ВИНОГРАДНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № __1_ від 20.08. 2019 р.

Голова педагогічної ради

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи

на 2019-2020 навчальний рік

Маріуполь-2019р

ЗМІСТ

Розділ 1

Вступ

4

1.1.Візитна карта школи

1.2.Аналіз роботи школи за 2018-2019 навчальний рік

1.3.Мета, основні напрямки роботи та завдання школи на 2019 – 2020 навч. рік

Розділ 2

Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків

16

2.1. Зміст організаційно-педагогічної діяльності тп розподіл обов’язків між адміністрацією школи

2.2. Розподіл обов’язків між різними рівнями управління

Розділ 3.

Виконання законів

18

3.1. Виконання законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови»

3.2. Соціални захист дітей

3.3 Робота з обдарованими учнями

Розділ 4

Управління діяльністю педагогічного колективу

21

4.1. Тематика засідань педагогічної ради

4.2. Наради при директорові

4.3. Методичні та організаційні наради при заступниках директора

4.4 Атестація

4.5. Індивідуальна робота з членами педагогічного колективу

Розділ 5

Методична робота

32

5.1. План засідань методичної ради

5.2. Інформаційна робота

5.3. Научно-методичноа робота

5.4. Діагностико-аналітична діяльність

5.5. План ШМО

5.6. Методичні заходи

5.7. Робота з молодими вчителями

Розділ 6

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота

37

6.1. План виховної роботи

6.2. Робота з батьками

Розділ 7

Цивільна оборона

49

Розділ 8

Організація контрольно-аналітичної діяльністі

49

8.1. Контроль документації

8.2. Проведення контрольних робіт та зрізів знань

8.3. Контрольно-аналітична діяльність

8.4. Організація та контроль за роботою шкільної бібліотеки

Розділ 9

План роботи бібліотеки

58

Розділ 10

Діяльність ради школи. Робота с громадськістю

61

Розділ 11

Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці

62

12.1 Охорона здоровя та життя дітей

12.2. Охорона праці

Розділ 12

Організація гарячого харчування

66

Розділ 13

Розвиток навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність

67

Розділ 14

План внутрішкільного контролю

68

Розділ 15.

Очікувані результати

72

ВСТУП

Розділ І

1.1 Візитна картка Виноградненської гімназії зі структурним підрозділом початкової школи

У школі на 01.09.2019 р. навчається 132 учня, що складає 9 класів.

Школа І ступеня – 4 класи 1-2 класи з українською мовою навчання – 22 учня, з російською мовою навчання 3-4 класи , в яких начається 33 учня

Школа ІІ ступеня – 5 класів з російською мовою навчання, в яких начається 78 учнів.

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.

На початок 2019-2020 навчального року до роботи стали 15 вчителів

Кількість педагогічних робітників

2019-2020

До 30 років

1

31-40 років

3

41-50 років

4

51-55 років

2

Понад 55 років

6

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних робітників

2019-2020

До 3 років

0

3-10 років

2

10-20 років

4

Понад 20 років

10

Відомості про вчителів – пенсіонерів

Кількість педагогічних робітників

2016-2017

До 55 років

10

55 - 60 років

3

Понад 60 років

3

Відомості про молодих фахівців

2019-2020

-

Відомості про штатних працівників і сумісників

Кількість педагогічних робітників

2019-2020

Кількість вчителів

16

в тому числі: штатних працівників

15

д/в

1

Відомості про педагогів за категоріями

ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель”

2

6

4

1

.

Чернованов М. І.

Перлікас В. Б.

Зозулевич-Сосько А. О.

Дика В. В.

Збандут Л. Г.

Лапщун Ю. С.

Воловікова Н. М.

Русінова С. М.

Зінковська Л. І

Баландіна Ю. М

Капітоненко Н. І.

Шкляр Л. Г.

Рамазанова Ю. М.

Яцко Л. О.

Стеценко О. В.

Латарцева Н. О.

Латарцева Н. О.

Виноградненська гімназія є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно довідки № ______…. про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

Керування школою здійснює Дика В. В.– директор школи. Педагогічний стаж – 20 років, на посаді директора перший рік, на керівних посадах 11 –й рік

До складу адміністрації входять:

- Шкляр Л. Г..– заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 37 років, на керівних посадах 11 рік.

- Збандут Л. Г. – педагог організатор Стаж роботи 23 роки на керівній посаді 6 –й рік

- Перлікас В. Б.- педагог-організатор. Стаж роботи 6 років

- Зозулевич – Сосько А. О. педагог організатор. Стаж роботи 6 років

1.2 Аналіз роботи школи за 2018 – 2019 навчальний рік

Наповнюваність школи 139 учнь (на кінець року).

Колектив працював над проблемою: Створення нового освітнього простору закладу, як фартор забезпечення між шкільною та дошкільною ланками освіти.

Основні стратегічні завдання:

Організаційні: створення умов, які відповідають сучасним вимогам організації навчально-виховного процесу.

Методично-кадрові: Вдосконалення прорфесійної майстерності педагогів, практична спрямованість роботи МО – запорука створення

оптимального освітнього середовища.

Освітні: Оновлення системи оцінювання як інструмента впливу на особистість учня.

Виховні: Вдосконалення системи учнівського самоврядування з метою реалізації особистості учня.

.

Управлінські: управління якістю освіти на основі інформаційних технологій та освітнього мониторингу.

Діяльність школив 2018-2019 навчальному році була спрямована на виконання програм розвитку освіти. Колектив протягом року вирішував поставлені перед ним завдання:

 1. Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.
 2. Формування цінностних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.
 3. Забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.
 4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.
 5. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань.
 6. Подальше впровадження моніторингу якості освіти.
 7. Забезпечення рівного доступу учнівдо якісної освіти, забезпечення індивідуалізації і диференціації навчання з метою надання рівня освіти не нижче середнього.
 8. Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості учнів.

На виконання Закону України «Про мову» в школі функціонує режим двомовності. Учні навчались і на російській, і на українській мові. Щорічно проводиться низка заходів з пропаганди державної мови, історії українського народу, культури.

Шкільний бібліотечний фонд поповнюється учбовою літературою з цього питання.

Збереження контингенту.

На початок 2018-2019 навч. року навчалось у школі - 138 учнів, на кінець- 139 учнів.

РЕЖИМ РОБОТИ ШКОЛИ

Урок

Перерва

8:45 - 9:30

10 хв

9:40-10:25

20 хв

10:45-11:30

20 хв

11:50-12:35

10 хв

12:45-13:30

10 хв

13:40-14:25

10 хв

14:35-15:20

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. В навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування. Підсумки відвідування аналізуються класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при

директорі, педрадах, радах профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. В школі 1 раз на місяць проводяться засідання ради профілактики.

З метою аналізу стану виконання навчальних програм проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, заповнені карти-схеми фактично проведеної роботи по кожному класу і предмету безпосередньо кожним викладачем.. Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів.

Мета навчання – це забезпечення можливостей для рівного доступу учнів до здобуття загальноосвітньої та навчально освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Навчання в школі спрямоване на набуття навичок самостійного розвитку фізичного, інтелектуального, соціального, психічного, духовного здоров’я, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

В поточному навчальному році перелік форм індивідуальної роботи з учнями поповнився індивідуально-груповими заняттями з учнями-претендентами на високі показники в навчанні. Комп’ютерізація НВП на різних його етапах без сумніву підвищує зацікавленість, можливості учнів, дає їм стимул до навчальної праці. Результат такого підходу до вирішення проблеми шкільної неуспішності відображається ланцюгом:

Успішний учень

фізично і морально здорова людина

гідний громадянин

успішна особистість

.

Рівень знань учнів за 2018-2019 н.р. (за річними оцінками)

Високий рівень (кількість / %)

Достатній рівень

(кількість / %)

Середній рівень

(кількість / %)

Початковий рівень

(кількість / %)

Неатестовані учні

(кількість / %)

2-4

5-9

10-11

2-11

2-4

5-9

10-11

2-11

2-4

5-9

10-11

2-11

2-4

5-9

10-11

2-11

2-4

5-9

10-11

2-11

13-24%

3-4%

0

16-12%

19-35%

18-25%

37-29%

23-41%

52-70%

75-58%

1-1%

1-1%

-

-

-

-

Підсумки проведення державної атестації учнів 9- х класів у 2018-2019 н.р

№ з/п

предмет

всього учнів

здавали ДПА

%

Рівень навчальних досягнень учнів

звільнені

не пройшли ДПА

високий

достатній

середній

початковий

кіл-ть

%

кіл-ть

%

кіл-ть

%

кіл-ть

%

Укр мова

19

18

95

0

0

9

50%

9

50%

1

математ

19

18

95

0

0

12

67%

6

33%

1

Укр літерат

19

18

95

3

28%

11

61%

2

11%

1

Аналіз зібраних даних дав можливість встановити прямий зв’язок між систематичним відвідуванням занять учнями протягом навчального року та отриманням ними знань, що відповідають високому та достатньому рівням якості знань.

Таким чином, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять школярами у 2019 – 2020 навчальному році буде продовжуватись, удосконалюватись,бо це один із важливих чинників підвищення якості знань учнів.

Навчальний рік закінчили 19 учнів 9 – го класу.

Організація і науково-методичне забезпечення НВП.

З 2018-2019 навчального року колектив працює над єдиною методичною проблемою Створення нового освітнього простору закладу, як фартор забезпечення між шкільною та дошкільною ланками освіти.

На засіданнях педагогічної ради вирішувались питання про здатність педколективу вирішувати проблеми політики 21 сторіччя, про подальший розвиток самоврядування, соціальної активності в процесі практичної громадської діяльності школярів та робітників, проблеми якісного навчання учнів,.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. Кожне з ШМО провели по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої конференції, рекомендації щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018-2019 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні. . Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність кафедри, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фаховій виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо

В цілому роботу ШМО 2018-2019 навчального року можна оцінити задовільно.

Атестація педагогічних кадрів

Нормативною основою для здійснення атестації в 2019 р. було Типове положення «Про атестацію педпрацівників України»

Метою атестації було:

 • активізація та розвиток творчої професійної діяльності педагогічних працівників,
 • підвищення професійної відповідальності за результати навчання і виховання дітей,
 • забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці педагогічних працівників закладу, які підлягають атестації у поточному навчальному році.

Завданням атестації було:

 • цілеспрямоване неперервне підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
 • визначення відповідності педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого встановлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється відповідне педагогічне звання та відбувається оплата праці.

Атестація здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітньо-виховного процесу з урахуванням думки колег, проведення творчих тижнів, відвідування відкритих уроків, виховних заходів тощо.

На організаційному етапі була створена атестаційна комісія в складі шести працівників закладу.

Комісія розглядала нормативні документи щодо атестації педагогічних працівників закладів освіти, затверджувала графік проведення атестації та доводила його під підпис до відома осіб, які атестувалися:

Було складено план-графік внутрішкільного контролю на 2018-2019 н.р., перспективний план внутрішкільного контролю за навчальними предметами де особливу увагу приділено педагогам, які підлягають атестації.

За планом на 2018-2019 навчальний рік атестації підлягало 3 вчителя атестовано 3 вчителя та один позапланово:

- двом вчителям за результатами атестації було встановлено другу кваліфікаційну категорію: вчитель математики Чернованов М. І., вчитель англійської мови Перлікас В. Б.

- одному вчителю встановлено першу кваліфікаційну категорію, вчителю фізичної культури Капітоненко Н. І.

- один вчитель підтвердив першу кваліфікаційну категорію Воловікова Н. М.

Педагоги, які підлягали атестації, склали індивідуальні плани роботи на час атестації, заступником директора з НВР на пед. раді розглянуто питання щодо Положення про атестацію педагогічних працівників та ознайомлено з алгоритмом атестації ; ознайомлені з технологією вивчення їх роботи членами атестаційної комісії. До кожного педагогічного працівника, який підлягав атестації у 2018-2019 н.р., було призначено кураторів для надання допомоги під час атестаційного періоду.

На наступному етапі - вивчення та оцінювання діяльності педагогічних працівників - відбувалось узагальнення підсумків оцінювання рівня професійної майстерності і практичної діяльності педагогів у відповідності з виробленою системою атестаційних процедур. На цьому етапі підсумовувалось вивчення роботи педагогів і оформлення атестаційних листів.

Педагогічними працівниками були проведені творчі тижні: відкриті уроки, позаурочні заходи, виховні заходи. Аналізи уроків, довідки занотовано у книзі записів наслідків внутрішкільного контролю

За підсумками засідань атестаційної комісії у школі було видано накази, які затверджували рішення атестаційної комісії , а також своєчасно надано необхідні документи до атестаційної комісії міського управління освіти.

Засідання атестаційної комісії І рівня були проведені 19.09.2018 року, 01.10.2018 року, 21.01.2019 року та 22.03.2019 року, за результатами яких був виданий наказ № 60 від 28.03.2019 року “Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2018 – 2019 навчальному році”

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо створення комфортних умов для навчання в школі. Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. У цьому році учні нашої школи взяли активну участь в конкурсах «Колосок» осінній, «Колосок» весняний, «Соняшник», «Кенгуру»

Впродовж року вчителі відвідували районні, міські семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем. План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2018-2019 навчального року був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені.

Аналіз виховної роботи

1. Кількість учнів -139 на кінець навчального року

Інвалідів-7

Чорнобильців-2

З багатодітних сімей-22

З сімей матерів-одиначок-8

Діти з неповних (розлучені) сімей-24

Діти, які перебувають на обліку-0

2.Виховна проблема закладу: «Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці»

Виховна робота спрямовувалась на формування:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави:

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до суспільства та держави.

