітарно-гігієнічних вимог
роботи їдальні здійснювалася адміністрацією школи, бракеражною комісією школи , наявний щоденний запис представниками комісії у бракеражному
журналі. Перевірку своєчасності проходження медичних оглядів працівниками та проведення медичних оглядів дітей контролює адміністрація школи.Медичний огляд усі працівники школи пройшли вчасно, що й зафіксовано в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у школі. Учні 1 - 9 класів пройшли поглиблений медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями .Щомісячно учні 1 -9 класів проходять перевірку на педикульоз. Проводиться профілактичне щеплення учнів .
Силами комісії служби з охорони праці систематично здійснювалася перевірка параметрів мікроклімату і санітарних умов у приміщеннях школи:
• температури повітря;
• забрудненості повітря;
• стану природного і штучного освітлення;
відповідності приміщень вимогам гігієни навчання та праці
Усі класні кімнати знаходяться в межах норми за температурним
режимом, вікна у всій школі утеплені.
Техпрацівники, класні керівники та учні школи забезпечували належне
утримання санітарно-побутових приміщень. Систематично перевіряється
наявність необхідності інформації в класних кімнатах та на стендах школи. В
рамках шкільного конкурсу «Найкращий клас школи» щотижнево проводяться рейди перевірок зовнішнього виду учнів, виконання санітарно-гігієнічних умов, наявність змінного взуття, виконання ранкової зарядки, тощо. Щомісяця інформація підсумовується

Куточки з охорони праці, правил дорожнього руху, пожежної безпеки,
електробезпеки, поводження на воді, льоду, поводження з вибухонебезпечними предметами, цивільного захисту мають естетичний вигляд та розміщені на видних для учнів місцях з дотриманням правил ТБ.
Під час проведення занять перед початком занять вчителі фізичної культури систематично проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності та контролюють їх дотримання дітьми. Журнал проконтрольовано адміністрацією. Зауважень не було. У школі наявний журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні позашкільних та позакласних заходів, журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці для класних керівників при проведенні позашкільних та позакласних заходів, Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці.
Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями,
спортивними змаганнями.
Роботу, спрямовану на запобігання дитячому дорожньо-транспортному
травматизму (ДДТТ), в школі організовують і здійснюють адміністрація та
педагогічний колектив школи .
Класними керівниками 1 – 9 -х класів згідно планів покласних виховних
робіт було проведено заняття та бесіди, на яких за допомогою контрольних
питань, завдань проведено перевірку засвоєння матеріалу. Також було
проведено роз’яснювальну роботу серед батьків з даного питання.
Вчитель основ здоров’я Лапщун Ю.С. на уроках вивчає питання правил безпеки дорожнього руху, безпека в побуті, використовуючи інтерактивні методи: обговорення у класі актуальних проблем, “мозкова атака”,
рольова гра, робота та виконання вправ у малих групах, дебати, дискусії,
проведення практичних занять з елементами тренінгу, розгляд та аналіз
конкретних життєвих ситуацій.
Виходячи з вищенаведеного,
НАКАЗУЮ:
1.Визнати роботу з питань охорони праці та здоровя учасників навчально –
виховного процесу у2018-2019 н.р. задовільною.
2. Усім працівникам школи:
2.1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону
праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України.

Кол-во просмотров: 234

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930