1. Щорічно в школі проводиться декада громадського виховання. Проводяться класні години: «Історія і розвиток України», збори «Хочеш бути громадянином своєї держави- навчись бути громадянином школи», усний журнал «Декларація прав людини», на уроках історії і правознавства вивчається Констітуція України, проводяться «Українські вечорниці», 2.Лінійка до Дня Голодомору «Україна пам’ятає»,

1. Зустрічі з ветеранами Другої Світової війни. Пройшов конкурс стіннівок,фотографій про війну

2. Конкурс на кращий лист Великому Кобзареві», усний журнал «Жінкі в долі Шевченка»,

3. Вікторина «Символи України» класні години з національно-патриотичного виховання, відвідування та допомога вчителям-ветеранам, конкурс плакатів «Права людини в Конституції України»,

4. До Дня Незалежності України проводили конкурс рефератів «Борці за свободу і незалежність», виставку «Президенти України», конкурс малюнків «Моя Батьківщина», протягом тижня місцевої демократії провели дискусію «Громадяни та органи місцевої демократії», круглий стіл « Як би я був депутатом..». підготували слайд-шоу «Маріуполь та його околиці», конкурс рефератів «Видатні маріупольці в історії міста»

.Місячник правового виховання: конкурс плакатів «Права людини в Конституції України», вікторина «Знавці права», участь у олімпіаді, Оформлено стенд по правам людини, круглий стіл «Молодь і протиправна поведінка», конкурс малюнків «Мої права та лбов’язки», єдиний урок з правознавства.

2. Ціннісне ставлення до людей

Невирішені проблеми

Основні завдання

Необхідність приділяти увагу вихованню єдності моральної свідомості та поведінки, запобігання та мирне розв8язування конфліктів.

Формування єдності моральної свідомості та поведінки, запобігання та мирне розв*язування конфліктів,

здатністі враховувати думку інших людей,формування чесності . справедливості, взаємодопомоги. поваги до особистості

3. Ціннісне ставлення до природи:

Невирішені проблеми

Основні завдання

Моральна відповідальність за збереження довкілля, усвідомлення єдності людини та природи

Виховання екологічної культури, сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств, активної життєвої позиції щодо питань природоохоронної діяльності

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до природи

  1. Місячник екологічного виховання , декада екології та довкілля,
  2. Провели конкурс екібан «Барви осені», акцію «Опале листя», засідання круглого столу «Екологічні катастрофи , їх причини». Години, спілкування з елементами тренінгу «Бути здоровим - жити в радості», провели тиждень енергозбереження. пожежної безпеки, декаду екологічної вахти,
  3. Щороку проводиться лінійка «Дзвони Чорнобиля»,
  4. Приймаємо участь у конкурсі «Замість ялинки-зимовий букет», на шкільному дворі вивісили годівниці для птахів та шпаківні,
  5. Працюємо на шкільних ділянках,

6. Пішохідні екскурсії з метою вивчення екології рідного краю.

4. Ціннісне ставлення до мистецтва:

Невирішені проблеми

Основні завдання

Здатність до творчої діяльності у мистецьких сферах

Виховувати здатність сприймати, правильно розуміти мистецтво, висловлювати власне ставлення до мистецтва, погляд на культуру рідного народу як на духовну скарбницю

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до мистецтва:

1. Протягом року учні школи бувають на виставах театру з послідуючим обговоренням,

2. Проведення народознавчих хвилинок «День писемності та мови». Оформили стенд « Мова і писемність у цікавих фактах», щорічно проводиться конкурс на кращого читця віршів Т.Г.Шевченка,

3. Конкурси малюнків з різної тематики,

4. Конкурси читців-декламаторів,

5. Шкільні свята: «Ось і стали на рік ми старші», конкурс «Ідеальна пара», « До побачення, школо!». Концерт до 8 березня

5. Ціннісне ставлення до себе

Невирішені проблеми

Основні завдання

Вміння оцінювати стан свого здоров’я, негативне відношення до шкідливих звичок

Виховання ціннісного ставлення до свого: фізичного «Я», психічного, соціального, усвідомлення норм власної поведінки, прагнення бути фізично здоровою людиною, усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до себе

1 Протягом року увага приділяється психологічній та загальній культурі учнів, пропаганді психологічних знань, а також первісній профілактиці шкідливих звичок (виступи на класних годинах, індивідуальні та групові консультації, бесіди, диспути).

2 Проведено анкетування дітей 8-9 класів з метою визначення в учнів ступеня ризику залучення їх до вживання наркогенних речовин За результатами анкетування проведені групові консультації серед учнів. Результати опитування наголошені на нараді педагогів. Проведені виступи перед учнями щодо попередження насильства серед неповнолітніх.

3 Протягом року запрошувались спеціалісти різноманітних служб: фахівець (лікар) з наркодиспансеру, фахівці зі служби справ неповнолітніх, адвокат, спеціалісти з відділу кримінальної міліції.

4 Систематично проводилась робота з профілактики правопорушень: виступи, диспути, бесіди, консультації, участь у роботі Ради Профілактики.

5 Постійно діє куточок „ Наркопост повідомляє та попереджає”.

6 З учнями, які входять в групу ризику проводиться робота (коррекційна, бесіди, консультації).

7 У квітні проведено декаду «За здоровий спосіб життя», в ході декади проведено класні години: «В здоровому тілі-здоровий дух», «Історія паління в Україні,», «Монолог курільщика», «Сколіоз-біда», «Цінність здоров’я людини», «Культура особистої гігієни», «Шалості, злочин, вандалізм», консультації «Паління- загроза життя», диспут «Наші вороги: паління та алкоголь», практичне заняття «Оздоровчий масаж».

8 Батьківські збори «Як допомогти дитині справитися з емоціями», «Роль батьків у розвитку дитини» Вікторина для учнів 6-8кл., конкурс малюнків на асфальті «Безпека життєдіяльності»,

9 Щомісяця проводимо єдиний інформаційний день , проведено інструктажі з учнями щодо дотримання правил безпеки у побуті з умов протипожежної безпеки, з охорони життя і здоров’я від нещасних випадків, правил дорожнього руху, користування ліфтами, безпеки біля водоймищ, попередження травматизму у містах громадського руху, анкетування «Як ми дотримуємося режиму дня»,

10 Місячники та декади: «Увага! Діти на дорозі», «Здоровий спосіб життя», «Екологічної вахти». «Правових знань», «Молодь проти СНІДу». «Військово-патриотичного виховання». «Безпека життєдіяльності», «Вахта пам’яті».

V. Робота методичного обєднання класних керівників.

Основні завдання методичного об'єднання класних керівників: підвищення духовної культури та практичної підготовки класних керівників у галузі виховання учнів; освоєння сучасних концепцій виховання і педагогічних технологій; вироблення єдиних вимог та заходів щодо вирішення найбільш принципових питань практики виховання колективу й особистості; поглиблення знань класних керівників про методи виховної роботи, озброєння їх методикою виховної роботи та надання допомоги у вдосконаленні індивідуального педагогічної майстерності;

Заходи:

1 Проведені відкриті кл години з послідуючим обговоренням «Я набув досвіду»,

2 Проведені семінари :«Правопорушення і відповідальність» Презентація «Профілактика і попередження суїциду», «Проекти в виховній діяльності», «Збереження морально-психологічного клімату в колективі»,

3 Тренінги класних керівників і вихователів «Давайте вчитись не палити»,

4 Засідання круглого столу «Мій досвід виховної роботи», робота по програмі « Основні орієнтири виховання.» презентація,

5 Мозковий штурм «Презентація роботи м/о кл керівників на шкільний конкурс»,

6 Консультації: - робота з щоденником взаємодії,-як зробити проект « Моя мати сама, сама…», -організація роботи кл керів з безпеки життєдіяльності,

7 Співбесіди : «Про виконання планів виховної роботи за півріччя». «Моніторинг рівня вихованості», «Про проведення суспільних заліків у класах», « Про проведення інструктажів напередодні канікул».

Цілі та завдання виховної роботи на навчальний рік:

 1. Більш активно узагальнювати передовий досвід творчо працюючих класних керівників, пропагуючи його через організацію відкритих заходів виховного характеру і через випуск шкільних методичних бюлетенів, через шкільний сайт.
 2. Впроваджувати нові форми роботи в діяльності класного керівника.
 3. Приділяти більшу увагу духовному, фізичному, національно-патріотичному вихованню дітей.
 4. Активізувати роботу з розвитку самоврядування в класному колективі.

Вирішення цих завдань сприятиме досягненню основної мети - професійного зростання класних керівників.

VI. Робота з батьківською громадськістю.

Робота з батьками і соціумом була поставлена ​​на перший план для реалізації завдання створення умов «відкритості» школи,розширення та зміцнення взаємодії з усіма соціальними інститутами середовища. Робота велася через:

 1. Засідання батьківського комітету.
 2. Загальношкільні батьківські збори.
 3. Класні батьківські збори.
 4. Організація роботи батьківського всеобучу
 5. Організація гарячої лінії «Телефон довіри»

Батьки, як учасники освітнього процесу, активно включені в управління шкільним життям через батьківські комітети класів і школи, батьківські збори.

Основні завдання роботи з батьками:

 1. Налагодити тісний зв'язок школи з батьками
 2. Активізувати роботу батьківської громадськості щодо роз'яснення законодавства України з питань освіти.
 3. Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут школи.
 4. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.
 5. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.
 6. Впровадження форм роботи з сім'єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин “педагоги-батьки”. Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

З-поміж багатьох функцій, які виконує сім'я, найважливішою є виховна. Однак катаклізми, що відбуваються у сучасному україн­ському суспільстві, та економічні труднощі гальмують адаптацію сім'ї як соціального інституту до нових умов сьогодення, негативно позначаються на її виховній ролі. Вочевидь, що сьогодні сім'я не го­това взяти на себе всю відповідальність за соціалізацію дітей. Проте сім'я не є ізольованим мікросередовищем: багатоканальні зв'язки з'єднують її з суспільством; різноманітні зовнішні чинники впливають на її виховну функцію. Важливе місце тут займають педагоги, які завдяки фаховій освіті володіють необ­хідними психолого-педагогічними знаннями, професійними вмін­нями і навичками, є важливою складовою в педагогічному трикут­нику «дитина — батьки — вчитель». Важливу функцію координації виховних дій сім'ї за сучасних умов покладено на освітній заклад, і від того, як організована і реалізована робота з батьками кожно­го навчального закладу і кожного його окремого класу, значною мі­рою залежить успішність процесу навчання і виховання дітей. Сут­тєвим за своєю значущістю завданням є широке залучення батьків, усіх дорослих членів сім'ї до співпраці з педагогічним колективом, до активної участі в житті навчального закладу, класу.Установлення та підтримка педагогічної співдії «діти — батьки — педагоги» повинні вибудовуватися на принципах взаємоповаги, до­віри, відповідальності та рівноправному партнерстві. Основою такої співдії повинна стати єдність у ставленні до дити­ни як до найвищої цінності. Зміст педагогічної діяльності вчителя у зазначеній співдії повинен спрямовуватися на підвищення готов­ності батьків до виховання дітей, на усвідомлення ними важливо­сті відповідального батьківства, на передачу всім дорослим

членам родини певної психолого-педагогічної, фізіологогігієнічної, право­вої та іншої інформації, на формування у них відповідних практич­них умінь та навичок.

Організацію роботи з батьками умовно можна поділити на такі напрямки:

1) вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;

2) залучення батьків, усіх дорослих членів родини до навчально-виховного процесу як рівноправних учасників, інтеграція зу­силь і гармонізація взаємин педагогічного колективу і громад­ськості щодо створення сприятливих умов для ефективної робо­ти освітнього закладу;

3) формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

4) корекція виховної діяльності родин із різним типом сімейного неблагополуччя.

Співробітництво школи та родини починається з вивчення умов мікроклімату сімейного виховання, індивідуальних особливостей дітей і батьків Складено соціальний паспорт школи та кожного класу. За потребою кл керівники обстежують матеріально-побутові умови проживання дітей Відповідно до річного плану роботи школи у 2018-2019 н. р. проведено різноманітні форми роботи з батьками.

У класах проведено по 4 засідання батьківського комітету та батьківські збори – по 4.

Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2018– 2019 н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, акт перевірки готовності школи, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі, у кожному учбовому кабінеті розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в учбових кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах..

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2018– 2019 н.р. проведено:

 • тиждень знань з безпеки життєдіяльності;
 • участь у Всесвітньому Дні боротьби з туберкульозом;
 • тиждень Дорожнього Руху;
 • місячник щодо попередження пожеж від пустощів дітей з вогнем;
 • місячник «Увага! Діти на дорозі»;
 • тематичні класні години.

Складовим здорового способу життя є правильне харчування. На батьківських зборах, на засіданнях загальношкільного батьківського комітеті підіймалося питання організації харчування учнів, здійснювався контроль за станом харчоблоку.

Розділ 2. Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків

2.1. Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи

Зміст роботи

Директор

Заст.з НВР

Педагог-організатор

Завгосп

1. Організаційно- педагогічні заходи

q Підбір і розтановка педкадрів, техперсоналу

+

q Встановлення розпорядку, режиму роботи школи і окремих її ланок

+

q Складання розкладу уроків, екзаменів

+

q Організація чергування по школі

+

+

q Ведення табелю заробітної плати

+

q Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі

+

+

q Контроль за виконанням і дотриманням Правил внутрішнього контролю, розпорядку і дотриманням ТБ

+

+

+

q Організація і проведення підготовки ДПА

+

q Тарифікація вчителів

+

+

q Оформлення школи

+

+

+

+

q Збереження шкільного майна, приміщення школи; противопожежна безпека

+

+

+

+

q Робота технічного персоналу

+

q Придбання, збереження і використання шкільного майна, обладнання.

+

+

+

2. Забезпечення реалізації прав особистості на освіту

q Медичне обслуговування

q Організація дитячого харчування

+

q Робота з обдарованими дітьми

+

q Робота бібліотеки

+

+

q Організація літнього відпочинку учнів

+

+

+

q Навчання правил дорожнього руху

+

q Робота з батьками, батьківський комітет

+

+

3. Робота з педагогічними кадрами

q Підвищення фахової майстерностьі вчителів

+

q Організація роботи методичної ради, ШМО

+

q Керівництво роботою класних керівників

+

q Робота з молодими вчителями

+

q Атестація вчителів

+

+

q Керівництво роботою педагогічної ради

+

q Керівництво роботою методичної ради

+

q Робота Ради школи

+

+

q Поповнення шкільної бібліотеки методичною і художньою літературою)

+

+

+

q Пропагування педагогічних знань серед батьків

+

q Складання графіка відпусток учителів

+

4. Керівництво навчально-виховним процесом

q Позакласна і позашкільна робота в позаурочний час

+

q Зв’язок із позашкільними закладами

+

q Система шкільного самоврядування

+

q Педагогічна консультація батьків

+

+

+

2.2 Розподіл обов’язків між різними рівнями управління

Черговий адміністратор

- здійснює чіткий порядок по школі, інструктує черговий клас, чергових учителів. При необхідності робить заміну уроків відсутніх учителів, контролює облік відсутніх і веде облік явки працівників на роботу. Про всі надзвичайні ситуації доповідає директору школи.

Головний черговий учитель

- організує свій клас на чергування по школі, допомагає організації учнів на перервах, контролює санітарний режим по школі, у їдальні, у шкільному дворі, здійснює контроль чергування учнів і чергування чергових учителів по поверхах, уживає заходів до спізнілих учнів, про всі події доповідає черговому адміністратору. Приходить на роботу за 30 хвилин до початку уроків і здає школу черговому адміністратору.

Черговий учитель поверху

- організує чергування учнів на своїй ділянці, допомагає організації учнів на перерві, контролює санітарний режим поверху, їдальні, шкільного двору, про всі події доповідає черговому вчителю школи. Приходить на роботу за 20 хвилин до початку уроків, а іде з роботи через 20 хвилин після закінчення уроків.

Учитель

- допомагає організувати чергування в класі, контролює санітарний режим у кабінеті, забезпечує безпечні умови перебування і роботи учнів у кабінеті, допомагає черговому вчителю поверху організувати відпочинок учнів на перерві. Передає навчальне приміщення вчителю, що проводить наступний урок у цьому кабінеті.

Головний черговий учень

- організує свій клас на чітке дотримання порядку в школі, виконання санітарного режиму школи, почуває себе хазяїном у школі, організує чергування учнів свого класу .

Педагог – організатор

- допомагає в самоврядуванні учням. Організує дозвілля учнів у виді ігор і інших розваг, залучає до цьому чергових учнів.

Розділ 3. ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

3.1. Виконання Законів України “Про освіту”(ст. 58); “Про загальну середню освіту”(ст.. 18, ст. 36), “Про мову”.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відм. про виконання

1

СЕРПЕНЬ

1. Комплектування класів; розподіл прибулих учнів

2. Поповнення навчально-методичної бази школи підручниками, методичною літературою, научними посібниками на українській мові з усіх предметів

3. Здійснення обліку учнів в алфавітній книзі

4. Скласти тарифікацію на 2019-2020 н.р., погодити педагогічне навантаження з ПК школи

5. Провести:

 • Серпневу педраду;
 • Інструктивну нараду з питань єдиного орфографічного режиму, ведення шкільної документації, організованого початку навчального року

6. Погодити:

 • Нормативні документи роботи школи на навчальний рік;
 • Календарне та тематичне планування за предметами на рік;;
 • Плани виховної роботи класних керівників на рік:
 • План роботи шкільної бібліотеки,
 • Графіки чергування по школі адміністрації, учителів, учнів;
 • Призначити класних керівників.

ІV

ІV

ІV

Серпень

ІІІ

ІІІ

Д, Знвр

Знвр

Д

Д

Д

Знвр

Списки

Звіт

Наказ

Тарифікація

відповідно документа

2

ВЕРЕСЕНЬ

1.Здійснення обліку учнів в алфавітній книзі

2.Всеукраїнський рейд «Урок »

3.Здійснення обліку учнів. Персоніфікація обліку детей

4. Підготовка бази даних випускників 9 – х класів

5. Аналіз дотримання учнями режиму правил для учнів

6. Встановити режим харчування та обслуговування учнів і працівників школи у шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування учнів, дієтхарчування.

І

протягом місяця

І

І

жовтень-травень

ІV

І

Д

Д, Знвр

Знвр

Знвр

ПО

Знвр, педагог-організатор Зозулевич-Сосько А. О.

Наказ

Звіт

Звіт

Нарада

Наказ

3

ЖОВТЕНЬ

 1. Інвентарізація фонду шкільних підручників; аналіз збереження фонду
 2. Скласти плани осінніх канікул
 3. Скласти графіки використання робочого часу вчителів в період канікул

ІІ-ІІІ т.

Жовтень

ІІ

ІІІ

Б

Знвр

Знвр

Звіт

Графік

Графік

4

ГРУДЕНЬ

1. Аналіз читацьких інтересів учнів

2. Скласти плани зимових канікул

ІV

ІІ

Б

Знвр

Довідка

Графік

5

ЛЮТИЙ

1. Вивчення проф. намірів випускників

2. Всеукраїнський рейд «Урок »

ІІ

Протягом місяця

Знвр

Знвр

Нарада при директорі

Наказ

6

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Проведення тижня укр.мови та літератури

2. Скласти плани весняних канікул

ІІ

ІІ

Знвр

ПО

Звіт

Графік

7

КВІТЕНЬ

1. Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року та проведення ДПА (переведення, вибір предметів для ДПА, проведення ДПА, нагородження, звільнення від ДПА, проведення урочистостей, підготовка матеріалів в архів, матеріали до ДПА, виписка документів, протоколи ДПА, виконання навчальних програм і т.д.)

2. Подати до управління освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних та апеляційних комісій для проведення ДПА). Оформити куточок «Готуємося до ДПА»)

І-ІІ

ІІ

ІІ

Знвр

Знвр

Знвр

Наказ

План

Графіки, списки

8

ТРАВЕНЬ, ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ

1. Уточнення списків дітей нового набору

2. Набір учнів в 1 клас

3. Оформити особові справи учнів, скласти характеристики учням 9-х класів

І

Травень лип.

червень

Д

Д

Знвр

Списки

Звіт

Особові справи

3.2. Соціальний захист дітей

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма
контролю

Відм. про виконання

1

ВЕРЕСЕНЬ

1. Аналіз працевлаштування випускників (дітей пільгової категорії)

2. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій

3. Складання соціологічних карт класів та школи, списків учнів по категоріям

ІІ

І

ІІ

Знвр

Знвр

ПО

Звіт

Наказ

Соц. паспорт

2

ЖОВТЕНЬ

1. Складання індивідуальних планів роботи кл.керівників із дітьми пільгових категорій

Протягом місяця

кл. керівники

Довідка

3

СІЧЕНЬ

1. Складання соціологічних карт класів та школи, списків учнів по категоріям

2. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій

І

І

ПО

Знвр

Соц.паспорт

Наказ

КВІТЕНЬ

1. Організація літнього оздоровлення дітей

ІV

ПО

План

6

ТРАВЕНЬ

1. Проведення акції «Створи добро»

2. Аналіз стану роботи кл.керівників із дітьми пільгових категорій

ІІІ

ІV

ПО

ПО

Звіт

Довідка

3.3. Робота з обдарованими учнями.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

СЕРПЕНЬ

1

Затвердження списку обдарованих учнів на засіданні педагогічної ради.

ІV

Знвр

Протокол

ВЕРЕСЕНЬ

2

Коригування банку даних обдарованих учнів

ІІІ

Знвр, відпов Лапщун Ю. С.

Банк даних

ЖОВТЕНЬ

3

Складання та затвердження планів індивідуальної роботи з обдарованими учнями.

ІІ

Знвр, відпов Лапщун Ю. С.

Плани

ТРАВЕНЬ

4

Аналіз роботи з обдарованими учнями протягом навчального року

ІІ

Знвр, відпов Лапщун Ю. С.

Звіт

Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТЮ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

4.1. Тематика засідань педагогічної ради

Основні завдання:

- обєднати вчителів, батьків, учнів спільною турботою про сьогодення і майбутнє шкільного життя

Дата

Зміст заходу

відповідальний

серпень

1. Підсумки роботи школи за 2018–2019 навчальний рік і завдання, які стоять перед педагогічним колективом на новий 2019-2020 навчальний рік.

2. Затвердження річного плану роботи школи, плану роботи методичної ради.

3. Про попередження дитячого травматизму

4. Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2019-2020 навчальному уроці.

5. Про організацію індивідуального навчання

6. Про організацію Державного стандарту початкової освіти в 1-4 класах, Державного стандарту базової загальної середньої освіти в 9-му класі.

7. Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 1-8 класах.

8. Про дотримання педагогічної етики.

9 . Про виконання рішень попередньої педради.

10. Про режим роботи закладу в 2018-/2019 навчальному році.

11. Про організацію гарячого харчування у І семестрі..Затвердження списку учнів пільгових категорій на безкоштовне харчування.

12.Про індивідуальне навчання у 2019-2020 н. р.

13. Різне

Д

Знвр

ПО

жовтень

«Професійний розвиток вчителя та учня засобами проектних технологій»

1. НУШ переваги та недоліки.

2. Хід атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році.

3. Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму.

4. Про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання 2019-2020 н.р.

5. Про виконання рішень попередньої педради.

6. Про корекцію курсової підготовки на 2020 р..

7. Різне.

Д

ПО

Знвр

грудень

Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику

1. Робота колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій

2. Аналіз навчальних досягнень учнів у І семестрі 2019 – 2020 н. р., моніторинг успішності по предметам.

3. Про виконання навчальних програм у І семестрі.

4. Про харчування учнів у ІІ семестрі. Затвердження списку учнів пільгових категорій на безкоштовне харчування.

5. Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 – х класів в І семестрі поточного навчального року.

6. Про попередження дитячого травматизму та випадків виробничого травматизму.

7. Різне

Д

Знвр

ПО

Відп. за харчування

березень

Організація роботи учнів із підручниками та іншими джерелами інформації

1. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

2. Про підготовку до організованого закінчення начального року. Ознайомлення із нормативними документами.

3. Про організацію роботи щодо охорони прав дітей та соціального захисту.

4. Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів:

* про підготовку до проведення ДПА;

*про організацію літнього оздоровлення учнів

5. Про виконання рішень попередньої педради.

6. Різне.

Д

Знвр

ПО

Бібліотек.

квітень

Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інформаційного суспільства

2.Організація ДПА, 9-х та 4-х класах.

3.Підсумки атестації педпрацівників.

4. Про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів (українська мова та літературне читання, математика), 9-го класу (українська мова (диктант), математика, та предмет за вибором ).

5. Про звільнення від ДПА 4, 9 – х класів

6. Про попереднє навантаження вчителів на 2020-2021 н.р..

7. Різне.

Знвр

Д

ПО

травень

1. Переведення учнів 1-4 класів.

2. Переведення учнів 5-8 клвсів

3. Випуск учнів 9 класу.

5. Про стан роботи школи з питань запобігання дитячому травматизму за ІІ семестр за 2019-2020 н.р.

6. Про стан виконання комплексної програми профілактики правопорушень в школі за 2019-2020 н.р.

7. Про підсумок методичної роботи в школі за 2019-2020 н. рік.

8. Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів:

- про переведення учнів початкових класів та 5-8-х до наступного класу, нагородження похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

9. Про погодження робочого навчального плану на 2020-2021 навчальний рік.

10. Про організацію проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2020 року.

11. Про затвердження мережі школи.

16.Про виконання рішень попередньої педради.

17. Різне.

Д

Знвр

ПО

червень

1. Про стан виховної роботи в школі за 2019-2020 навчальний рік.

2. Про обговорення і погодження річного плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік.

3. Про роботу педагогічного колективу над методичною темою школи.

4. Про виконання рішень попередньої педради.

5. Про підсумки ДПА в 9-му класі.

6. Випуск учнів 9-го класу. Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту .

Знвр

ПО

Д

4.2 Наради при директорові

Основні завдання : проводяться для вирішення поточних та перспективних питань роботи школи

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

1.

СЕРПЕНЬ

q Аналіз діяльності адміністрації за 2018-19 навчальний рік і завдання на наступний навчальний рік

q Про режим роботи школи

q Про розподіл функціональних обов’язків

q Про ведення шкільної документації

q Про стан готовності навчального закладу до нового навчального року.

q Про організацію роботи педагогічного колектива з охорони праці та техніки безпеки

q Про особливості організації виховної роботи

ІІ, IV

Д

Знвр

Протокол, накази

2

ВЕРЕСЕНЬ

q Про організацію харчування,харчування дітей пільгової категорії,

q Про проведення загальношкільних зборів

q Про організацію індивідуального навчання на дому.

q Про організацію методичної роботи

q Про хід курсової перепідготовки вчителів

q Про дотримання режиму роботи школи, організацію чергування вчителів та учнів, навчально- виховного роцесу

q Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму. Підсумки місячника «Увага!Діти на дорозі.»

q Рейд «Урок»

q Про організацію роботи з обдарованими учня

I,III

Д

Знвр

ПО

Протокол, накази

3

ЖОВТЕНЬ

q Про організацію атестації педагогічних працівників.

q Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей (наказ)

q Про ведення класних журналів

q Про підсумки контролю за веденням щоденників учнями школи

q Про організацію та проведення осінніх канікул

q Підсумки підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період (наказ)

q Про організацію І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін ( інформація)

q Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять (наказ)

II, IV

Д

ПО

Знвр

Протокол,

накази

4

ЛИСТОПАД

q Підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму в школі

q Про забезпечення режиму економії енергоресурсів.

q Про дотримання техніки безпеки на уроках фізичного виховання, трудового навчання.

q Учнівське самоврядування та його роль у виховання особистості в умовах становлення та розвитку дитячої організації.

II

Завгосп

Д

Знвр

ПО

Протокол

Наказ

5

ГРУДЕНЬ

q Результати закінчення І семестру

q Про виконання навчальних програм та календарних планів(наказ).

q Про організацію та проведення зимових канікул (наказ)

q Стан роботи з учнями, , що навчаються за індивідуальними планами

q Стан роботи з попередження дитячого травматизму в І семестрі (наказ)

q Результати перевірки журналів

q Аналіз відвідування уроків учнями за І семестр

II, IV

Д

Знвр

ПО

Накази

6

СІЧЕНЬ

q Організація гарячого харчування учнів

q Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в навально-виховному процесі

q Про результати виховної роботи на зимових канікулах

q Перевірка ведення щоденників, стану ведення робочих зошитів, зошитів з контрольних робіт (довідка)

II, IV

Знвр

Д

ПО

Накази,

довідка

7

ЛЮТИЙ

q Стан курсової перепідготовки вчителів.

q Перевірка стану зошитів учнів з предмету вчителів, що атестуються.

q Аналіз проведених рейдів класними керівниками в родинах, де виховуються діти пільгових категорій та групи ризику

q Про результати контролю роботи шкільної їдальні

q Стан профорієнтаційної роботи в 9 класі

q Підготовка до ДПА

II, IV

Знвр

Д

ПО

Протокол

8

БЕРЕЗЕНЬ

q Про виконання правил внутрішнього трудового розпорядку

q Хід атестації педпрацівників

q Ведення щоденників учнями школи

q Про підсумки предметних тижнів та декад

q Про організацію роботи на канікулах (наказ)

q Про стан ведення класних журналів (наказ

q Про попередження негативних явищ серед учнів

II, IV

Д

Знвр

ПО

Протокол

накази

9

КВІТЕНЬ

q Про результати атестації педпрацівників(наказ)

q Про підготовку до проведення ремонтних робіт у школі.

q Про забезпечення умов щодо збереження здоров’я учнів.

q Підготовка до дня ЦО

q Про результати перевірки індивідуального навчання учнів.

II, IV

Д

Завгосп

Знвр

накази

10

ТРАВЕНЬ

q Про роботу школи з охорони праці та техніки безпеки.

q Про підсумки виховної роботи в школі.

q Про підсумки методичної роботи:

q Результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі

q Про результати виконання навчальних планів і програм

q Про організацію літнього відпочинку учнів

q Стан роботи з попередження дитячого травматизму у ІІ семестрі

q Аналіз результатів роботи з батьками

q Аналіз відвідування учнів у квітні-травні

q Про стан роботи з обдарованими учнями у 2019 – 2020 навчальному роц

II, IV

Д

ПО

Знвр

Протокол

накази

4.3. Методичні та організаційні наради при заступнику директора з навчальної роботи

Основні завдання: раціональна та ефективна організація навчального процесу

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

Серпень

q Інструктаж щодо заповнення журналів.

q Співбесіда за навчальними програмами

q Організація контролю за працевлаштуванням випускників

q Інструктивна нараду з питань єдиного орфографічного режиму, ведення шкільної документації, організованого початку навчального року

III

Заст. з НВР

довідка

Вересень

q Аналіз календарного планування

q Про організацію діяльності методичної ради

q Про дотримання «Єдиного орфографічного режиму»

II

Заст. з НВР

довідка

Жовтень

q Про проведення предметних тижнів

q Про результати перевірки ведення зошитів

q Про результати перевірки ведення кл. журналів

II, IV

Заст. з НВР

довідка

Листопад

q Про проведення шкільних предметних олімпіад

q Про роботу з невстигаючими учнями та учнями, які мають високий рівень підготовки

q Результати контролю за веденням поурочних планів вчителів

II

Заст. з НВР

довідка

Грудень

q Про результати перевірки ведення зошитів

q Про перевірку ведення шкільної документації

q Про індивідуальне навчання

II, IV

Заст. з НВР

довідка

Січень

q Про стан роботи шкільних методичних об’єднань

q Про виконання навчальних програм у І півріччі

q Результати роботи вчителів над індівідуальними методичними темами

II

Заст. з НВР

довідка

Лютий

q Про підготовку до іспитів (вивчення інструкції)

q Про результати тематичного контролю

III

Заст. з НВР

довідка

Березень

q Ознайомлення з інструктивними документами щодо порядку закінчення 2019-2020 н.р.

q Про хід атестації педагогічних кадрів

III

Заст. з НВР

довідка

Квітень

q Обговорення та затвердження екзаменаційних матеріалів

q Обговорення проекту навчального плану на новий навчальний рік

II

Заст. з НВР

довідка

Травень

q Про результати перевірки підготовки до іспитів

q Про ведення екземенаційної документації

q Про перевірку ведення шкільної документації про індивідуальне навчання

q Про виконання навчальних програм

II

Заст. з НВР

довідка

Методичні наради при педагогі-організаторі

Основні завдання: наукова організація цілеспрямованої виховної роботи з учнями. Своєчасна підготовка виховних заходів, систематичний контроль за діяльністю класних керівників.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма
контролю

Відмітка про вик.

1

1.Про підготовку до проведення свята Дня Знань

2.Рекомендації із планування виховної роботи на новий навчальний рік

СЕРПЕНЬ

ПО

Протокол

2

1. Інструктаж класних керівників щодо чергування класів по школі

2. Про підготовку до Дня Вчителя

3. Про оновлення актів та характеристик учнів контрольованої групи

4. Про організацію місячника «Увага» Діти на дорозі»

5. Проведення рейду «Урок».

Формування активу шкільного самоврядування

Підготовка до виборів Президента учнівського самоврядування

6.Проведення батьківських зборів. Анкетування батьків та учнів. Створення соціальних паспортів класних колективів, школи.

7. Про підготовку до Дня партизанської слави

8. Про заходи з військово-патріотичного виховання на І семестр

Вересень

ПО

Кл.керівники

Звіт

3

 1. Про заходи до Міжнародного Дня літньої людини
 2. Про участь у заходах, присвячених Дню Захисника Вітчизни.
 3. Про підготовку «Свято осені» (1-4 класи).
 4. Про заходів до Дня визволення України від фашистських загарбників
 5. Про роботу під час осінніх канікул

Жовтень

ПО

Кл.керівники

Звіт

4

1.Звіт класних керівників про роботу в жовтні та під час осінніх канікул

2. Про заходи до Дня української писемності та мови.

3. Про роботу класних керівників з дітьми із неблагополучних сімей

4. Про заходи до Міжнародного дня боротьби з курінням

5. Про заходи до Міжнародного дня толерантності.

6. Про заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій.

Листопад

ПО

Кл.керівники

Звіт

5

 1. Про заходи до Всесвiтнього дня боротьби зi СНІДом.
 2. Про заходи з віськово-патріотичного виховання, присвячені Дню Збройних сил України
 3. Про підготовку до свята “ Іде Святий Миколай” для 1 – 4 класів.

4. Про підготовку новорічних свят

5.Про виховну роботу під час зимових канікул

6.Про підсумки виховної роботи за І півріччя

Грудень

ПО

Кл.керівники

Звіт

6

1.Про організацію чергувань у ІІ півріччі

2.Про заходи з військово-патріотичного виховання

3.Про заходи до Дня соборності та свободи України.

4.Про заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Холокосту.

5.Про заходи до Дня пам’яті героїв Крут

Січень

ПО

Кл.керівники

Звіт

7

1.Про роботу з батьками учнів контрольованої групи

2.Про ведення протоколів батьківських зборів

3.Про роботу з профорієнтації учнів

4.Про підготовку святкування 8 Березня

Лютий

ПО

Кл.керівники

Протокол

Звіт

8

1.Про роботу класних керівників з дітьми контрольованої групи

2.Про проведення виховних годин

3.Про заходи до Всесвітнього та Всеукраїнського днів боротьби із захворюванням на туберкульоз.

4.Про проведення весняних канікул

5.Про роботу з благоустрою території школи

6.Про попередження негативних явищ серед учнів

БЕРЕЗЕНЬ

ПО

Кл.керівники

Протокол

Звіт

9

1.Місячник екологічного і правового виховання

2.Про заходи до Дня Чорнобильської трагедії

3.Про профорієнтаційну роботу з учнями 9 класу.

4.Про планування заходів щодо Дня пам'яті та примирення та Дня Перемоги

Квітень

ПО

Кл.керівники

Протокол

Звіт

10

ТРАВЕНЬ

1.Про підготовку та проведення свята Останнього дзвоника

2.Про проведення випускного вечора

3.Про підсумки виховної роботи у ІІ півріччі

4.Про оздоровлення учнів у літній період

ТРАВЕНЬ

ПО

Кл.керівники

Протокол

Звіт

4.4. Атестація педпрацівників

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

1

ВЕРЕСЕНЬ

1.Коригування перспективного плану атестації педагогічних працівників на навчальний рік

2.Створення атестаційної комісії, узгодження її складу з профспілковим комітетом та радою школи, видання наказу по школі про її призначення

3.Ознайомлення педагогічного колективу зі списком педагогічних працівників, що включені адміністрацією до атестації наступного навчального року

ІІ

ІІІ

ІІІ

Знвр

Знвр

Знвр

План

Наказ

Протокол

2

ЖОВТЕНЬ

1.Перевірка строків проходження педпрацівниками перепідготовки на курсах Інституту вдосконалення вчителів

2.Прийняття заяв до позачергової атестації

4.Проведення засідань шкільної атестаційної комісії

5.Закріплення учителів та вихователів, що атестуються, за адміністративними та методичними працівниками школи, визначення для кожного кількості уроків, що будуть відвідані, доручення відвідування уроків представникам ради школи та методичних об’єднань

6.Планування виступів учителів, які атестуються, з творчими звітами на педрадах за участю директора, засіданнях методради та методоб’єднань, ради шкільного колективу

7.Складання графіків проведення відкритих уроків та позакласних заходів

І

І

І

ІІ

ІІІ

ІІІ

Знвр

Д

Д

Д

Знвр

Знвр

Аналіз

Заяви

Протокол

Списки

План

Графік

3

ЛИСТОПАД

1.Оновлення матеріалів у шкільному куточку атестації педагогічних працівників школи в методкабінеті

2.Оформлення папок для накопичення тими, хто атестується, матеріалів планів уроків, сценаріїв заходів, доповідей, планів засідань гуртків, дидактичних матеріалів

ІІ

ІІ

Знвр

Знвр

Матеріали

Матеріали

4

ЛЮТИЙ

1.Вивчення рейтингу вчителів, які проходять атестацію, за рівнем кваліфікації та загальної культури

2. Творчі звіти вчителів та вихователів, які атестуються

3. Складання характеристик та оформлення атестаційних листів на встановлення кваліфікаційних категорій

І т.

ІІІт.

ПС

Знвр

Аналіз

Матеріали

5

БЕРЕЗЕНЬ

1.Проведення засідань шкільної атестаційної комісії:

- затвердження матеріалів атестації та порушення клопотання про встановлення вищих категорій та присвоєння педагогічних звань педпрацівникам.

2.Ознайомлення тих, хто атестується, з характеристиками в атестаційному листі та результатами атестації

ІІІт.

ІІІ

Знвр

Секретар АК

Протокол

Характеристики

6

КВІТЕНЬ

1.Видання наказу по школі “Про встановлення/піжтвердження кваліфікаційних категорій педпрацівників”

2.Подання атестаційних матеріалів на встановлення вищої категорії, присвоєння педагогічних звань та нагород

3.Подання на розгляд до вищих атестаційних комісій (у разі наявності) скарг педагогічних працівників, що атестувалися

4. Видання наказу “Про результати атестації на вищу категорію та педагогічні звання”

І

І

ІІІ

ІІІ

Д

Д

Д

Д

Наказ

Подання

Подання

Наказ

4.5. Групові та індивідуальні форми роботи з кадрами

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про вик.

1

Індивідуальні співбесіди з широкого кола питань з молодими спеціалистами та новоприбулими вчителями

Вересень

Д

2

Інструктаж про ведення класного журналу в кожному класі

Вереснь,
січень

Знвр

3

Забезпечити курсову перепідготовку вчителів

прот. року

Знвр

4

Співбесіди з усіма завідуючими кабінетами (по предметних кафедрах) про зміцнення матеріальної бази кабінетів та їх поповнення ТЗН, іншими засобами навчання

Жовтень

Д

5

Співбесіди з методичної роботи

Протягом року

Знвр

6

Співбесіди з класними керівниками щодо роботи з контингентом групи ризику

Протягом року

ПО

7

Співбесіди з вчителями, що атестуються

Протягом року

Знвр

Розділ 5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проблема школи: «Створення нового освітнього простору закладу, як фартор забезпечення між шкільною та дошкільною ланками освіти»

5.1.План засідань методичної ради

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

ВЕРЕСЕНЬ

1

1.

Підсумки роботи методичної ради, МО, за 2018-2019 навчальний рік. Розподіл обов'язків між членами методичної ради.

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2019-2020 н.рік.

3.

Вивчення рекомендацій щодо викладання предметів у 2019-2020 н.р.

4.

Затвердження плану предметних тижнів та місячників на 2019-2020 н.р.

5.

Обговорення планів роботи шкільних МО, нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

6.

Поновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті та на сайті школи.

9.

Огляд методичної літератури за літній період.

Знвр

Керівники ШМО

Протокол

ЖОВТЕНЬ

2

1.

Робота з обдарованими дітьми- організація та проведення І туру Всеукраїнських

олімпіад з предметів

2.

Участь у щорічних конкурсах : І етапу Міжнародного конкурсу ім.П. Яцика,І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Г.Шевченка

3.

Про хід атестації педагогічними працівниками школи.

4.

Курсова перепідготовка вчителів школи.

5.

Взаємовідвідування уроків. Презентації вчителів школи.

7.

Підготовка до участі учнів школи у ІІ турі шкільних олімпіад.

8.

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічнї

літератури.

Керівники ШМО

Протокол

СІЧЕНЬ

3

.

1.

Про підсумки закінчення І семестру 2019-2020 н.р. індивідуальне навчання.

2.

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт.

3.

Організація гурткової та позакласної робота у школі.

5.

Виконання цільових програм

4.

Про підсумки виховної роботи в І семестрі

5.

Про підготовку до проведення ДПА

6.

Про роботу шкільної бібліотеки за І семестр 2019-2020 н.р.

Знвр

Протокол

БЕРЕЗЕНЬ

4

1.

Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки.

2.

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації. Затвердження матеріалів для проведення ДПА

3.

Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

4.

Сучасні педагогічні технології, компютеризація у навчально-виховному процесі.

5.

Огляд методичної літератури.

Знвр, керівники ШМО

Протокол

ТРАВЕНЬ

5

1.

Підсумок діяльністі роботи МР за 2019-2020 н.р.та пропозиції щодо планування роботи МР на слідуючий навчальний рік

3.

Результати адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання.

4.

Виконання навчальних програм учителями школи.

5.

Про роботу шкільної бібліотеки за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

6.

Виконання цільових програм.

Д,

Знвр,

керівник ШМО

5.2. Інформаційна робота

1

Вивчення нормативних документів:

- методичних листів МОН України, МіськДО з організації навчального процесу на базовому рівні;

- програмне та методичне забезпечення з навчальних предметів, курсів за вибором,гуртків;

- державного стандарта освіти

до 1 вересня 2018

Знвр

керівники ШМО

2

Інформування членів ШМО про новинки методичної літератури

протягом року

З нвр, керівник ШМО,

3

Складання банку даних за різними напрямами діяльності:

- банк даних педагогічного колективу (підвищення кваліфікації, проходження атестації, теми самоосвіти);

вересень

Знвр, керівники ШМО

4

Інофрмаційна робоота з батьками учнів:

- тенденції сучасної освіти, напрями модернізації;

- ДПА в 9-х та 4 кл.

потягом року

Д, кл. керівники

5

Інформування педагогічного колективу про проведення конкурсів «Учитель року» та ін.

протягом року

Д

5.3. Діагностико-аналітична діятельність

1

Діагностичні дослідження:

· Професійні утруднення учителів, вияв запросу на надання научно-методичної допомоги;

· соціально-психологічна адаптація учнів 1, 5 класів до нових умов навчання;

листопад

1 півріччя

кер ШМО

ПО

2

Анкетування учнів:

· вибір ДПА;

· по виявленню рівня задоволення освітніми послугами;

· по виявленню проблем у відносинах учитель-учень-батьки;

за планом

Знвр

3

Мониторингові дослідження:

· рівень знань учнів;;

· індивідуальної методичної роботи вчителів-предметників

2 рази на рік

Знвр

ПО

кер. ШМО

4

Аналіз індивідуальної методичної роботи членів ШМО, методичної ради за рік

травень-червень

учителі-предметники, кер. ШМО

5.4 .План ШМО

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про ви.

СЕРПЕНЬ

1

1. Программно – методичнее забезпечення навчально – виховного процессу в 2019 – 2020 навчальному році.

2. Консультації з календарно – тематичного планування.

3. Обговорення плану роботи МО на 2019 – 2020 навчальний рік.

4. Розподіл обов’язків між членами ШМО

ІV т.

Керівники ШМО

Протоколи

ЖОВТЕНЬ

2

1.Засідання ШМО.

ІІ т.

Керівники ШМО

Протоколи

СІЧЕНЬ

3

1. Результати роботи у І семестрі.

2. Внесення коректив щодо плану роботи на ІІ семестр.

І т.

Керівники ШМО

Протоколи

БЕРЕЗЕНЬ

4

1.Розгляд питань оцінки діяльності педагога, який атестується, на підставі вивчення системи досвіду роботи.

ІІІ т.

Керівники ШМО

Протоколи

ТРАВЕНЬ

5

1.Підсумкові засідання

ІІ т.

Керівники ШМО

Протоколи

5.5. Методичні заходи

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

ВЕРЕСЕНЬ

1

Організація роботи щодо виявлення, вивчення та узагальнення досвіду роботи учителів

Протягом року

Знвр

Звіт

ЖОВТЕНЬ

1

Участь педпрацівників у професійних конкурсах

Протягом року

Знвр

Робота творчих груп, звіт

ГРУДЕНЬ

3

1.Методичний практикум «Освітні технології» (вчителі гуманітарного циклу)

ІІ т.

Керівник ШМО

Звіт

СІЧЕНЬ

4

1.Тренінг «Допоможи собі сам».

ІІ т.

ПС

Звіт

БЕРЕЗЕНЬ

5

1.Огляд – конкурс навчальних кабінетів

І т.

Д

Протокол МР

6

1.Впровадженя активних форм роботи (інформація для планування роботи на наступний навчальний рік)

ІІІ т.

Д

Анкетування

Розділ 6.

ПРАВОВИХОВНА, ПРАВООСВІТНЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

№ п/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідалний

Форма
контролю

Відмітка про вик.

1

Засідання Ради профілактики

1. Знайомство з Положенням ради з профілактики правопорушень Виноградненськоїгімназії.

2. Затвердження плану роботи ради з профілактики правопорушень на 2019-2020 н.р..

3. Розгляд подання класних керівників про постановку на внутрішкільний облік учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

4. Про хід Всеукраїнського рейду „Урок” в комплексі. Аналіз охоплення освітою дітей шкільного віку, що проживають у мікрорайоні навчального закладу.

5. Закріплення індивідуального шефства над «важкими» підлітками.

Вересень

Знвр

кл. кер

Протокол

плани, соц.пасп,

накази,

списки

2

Засідання Ради профілактики

1.Зайнятість в позаурочний час учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

2. Організація рейдів під час осінніх канікул.

3. Профілактична робота з учнями, які постійно запізнюються на уроки.

4. Про хід місячника «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту».

Жовтень

Знвр

кл. кер

Протокол

Наказ

Звіт

3

Засідання Ради профілактики

1. Поведінка та успішність учнів, групи ризику, дітей.

2. Відвідування уроків з метою вивчення роботи з «важкими» учнями на уроці.

3. Рейди в сім’ї учнів, що стоять на обліку.

4. Запрошення учнів - порушників дисципліни і порядку.

Листопад

Знвр

кл. кер

Протокол,

наказ,

звіт

4

Засідання Ради профілактики

1. Результати проведення тижня права.

2. Суспільна активність учнів із девіантною та делінквентною поведінкою.

3. Профілактична робота з дітьми, які схильні до пропусків навчальних занять.

4. Аналіз ведення щоденників - спостережень за учнями відповідних категорій.

5. Організація рейдів під час зимових канікул.

Грудень

Знвр

кл. кер

Протокол,

журнал, звірки

5

Засідання Ради профілактики

1. Статистичний звіт злочинів і правопорушень за 2019 рік.

2. Комплексна оцінка становища дітей, що знаходяться в СЖО. Підсумки рейдів під час зимових канікул.

3. Стан та реалізація планів допомоги дітям, які перебувають в соціально-небезпечному положенні.

4. Співбесіда з невстигаючими учнями за підсумками І півріччя.

5. Коригування банку даних про дітей, які потребують особливого контролю

Січень

Знвр

кл. кер

Протокол

Звіт

Звіт

6

Засідання Ради профілактики

1. Профілактична робота з порушниками режиму школи.

2. Інформація класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

3. Наслідки проведення загальношкільного рейду «Урок». Шляхи впливу на учнів, які постійно запізнюються.

4. Аналіз правової обізнаності учнями 8-9 класів їх батьків та вчителів.

5. Експрес – діагностика залежить та соціально-неадекватної поведінки учнів.

Лютий

ПО

Адміністрація

кл. кер

Протокол

Матеріали

Звіт

7

Засідання Ради профілактики

1. Робота з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків, де відсутній контроль за дитиною.

2. Аналіз роботи класних керівників з учнями та сім’ями, які потребують корекційного педагогічного впливу.

3. Відвідування уроків з метою вивчення роботи з «важкими» учнями на уроці.

Березень

Знвр

кл. кер


Матеріали,

8

Засідання Ради профілактики

1. Соціальна адаптація важковиховуваних підлітків у процесі трудової діяльності.

2. Роль сім'ї у формуванні інтересів дітей до вибору майбутньої професії.

3. Моніторинг професійної визначеності випускників 9 класу.

4. Заслухати класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

5. Надання рекомендацій педагогам щодо спілкування з дітьми схильними до правопорушень

Квітень

Знвр

кл. кер

Протокол,

звіт

9

Засідання Ради профілактики

1.Організація відпочинку та оздоровлення в літній період учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

2.Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень та бездоглядності за 2019-2020 н.р.

Травень

до 20.05.13

ПО

Адміністрація, кл. керівники

Звіт,

матеріали

10

ЧЕРВЕНЬ - СЕРПЕНЬ

1. Контроль проходження літньої практики дітьми «групи ризику» та ВШО.

2. Контроль зайнятості дітей «групи ризику», ВШО.

3. Збір інформації про професійні визначення випускників 9-го классу

Червень

Знвр

ПО

кл. кер

Звіт

6.1. План виховної роботи

Виховна проблема школи: «Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці»

Організація роботи з батьками і громадськістю

Головне завдання педколективу - залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з дітьми девіантної поведінки.Основні напрямки роботи з батьками:

· Участь батьків у роботі школи

· Робота батьківських комітетів класів

· Проведення класних зборів, загальношкільних конференцій

· Особисті бесіди адміністрації та кл керівників з батьками

Основні завдання спільних заходів

· Забезпечення духовної єдності поколінь

· Забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини

· Включення дитини в спільну роботу з дорослими

· Виховання поваги до школи, батьків. Вчителів, товаришів

№п/п

Зміст роботи

термін

Відповідальн.

Відм. про виконання

1.

Класні батьківські збори

Жовтень, грудень березень, травень

Кл. керівн.

2.

Загальні батьківські збори «Єдині педагогічні вимоги»,

Ознайомлення з наказами і розпорядженнями управління освіти

вересень

Д

3.

Вибори батьківського комітету школи.

вересень

Д

4.

Засідання батьківського комітету школи

Жовтень,травень

ПО

5

Засідання Ради профілактики разом з батьківською громадськістю

щомісяця

ПО

6.

Робота консультпункту «Довіра»

щомісяця

ПО

7.

День відкритих дверей

березень

Д

8.

Спільні заходи з батьками та учнями

Раз у квартал

Кл. кер.

9.

Рейди у сім’ї учнів девіантної поведінки з представниками соц. служби

За потребою

Кл. кер.

10.

Бесіда-консультація «Аналіз анкетування з профорієнтації»

травень

ПО

Національно-патріотичне виховання

Завдання

· Виховання любові до своєї Вітчизни

· Виховання почуття гордості і вдячності до своєї держави, народу, історії

· Розуміння громадянського обов’язку

Заходи

Відповідальний

Термін

Відм про викон

1.

Вивчення державної символіки

Кл. кер. Вчитель історії

Грудень

2.

Організація і проведеня уроків мужності, зустрічей з героями ООС

Кл. кер.

Протягом року

3.

Зустрічі з героями ООС, воїнами-афганцями

ПО

Лютий

4.

Акція «Милосердя» допоможи воїну

Кл. кер.

Жовтень ,травень

5.

Конкурс четців, творів до ДНЯ ПЕРЕМОГИ

м/о рос. мови

Травень

6.

Зустрічі з цікавими людьми міста

ПО

Січень

7.

Мітінг «Свято зі сльозами на очах»

Вчит історії

Травень

8.

Конкурс малюнків «День Перемоги»

Лапщун Ю. С.

Травень

9.

Показ фільмів Обговорення фільмів з теми «Друга Світова війна»

Б

Квітень

10.

Зустріч з учасниками ООС, ДС війни

ПО

Травень

11.

Організувати покладання квітів до пам’ятного знаку

ПО

Травень

12

Рух волонтерів «Ветеран живе поруч» (Вчителі-ветерани)

Кл. кер.

Жовтень-

травень

13.

Вітальні стіннівки для жителів села

Кл. кер.

Травень

Екологічне виховання

Завдання: -виховувати бережливе ставлення до природи, шкільного майна,

-виховувати потребу в необхідності дотримання правил санітарії в класі, на подвір’ї, у їдальні.

-формувати потребу в необхідності в озелененні та прикрашенні свого класу

-бути раціональними і дбайливими господарями, відчувати себе частинкою природи.

Заходи

Дата

Відповідальн.

Відм про викон

1.

Круглий стіл «Екологія і ми»

жовтень

Шкляр Л. Г.

2.

Лінійка «Планета у нас одна»

квітень

ПО

3.

Конкурс Новорічних композицій «Замість ялинки -

зимовий букет».

грудень

ПО

4.

Робота на пришкільних ділянках (висадка дерев, квітів)

квітень

Кл. кер.

5.

Конкурс квіткових композицій до дня міста.

вересень

Кл.кер.

6.

Участь у місячнику з благоустрою території школи

жовтень-квітень

Лапщун Ю. С.

7.

Провести огляд –конкурс на краще озеленення класів

жовтень

парламент

Трудове виховання

ЗАВДАННЯ: -виховання любові до праці та поваги

-виховання свідомого ставлення до вибору професії

-сприяти бережливому ставленню та економному використанню природних ресурсів рідного краю:електроенергії, продуктів харчування;

-формування потреби в виконанні трудової діяльності не тільки як джерела добробуту сім*ї, а й всієї держави

-брати участь у життєдіяльності класного і шкільного колективу

Заходи

Термін

Відповідальні

Відм про викон

1.

Акція «Школа- наш дім»

протягом року

Кл. кер.

2.

Анкетування «Вибір професії»

грудень березень

Кл. кер 9 кл.

3.

День добрих справ

травень

Кл. кер.

4.

Зустрічі «Людей нецікавих в світі немає»

березень

ПО, Б

5.

Конкурс на кращу шкільну ділянку

квітень

ПО

6.

Організація чергування класів в школі та їдальні

згідно графіку

ПО

7.

Допомога вчителям-ветеранам

щомісяця

Кл. кер.

8.

Озеленити класні кімнати та коридори

вересень

Кл. кер.

9.

Організація самообслуговування в їдальні

постійно

ПО

Громадське виховання

Завдання:

· Виховувати почуття відповідальності за власні вчинки

· Виховувати уміння захистити права людини, зокрема права дитини

· Виховання активної. Самостійної особистості

· Допомогти кожній дитині самовизначитись, знайти себе в колективі

№п/п

Заходи

Термін

Відповідальний

Відм про викон

1.

Збори «Хочеш бути громадянином своєї держави-навчись бути громадянином школи»

грудень

ПО

2.

Тематичний тиждень «Громадянська освіта в сучасному світі» (окремий план)

квітень

ПО

3.

Класні години «Людина і суспільство. Свобода особистості в сучасному світі»

грудень

Кл. керівники

4.

Усний журнал «Декларація прав людини»

грудень

ПО, вчитель правознавства

5.

Конкурс творів «Моя сім’я і Маріуполь»

листопад

Кл. керіники

6.

Виставка квіткових композицій до дня міста.

вересень

ПО

7.

Громадський огляд умов проживання і виховання дітей пільгових категорій

вересень,

жовтень

ПО

8.

Святкування Дня міста

вересень

Д

9

«Пам’яті Кобзаря» - лінійка

березень

Воловікова Н. М.

Правове виховання

Завдання:

-залучити учнів до участі в різних сферах соціальної і правової діяльності

-формування право свідомого громадянина

-формування всебічно розвиненої особистості з високорозвиненою правовою свідомістю і культурою

№п/п

заходи

дата

Відповідальн

Відм про викон

1.

Кл. години «Відповідальність підлітків за порушення», «Вчинки та наслідкі»

листопад

квітень

Кл. кер.

2.

Уроки правознавства «Конституція- основний закон» «Я- громадянин України»

грудень

квітень

учитель правознавства

3.

Конкурс малюнків «Твої права і обов’язки»

квітень

учитель мистецтва

4.

Випуск стіннівок «Право і ми»

квітень

кл. кер.

5.

Турнір знатоків права

квітень

ПО

6.

Рейд «Урок»

постійно

Знвр

7.

Засідання Ради профілактики

щомісяця

Знвр

8.

Зустріч з працівниками поліції, службою по ділам дітей

щочверті

ПО

9.

Вікторина «Знавці права»

листопад

учитель правознавство

10.

Проводити тренінги, рольові ігри, спрямовані на розвиток особистості кожної дитини «Що ми знаємо про свої права»

Протягом року

ПО

11.

Святкування дня міста

вересень

Д

Превентивне виховання, формування здорового способу життя

Завдання: -формування основ культури здоров’я

-збереження та зміцнення психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу

-Зменшування захворюваності

-створення умов для задоволення різноманітних інтересів учасників навчально-виховного процесу

№п/п

Заходи

)ермін

Відповідальний

Відм про викон

1.

Декада профілактики шкідливих звичок (за окремим планом)

грудень

Кл. кер.

2.

Круглий стіл «Профілактика та попередження суїцидальної поведінки»

січень

ПО

3.

Місячник безпеки дорожнього руху

вересень

ПО

4.

Тиждень пожежної безпеки

жовтень, квітень

ПО

5.

Декада безпеки життєдіяльності

протягом року

ПО,

Кл. кер.

6.

Тренінгове заняття на тематику «Здоровий спосіб життя»

протягом року

ПО

7.

Фільм «Правда про наркотики»

грудень

ПО

8.

Анкетування «Види насильства»

січень

ПО

9.

Лінійки «Дісципліна та порядок»

щомісяця

ПО

10.

Виставка плакатів. Малюнків «Ми за здоровий спосіб життя»

листопад

ПО

11.

Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності

Напередодні канікул та свят

Кл. кер., ПО

Родинно-сімейне виховання

Задачі: забезпечити гармонійний, всебічний розвиток дитини,

підготовити її до життя в існуючих соціальних умовах,

формувати високу культуру поведінки в сім’ї

Заходи

Термін

Відповідальний

Відм про викон

1.

Проводити свята: День матері, «Шануй батька та матір»

Травень

Кл. керівн., ПО

2.

Формувати у дітей розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних відносин між членами кожної родини

постійно

Кл. керівники

3.

Співпраця зі службою у справах сім’ї та молоді

постійно

ПО

4.

Проводити кл. години. бесіди, конкурси з питань сімейно-родинного виховання

постійно

Кл. керівники

5.

Виховувати національну свідомість, культуру поведінки в сім’ї

постійно

Кл. керівники

6.

Участь батьків у роботі Ради профілактики

щомісяця

ПО

7.

Виставка-конкурс « Із бабусіної скриньки»

березень

Б, учитель укр. мови

8.

Круглий стіл «Секрети домашнього виховання»

Січень

ПО

Морально-етичне виховання

Завдання: формувати цілісну моральну особистість з розвинутими гуманістичними рисами.

Формування стійких моральних якостей, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі

Заходи

Термін

Відповідальний

Відм про викон

1.

Анкетування «Учнівська молодь: цінності і пріоритети»

листопад

ПО

3.

Організувати походи до драмтеатру з послідуючим обговоренням.

грудень

ПО

4.

Класні години «Мораль та її норми»

грудень

кл. керівн.

5.

Проводити виставки малюнків, декоративних виробів

постійно

ПО

6.

Продовжити перегляд та обговорення фільмів, статей на морально-етичну тематику.

постійно

кл. керівники

7.

Провести акції «Милосердя»

Січень

травень

парламент

Розвиток учнівського самоврядування

Завдання: формувати потребу активної участі в громадському житті школи і суспільства,

-формувати вміння керувати колективом, розвивати соціально активну, гуманістияно спрямовану особистість. Формувати моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

Виховувати колективізм

№п/п

заходи

термін

Відповідальний

Відм про викон

1.

Провести виборчу кампанію на посаду Президента парламенту

квітень

ПО

2.

Скласти графік чергування класів по школі

вересень

ПО

3.

Проводити лінійки-звіти за підсумками чергування

щочетверга

ПО

4.

Проведення відкритих класних зборів

1 раз на семестр

Кл. кер.

5.

Дискусія «Яким я бачу учнівське самоврядування»

вересень

Актив класу

6.

Участь у засіданнях Ради профілактики

щомісяця

ПО

Профорієнтаційна робота

Завдання: здійснення контролю, корекції професійних планів, виявлення ступені їхньої обґрунтованості

-окреслення шляхів до самопідготовки до майбутньої професії, способів самодіагностики, оцінка результатів досягнень

_формування основ для соціально-професійної адаптації

заходи

Термін

Відповідальний

Відм про викон

1.

Індивідуальна оцінка творчих здібностей учнів. Залучення до проведення предметних олімпіад

листопад

Кл. кер.

Вчителі-предметники

2.

З’ясування поглядів учнів на професійне самовизначення « Я і море професій»

«Майбутня професія»

Грудень

3нед листопада

ПС

3.

Класні години «Здібності людини і професія»

січень

Кл. кер.

4.

«Родинні трудові традиції та їхній вплив на вибір професії»

березень

Кл. кер.

5.

Випуск стіннівок «Говорять професії моїх батьків»

листопад

ПО

6.

Зустрічі з представниками учбових закладів Маріуполя

Протягом року

ПО

7.

Участь у ярмарку професій

квітень

Кл кер

Попередження дорожньо-транспортного травматизму

Завдання: посилити роботу щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму

Заходи

Термін

Відповід.

Відм про викон.

1

Здійснювати вивчення учнями та батьками статті 20 (навчання різних груп населення дорожньому руху) Закону України „Про дорожній рух ”

вересень

Кл керівн.

2

Інформувати батьків та учнів на класних зборах про стан дорожньо – транспортного травматизму на вулицях

вересень

Кл. керівн.

3

Включити до тематики батьківських зборів питання попередження дитячого дорожньо –транспортного травматизму Провести бесіди за темами «Причини дорожньо-транспортних пригод», «Як не потрапити в ДТП», «Моя безпека в моїх руках»

щочверті

Кл. керівн.

4

Проведення бесід з учнями 1-9 класів „Безпека дорожнього руху – це життя» Напередодні канікул проводити дні безпеки дорожнього руху.

щомісяця

Кл. керівн.

5

Провести зустріч учнів школи з працівником управління ДАІ .

вересень

ПО

6

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі-рейді „Увага – діти на дорозі!”.

Вересень

травень

Кл. кер., ПО

7

На батьківських зборах розглянути питання зі здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху з боку їх дітей, на відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей.

Напередодні канікул

Кл. кер.

8

Провести інструкторсько-методичні заняття з питань безпеки на вулицях і дорогах з класними керівниками 1-9 класів, викладачами предмету „Основи безпеки життєдіяльності Обговорювати стан справ з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на педрадах. Семінарах кл. керівників

вересень

Д., кл. керівн.

9

Систематично проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів. Поновлювати матеріали в куточоку безпеки руху

Напередодні канікул

Кл. керівн.

10

Активізувати роботу дитячого загону Юних інспекторів дорожнього руху, силами якого провести цикл лекцій та змагань „Знай та виконуй правила дорожнього руху ” для учнів 6-8 класів

вересень

ПО

11

Проводити Єдиний урок з Правила дорожнього руху для учнів 1-9 класів

Вересень

травень

Кл. керівн.

12

Забезпечити наявність в щоденниках учнів схеми руху за маршрутом «Дім-школа-дім»

Вересень

Кл. керівн.

13

Провести виставку дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху ,вікторину з знання правил дорожнього руху

Вересень

ПО

6.2.Робота з батьками

термін

зміст

відповід

Відм про виконання

Вересень

Засідання батьківських комітетів

1.Вибори голови б/ к, заступника,центру дозвілля,секретаря,комісії з контролю за додержанням вимог організації харчування.
2.Затвердження плану роботи на 2019/2020 н.р.
3.Затвердження Положення про батьківський комітет.
4.Знайомство з роботою школи

Адміністрація школи

Голова батьк.ком.

Пилипенко Ю. С.

Грудень

Засідання батьківських комітетів

1 Про стан охоплення учнів гарячим харчуванням
2 Про забезпечення підручниками
3Про стан відвідування учнями навчальних занять.

4Про підготовку і проведення новорічних свят.

Голова батьківського комітету та клас.керів.

ЗНВР

Березень

Засідання батьківських комітетів

1.Про громадський контроль за додержанням вимог щодо організації харчування дітей.
2Про участь учнів в інтелектуальних та творчих конкурсах
3.Про організацію безпечного перебування учнів у навчальному закладі.

Адміністрація школи

Голова батьк.ком.

Пилипенко Ю. С.

ПО

Травень

Засідання батьківських комітетів

1.організація і проведення відпочинку учнів,поточного ремонту школи
2.Про запобігання дитячій бездоглядності на період літніх канікул
3.Про підсумки загальношкільних конкурсів
4.Пропозициї щодо плану роботи батьківського комітету на 2020/2021 н.р.

Адміністрація школи

Голова батьк.ком.

Падалко О.О.

ПО

Кл.керів

Розділ 7. Цівільна оборона

1

Засідання творчої групи «Планування роботи з цивільного захисту в школи, поновлення роботи штабу ЦЗ та формувань ЦЗ школи

Серпень

Знвр

План

2

Наказ «Про підготовку та проведення дня ЦЗ в школі»

Березень

Д

наказ

3

Уточнення схеми розміщення педколективу та учнів школи в разі отримання сигналів цивільної оборони

Січень

Д,Знвр

Схеми

4

Уточнення списків особового складу формувань цивільної оборони на новий навчальний рік

Січень

Знвр

Аналіз

5

Оформлення шкільного стенду цивільної оборони

Вересень

Знвр

Стенди

6

Конкурс малюнків «Не дамо загинути живому»

Квітень

ПО

Творчі роботи

Розділ 8 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8. 1. Контроль документації

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

1

Аналіз календарних планів

Вересень

січень

Знвр, кер ШМО

Довідка

2

Аналіз планів класних керівників

Вересень

січень

ПО

Довідка

3

Аналіз планів роботи МО

Жовтень травень

Знвр, ПО

Довідка

4

Перевірка щоденників учнів 2-9 кл

Жовтень

Грудень

Березень

Травень

ПО

Довідка

5

Перевірка зошитів учнів

- українська мова 1-9 кл.

- англійська мова 5 - 9 кл.

- математика 4 , 5 -9 кл

Листопад

Грудень

Січень

Знвр

Довідки

Довідки

Довідка

6

Перевірка особових справ учнів

Вересень

Червень

Д

довідка

7

Перевірка класних журналів.

Жовтень,

грудень,

березень,

травень

Адміністрація

Наказ

8.2.Контрольно-аналітична діяльність

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

1

СЕРПЕНЬ

Навчальний процес

1. Розклад уроків та додаткових занять на І семестр

2. Аналіз забезпеченності учнів підручниками

3. Контроль календ.-тематичних планів вчителів на рік

Виховний процес

4. Контроль за підготовкою до свята Першого дзвоника

Соціальний захист

5. Контроль готовності до нового навчального року

6. Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм напередодні навчального року

7. Контроль за веденням медкнижок учителів

Робота з кадрами

8. Контроль за підготовкою навчальних кабінетів до нового навчального року

Охорона праці

9. Аналіз стану ТБ на початок нового навчального року

10. Аналіз результатів інструктажу вчителів по ТБ

До 01.09

До 01.09

до 01.09

До 01.09

До 31.08.

до 31.08.

До 31.08.

До 31.08

31.08

Знвр
Б

Знвр

ПО

Комісія (ПК)

Комісія (ПК)

Завгосп

Комісія (ПК)

Знвр

Тариф. звіти

Довідка

Нарада

Огляд

Допуск до роботи

Огляд

Звіт

2

Вересень

Навчальний процес

1. Аналіз планів роботи МО

2. Контроль оформлення особових справ учнів 1-9 класів

3. Відвідування уроків учителів

Виховний процес
 1. Контроль виховних планів класних керівників
 2. Контроль за складанням соціального паспорту
 3. Контроль за підготовкою списків працевлаштування учнів 9
 4. Контроль маршрутних листів «Дім-школа-дім»
5. Соціальний захист
 1. Контроль за роботою шкільної їдальні
Робота з кадрами

1.Контроль за виконанням графіка курсової перепідготовки

2. Організація метод. роботи у школі

3.Видання наказу про затвердження атестаційної комісії

Громадськість

1.Контроль за підготовкою засідання ради школи

Фінансово-господарська діяльність

1.Контроль тарифікації

До 05.09

До 10.09

І

І

ІІ

ІІ

До 05.09

До 10.09

До 10.09

ІІ

Протягом місяця

ІІІ

Знвр,кер ШМО

ПО

ПО

Знвр

ПО

Знвр

Знвр

Знвр

Д

Д

Довідка

Звіт

Довідка

Довідка

Соц.паспорт

Звіт

Довідка

План

Нарада

Наказ

Наказ

3

Жовтень

Навчальний процес

1. Перевірка щоденників учнів (якість оформлення, система виставлення оцінок)

2. Перевірка контрольних зошитів з усіх предметів (якість і регулярність перевірки; дотримання єдиного орфографічного режиму)

3. Контроль за веденням класних журналів

Виховний процес

1.Контроль роботи на канікулах

2.Контроль за вивчанням рівня виховної роботи, зокрема роботи класних керівників з питань контролю за відвідуванням занять учнями школи

4. Організація роботи з пожежної безпеки

Фінансово-господарська діяльність
 1. Контроль проведення інвентарізації
 2. Контроль за підготовкою до опалювального сезону

ІІ

ІІ

ІV

ІV

ІV

ІV

І

ІV

ПО

Знвр

Знвр

ПО

ПО

ПО

завгосп

завгосп

Довідка

Довідка

Наказ

Наказ

Довідка

Довідка

Довідка

4

Листопад

Навчальний процес

1. Перевірка поурочних планів вчителів (вміння ставити мету уроку і підбирати навчальний матеріал відповідно до мети)

Виховний процес

1. Контроль за вивчанням рівня виховної роботи, зокрема роботи класних керівників з питань контролю за відвідуванням занять учнів 1-9 х класів.

3. Контроль за проведеннем виховних заходів учителів, що атестуються

4. Контроль перевірки щоденників кл кер

Соціальний захист
 1. Контроль за проведенням громадського огляду
 1. Контроль за роботою шкільної їдальні
Робота з кадрами

1.Контроль за проведенням олімпіад

2.Контроль за підготовкою засідання метод. ради

Протяном місяця

Протяном місяця

Протяном місяця

ІІ

Протяном місяця

ІІІ

Протягом місяця

Знвр

ПО

Знрв, ПО,Д

ПО

ПО

Знвр

Знвр

Знвр

Довідка

Довідка

Довідка

Довідка

Звіт

Довідка

Протоколи,

Протокол

5

Грудень

Навчальний процесс

1. Перевірка щоденників (якість роботи класних керівників із щоденниками)

2. Моніторинг знань з предметів

3. Контроль ведення класних журналів з питань виконання навчальних планів та програм

4. Контроль за роботою з учнями, що не встигають, та учнями, що мають високий рівень підготовки. Аналіз навчальної роботи за І семестр.

5. Контроль за виконанням навчальних планів та програм за підсумками навчального року.

Виховний процес

2.Аналіз відвідування учнів за І семестр

4. Стан роботи з НП виховання

5. Організація роботи з батьками

Робота з кадрами

 1. Контроль за підведенням підсумків персонального контролю в І семестрі

Громадськість

 1. Контроль за підготовкою засідання ради школи
 2. Контроль за проведенням батьківських зборів

Різне

 1. Аналіз дитячого травматизму за І семестр

Протягом місяця

ІV

ІV

ІІІ- ІV

ІV

ІV

ІІІ

ІV

ІV

ІІІ

ІV

ПО

Знвр

Знвр

Знвр

Д

ПО

ПО

ПО

Д

Д

ПО

ПО

Довідка

Довідка

Наказ

Довідка

Довідка

Наказ

Довідка

Довідка

Нарада

Звіт

Протоколи

Довідка

6

Січень

Навчальний процес

1. Тематичний контроль «Робота за індивідуальними планами»

Виховний процес

1. Контроль за проведенням виховної роботи на канікулах

2. Стан роботи з громадянського виховання.

3. Стан роботи національно-патріотичного виховання

Соціальний захист

1 Контроль за виконанням санітарно-гігієнічного режиму

Робота з кадрами

1.Контроль за підготовкою засідання МР (підведення підсумків за І семестр та задачі на ІІ семестр)

2 Контроль за проведенням засідання ШМО

3 Контроль індивідуальних співбесід з учителями-об’єктами персонального контролю

Охорона праці

4 Контроль за проведенням інструктажу вчителів з ТБ

Різне

5 Аналіз роботи шкільної бібліотеки

І

І

ІІ

ІІІ

ІІІ

ІІ

ІІІ

Протягом місяця

ІІІ

І

Кер ШМО,Знвр

ПО

ПО

ПО

Д

Знвр

Знвр

Д

Д

Знвр

Довідка

Довідка

Наказ

Довідка

Протоколи

Протоколи

Довідка

Довідка

7

Лютий

Навчальний процес

1. Контроль за веденням кл. журналів

2. Класно узагальнюючий контроль в 9-х класх «Стан викладання предметів та підготовка до ДПА»

Виховний процес

1. Контроль за Веденням документації щодо роботи з учнями, що перебувають на обліку

2. Контроль за проведенням виховних заходів вчителями, що атестуються

3. Робота кл. керівників з проф. орієнтації

4. Контроль за роботою шкільної їдальні

Робота з кадрами

 1. Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуються

ІІ-ІІІ

ІІІ-ІV

Протягом місяця

ІV

Протягом місяця

Протягом місяця

ІІІ

Знвр

Знвр

ПО

Знвр, ПО

ПО

Знвр

Знвр

Наказ

Довідка

Довідка

Довідка

Довідка

Акт

Звіт

8

Березень

Навчальний процес

1. Контроль за веденням кл. журналов

2. Перевірка щоденників

Виховний процес

1. Контроль за підготовкою плану роботи на канікули

2. Контроль за проведенням виховної роботи на канікулах

Фінансово-господарська діяльність

1. Визначення обсягу ремонтних робіт

Робота з кадрами

1. Аттестація педагогів

Різне

2. Контроль за початком роботи над проектом річного плану на 2020-2021 навчальний рік

ІІ, ІІІ

ІІ

І

ІV

ІІІ

ІІІ

ІV

Знвр

ПО

ПО

ПО

Завгосп

Д

Д

Наказ

Довідка

Довідка

Наказ

Довідка

Наказ

Проект плану

9

Квітень

Навчальний процес

1. Аналіз та вивчення інструкції про державну підсумкову атестацію

Виховний процес

1.Контроль за підготовкою заходів до літньому оздоровлення

2. Стан роботи з превентивного виховання

3. Стан роботи з екологічного виховання

4. Організація роботи з пожежної безпеки

Соціальний захист

1. Планування літнього оздоровлення дітей пільгових категорій

Робота з кадрами

1. Аналіз співбесід про поточний ремонт кабінетів

ІІ

ІІІ

ІІІ

ІV

ІІ

ІІІт

ІV

Знвр

ПО

ПО

ПО

ПО

ПО

Д

Протокол

План

протоколи

Списки

План ремонту

10

Травень

Навчальний процес

1. Проведення ДПА в 4, 9 класах

2. Підсумковий контроль за веденням кл. журналів

3. Контроль за підготовкою атестаційних матеріалів

4. Аналіз навчальної роботи за 2019-2020 навчальний рік

5. Контроль за виконанням навчальних планів та програм за підсумками навчального року

6. Перевірка щоденників

7. Перевірка правильності заповнення документів на видачу (свідоцтв)

Виховний процес

1. Контроль за підготовкою свята останнього дзвоника

2. Аналіз відвідування за рік

3. Аналіз виховної роботи у навчальному році. Звіт про виховну роботу в навч. році

Робота з кадрами

 1. Аналіз курсової перепідготовки учителів
 2. Аналіз проведення методичної роботи за рік
 3. Складання перспективного плану курсової перепідготовки пед. кадрів на 2021 рік

Охорона праці

 1. Аналіз дитячого травматизму за навч. рік
 2. Аналіз роботи з охорони праці, ТБ, виробничої санітарії

Фінансово-господарська діяльність

 1. Контроль за підготовкою до ремонту

І-ІІ

ІІ-ІІІ

ІІІ

І

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІ

ІІІ

ІV

ІІ

ІІІ

ІV

ІV

ІV

ІІІ

Знвр

Знвр

Знвр

Знвр

Знвр

Знвр

ПО

Знвр

ПО

Д

ПО

Знвр

Знвр

Знвр

Знвр

Знвр

Завгосп

Накази

Сценарій

Наказ

Наказ

Звіт

Звіт

План

Наказ

Наказ

Звіт

9. ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

№№

Заходи

Клас

Термін проведення

Відмітка про виконання

1.

2.

3.

4.

5.

ВЕРЕСЕНЬ

1.

Виступнапедрадіз аналізомроботи бібліотекипо збереженнюпідручниківза2018-2019навч.рікі зпланамина2019-2020навч.рік.

30.08

2.

Ознайомитивчителів-предметниківз новимипідручниками.

26-30.08

3.

Вивчення читацьких інтересів. Перереєстрація читачів. Продовження роботи з боржниками. Обрання відповідальних за збереженням підручників.

5-9

30.08-4.09

4.

Провестибесіди:
«Цінуйте книгу – джерело знань». «Про книги, які ти прочитав».

8-9

5-8

10-13.09

5.

Оформитикнижкову виставку « Знайомтесь новинки»

5-9

26.08

6.

Деньінформації:
- Деньзнань,
- Всеукраїнськийденьбібліотек. День відкритих дверей. Екскурсії до бібліотеки.

5-9

1,2,3

1.09

30.09

7.

Ознайомитивчителів зпланомроботи бібліотеки, погодити з планомроботи школи.

26-27.08

8.

Підготуватиматеріалдляпроведення першихуроківпо класах.

26-27.08

9.

Оновитипостійнодіючувиставку«Українав нас єдина».

5-9

26.08

10.

Створитиактивбібліотеки.

5-9

9.09

11.

Оголоситиконкурснакращийчитаючийкласпротягомнавчальногороку.

5-9

16.09

12.

Оформитикнижковівиставкина допомогу навчальному процесу:
- На допомогу вчителю.
- Книги – помічники в навчанні.
- Українські книги дітям.

5-9

26 - 30.08

13

Підготуватита прийнятиучастьвуроціпам'яті «Подвиг немає забуття»(до Дня визволенняМаріуполя).

8

12-16.09

14

Оформлення к/в до 155 від дня народження М.М. Коцюбинського (1864 – 1913), українського

прозаїка, громадського діяча.

5-9

17.09

15

Оформлення к/в до 153 від дня народження першого президента України, визначного державного і громадського діяча Михайла Грушевського

27.09

ЖОВТЕНЬ

1.

Підготуватиакти на списанняпідручників і літератури, загубленоїчитачами.

7.10

2.

Підготуватиактизамінизагубленоїлітератури і підручників.

11.10

3.

Місячник шкільних бібліотек під гаслом «Сучасна бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня."План додається.

1-9

1- 31.10

4.

День українського козацтва. День захисника України. Оформити к/в «Знай, люби, бережи історію»

5-9

до 14.10

5.

День інформації: - міждн. день шкільних бібліотек.

5-9

22.10

6.

Оформити к/в до 80 річниці дня народження В.Т. Скуратівського

1 - 9

25.10

7.

Оновитикнижковівиставки по українськійдержавності: - СимволиУкраїни, - ГетьманиУкраїни, - Права людини

5-9

IV

ЛИСТОПАД

1.

День інформації: - день пам'яті жертв голодомору і політичнихрепресій

5-9

24.11

2.

Оформитикнижковувиставку «Моваматеринська»

5-9

8.11

3.

Підготуватиматеріал для диспуту «Свічапам'яті» (до дня голодомору)

9

22.11

4.

Оформити к/в до 130 річниці дня народження Остапа Вишні.

8-9

13.11

5.

Оформити к/в до річниці дня народження О. Блока

5-9

25.11

6.

Оформити к/в до 120 річниці дня народження Г.М. Косинки.

7-9

29.11

ГРУДЕНЬ

1.

Підвестипідсумки конкурсу «Живи, книга!» за 1 півріччян.р.

5-9

ІІ

2.

Допомогти класним керівникам у доборі матеріалу до тематичних класних годин до Дня Збройних сил України, « Наші захисники»

5-9

6.12

3.

« Скажи наркотикам «Ні» тематична полиця, бесіди.

8-9

2.12

4.

День інформації:

- усесвітній день боротьби з СНІДОМ,

- день прав людини

5-9

1.12

9.12

5.

Взяти участь в тижніісторії і права: - оформитивиставку «Козацькому роду – нема переведенню», - «Моя земля – земля моїхбатьків», - виставка «Сторінкиісторії», - бібліодайджест «Мовніобов’язкигромадян»

5-9

Протягом місяцю

6.

Підготуватиматеріал для тематичнихбатьківськихзборів

III

СІЧЕНЬ

1.

Провести бесіду-діалог «Як святкуютьріздво в іншихкраїнах?»

6

І

2.

«Народні свята січня» Інформаційна хвилинка.

6-9

ІІІ

3.

Оформитик/в до 85 річниці дня народження В.А. Симоненка – видатного українського поета.

6-9

8.01

4

Підготовка матеріалу:

- до Дня Соборності України.

22.01

5

Оформити виставку до дня пам’яті героїв Крут « Герої Крут – ніхто не забутий.»

5-9

29.01

ЛЮТИЙ

1.

Очистити фонд відзастарілої за змістомлітератури

І

2.

Провести бесіду « Масляна - прийшла.»

7

ІІ

3.

Підготуватиматеріал для проведення свята для старшокласників до дня закоханих « День закоханих»

5-9

І

4.

Взяти участь у вечоріпам'яті, присвяченомузагиблим в Афганістані

8-9

ІІ

5.

Оформитикнижкові виставки до тижняіноземноїмови: - Вивчаємо і читаємопо-англійські, - Новінадходження з іноземноїмови

6-9

Протягом місяцю

БЕРЕЗЕНЬ

1.

Провестиоглядперіодичнихвиданьдлядітей

6-7-е

ІІ

2.

Деньінформації:
-Міжн.жіночийдень,
-Міжн.деньтеатру

5-9

8.03

27.03

3.

Взяти участь у заходах, присвячених пам’ятним датам Т.Г.Шевченка:

а) оформити матеріалами книжкову виставку « Шевченко- співець українського народу»;

б) провести конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка «Вогняне слово Кобзаря».

5-9

до 9.03

4.

Оформитикнижковівиставкидо тижняукр.мовата літератури:
- Святомови,
-Зачарує серце мова українська,
-ЛітературнийКругозір,
-Збережемоджереладуховності.

5-9

Протягом місяцю

5

Провести заходи до «Тижня дитячої та юнацької книги» (за окремим планом), додається.

до 23.03

КВІТЕНЬ

1.

Випуститистінгазетудо1 квітня.

6-9

І

2.

Провестиоглядпо сторінкахпреси «Чорнобильська трагедія –чорний біль».

6-9

ІІІ

3.

Деньінформації:
- Всесвітнійденьавіації ікосмонавтики,
- ДеньЧорнобильськоїтрагедії.

6-9

12.04

26.04

4.

«Порожня зона, край мовчання…»- книжкова виставка до дня Чорнобильскої трагедії.

6-9

26.04

5

Оформитикнижковувиставку«Готуємосядо ЗНО, ДПА».

Протягом місяця

ТРАВЕНЬ

1.

Провестипідсумковийрейдперевіркипідручниківі підсумковезасіданнябібліотечногоактивуз підготовкипідручниківдо здачівбібліотеку

6-9

ІІ

2.

Прийомпідручниківвбібліотеку

6-9

ІІІ

3.

Виступитинапідсумковихбатьківськихзборах«Що і як читатидітямвлітку»

6-9

графік

4.

Провестиоглядметодичнихжурналівдлявчителівдо плануванняроботинановийнавчальнийрік.

ІІІ

5.

Взяти участьу підготовці тапроведеннізустрічі зветеранами.

9-е

ІІ

6.

Деньінформації:
- Деньслов'янськоїписемностіі культури

6-9

24.05

Розділ 10. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ШКОЛИ.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик

1

І засідання (вересень)

1. Про обрання секретаря Ради закладу

2. Про діяльність Ради закладу.

3.Про вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти в Україні.

4.Про аналіз стану навчально – виховної роботи школи у 2017/2018 навчальному році та завдання на новий 2017/2018 навчальний рік.

5.Про нормативно – правове забезпечення навчально - виховного процесу у 2018/2019 навчальному році.

6.Про організований початок навчального року:

-затвердження режиму роботи школи;

-система роботи школи з охорони праці, охорони безпеки життєдіяльності;

-дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

І тиждень

Педагог-організатор

Протокол

2

ІІ засідання ( листопад )

1. Про охорону здоров'я та збереження життя учнів і працівників закладу.

3. Про національно-патріотичне виховання учнів.

4. Про підготовку та проведення Новорічного свята у закладі.

ІV

Педагог-організатор

Протокол

3.

ІІІ засідання ( січень)

1. Про стан роботи з профілактики правопорушень.

2. Про відвідування закладу учнями.

3. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в закладі.

ІV

Педагог-організатор

Протокол

4.

ІV засідання ( травень)

1 Про закінчення навчального року.

2.Про переведення учнів 1–х-4-х, 5-х-8-х, у наступні.

3.Про нагородження учнів 1–х-4-х, , які виявили високі навчальні досягнення у вивченні всіх предметів у 2018-2019н.р.,похвальним листом «За високі досягнення у навчанні.»

4. Про проведення літніх ремонтних робіт та підготовки закладу до нового навчального року.

ІV

Педагог-організатор

Протокол

Розділ 11. ОХОРОНА ЗДОРОВЬЯ ТА ЖИТТЯ ДІТЕЙ. ОХОРОНА ПРАЦІ

11.1 Охорона здоров’я та життя дітей..

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

1.

Серпень

1. Організація проведення єдиних днів мед. інформації

2. Аналіз оздоровленя дітей влітку

3. Організація питного режиму

ІV

ІV

П-О

П-О

Знвр,Д

Графіки

Аналіз

Наказ

2

Вересень

1. Забезпечення якісного вивчення курсу “Основи здоров’я ”

2. Складання розкладу уроків відповідно санітарно-гігієнічних вимог

3. Організація харчування дітей. Робота з профілактиці харчових отруєнь

4. Складання маршрутних листів «Дом-школа»

5. Організація проведення рухливих игор на перервах

6. Місячник з профілактиці пожарів

7. Місячник дорожного руху

І

І

І

І

Вересень

Вересень

Знвр

Знвр

Знвр

ПО

ПО

ПО

ПО

планування

розклад

наказ

довідка

аналіз

наказ

звіт, наказ

3

Жовтень

1. Вивчення якості харчування учнів

2. Коррекція системи заходів школи з профілактиці бродяжництва, наркоманії, СНІДу, вен. захворювань серед учнів

3. Інструктаж з ТБ на осінніх канікулах

4. Участь в районному огляді з охорони праці і ТБ

ІІ

І

ІV

Д

ПО

ПО

завгосп

Аналіз

План заходів

Протоколи

4

Листопад

1. Проведення лекції та бесід на тему профілактика СНІДу та наркоманії

2. Організація роботи з профілактиці інфекційних захворювань учнів

ІV

ІІ

ПО

м/с

Довідка

План

5

Грудень

1. Стан температурного режиму школи

2. Інструктаж з ТБ на зимових канікулах

3. Контроль за станом роботи з попередження дитячого травматизму

Грудень

ІІІ

ІV

завгосп

ЗДНР

Д

Аналіз замеров

довідка

Наказ

6

Січень

1. Стан температурного режиму школи

2. Тиждень безпеки руху

Січень

ІV

ІІІ

завгосп

ЗДНР

ПО

Аналіз

довідка

Звіт

7

Лютий

1. Стан температурного режиму школи

2. Контроль санітарно-гігієничного режиму в школі

3. Проведення заходів з профілактиці нещасних випадків в школьному дворі

Лютий

ІV

Лютий

завгосп

ЗДНР

ПО

Аналіз замірів

довідка

звіт,

8

Березень

1. Інструктаж з ТБ учнів на весняних канікулах

2. Стан викладання фізичної культури та рівень досягнень учнів 5-9 класів

ІІІ

ІІ

ПО

ЗДВР

Протокол

довідка

9

Квітень

1. Підготовка плану літнього оздоровлення

2. Тиждень безпеки руху

3. Проведення екологічного суботника

ІV

ІІ

Квітень

ПО,

ПО

Завгосп

План

Звіт

Звіт

10

Травень

1. Інструктаж учнів з ТБ на літніх канікулах та під час літньої практики

2. Вивчення прогнозів проведення канікул учнями

ІV

ІІ

ПО

ПО

Інструктаж

Списки

Звіт

11

Червень

1. Робота шкільної площадки для учнів

червень

Довідка

11.2. Охорона праці

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1.

Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні поточного ремонту

Липень

Власенко В.Є.

2.

Проведення вступного інструктажу з ОП для нових працівників (Упродовж року)

Серпень

Шкляр Л.Г.

3.

Проведення повторного та інших видів інструктажів (первинного, позапланового, цільового)

Серпень

Власенко В.Є.

4.

Створення комісії з ОП

Серпень

Дика В. В.

5.

Підписання акту прийняття школи до нового навчального року

Серпень

Дика В. В.

6.

Перевірка спортивного обладнання

Серпень

Власенко В.Є.

7.

Контроль наявності інструкцій з охорони праці .

Серпень

Шкляр Л.Г.

8.

Проведення медогляду

Серпень

Власенко В.Є.

9.

Оформлення куточку з ОП

Серпень

Шкляр Л. Г.

10.

Контроль за веденням журналу реєстрації інструктажів учнів з ОП в кабінеті інформатики

Вересень

Дика В. В.

11.

Видання наказу про організацію роботи з ОП

Вересень

Шкляр Л.Г.

12.

Перевірка наявності реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності на сторінках журналів обліку навчальних занять та вступного інструктажу з питань охорони праці у журналі реєстрації вступного інструктажу

Вересень

Шкляр Л.Г.

13.

Контроль за проведенням первинного та повторного інструктажу співробітників

Вересень

Дика В. В.

14.

Контроль наявності поверхових планів евакуації

Вересень

Дика В.В.

15

Наказ про посилення протипожежного захисту в осінньо-зимовий період

Жовтень

Дика В. В.

16

Контроль за веденням журналів цільового інструктажу для учнів в навчальних кабінетах

Жовтень

Дика В.В.

17

Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних випадків з учнями

Жовтень

Шкляр Л. Г.

18

Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки життєдіяльності

Жовтень

Шкляр Л. Г.

20

Контроль підготовки школи до роботи в зимовий період

Жовтень

Дика В. В.

21.

Наказ про заходи щодо попередження дитячого та виробничого травматизму

Листопад

Шкляр Л.Г.

22.

Перевірка захисного заземлення і опору ізоляції електромережі

Листопад

Власенко В.Є.

23.

Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних випадків на виробництві

Грудень

Шкляр Л.Г.

24.

Оформлення акту про виконання угоди з ОП

Грудень

Дика В. В.

25.

Підсумковий річний наказ “Про стан роботи з ОП та БЖ

Грудень

Дика В. В.

26.

Проведення інструктажу з ОП на робочому місці

Січень

Шкляр Л. Г.

27.

Перевірка класних журналів “Бесіди з безпеки життєдіяльності

Січень

Шкляр Л. Г.

28.

Провести навчання працівників із питань охорони праці та пожежної безпеки

Січень

Шкляр Л. Г.

29.

Звіт комісії з ОП на зборах трудового колективу

Січень

Шкляр Л. Г.

30.

Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних випадків з учнями

Лютий

Дика В. В.

31.

Оформлення акту про виконання угоди з ОП

березень

Шкляр Л.Г.

32.

Проведення тижня охорони праці та техніки безпеки

квітень

Шкляр Л. Г.

33.

Наказ про попередження дитячого травматизму

квітень

Дика В. В.

34.

Наказ«Про охорону життя та здоров’я дітей під час літньої оздоровчої кампанії»

Травень

Дика В. В.

35.

Інструктаж з робітниками школи по ТБ при виконанні ремонтних робіт

Травень

Власенко В.Є.

36.

наказ «Про проведення ремонтних робіт в школі»

Травень

Дика В. В.

Розділ 12 .Організація гарячого харчування.

Заходи

Термін

Відповідальний

Про виконання

1

Розгляд питання «Організація харчування в 1 семестрі 2019-2020 н.р.» на серпневій педагогічній раді.

31.08.2018 р.

Д, Знвр, ПО

2

Проведення наради при директорі «Готовність шкільної їдальні до нового навчального року»

вересень

Д

3

Підготовка пректу наказу про організацію харчування в новому навчальному році.

вересень

Д

4

Складання звіту для ДО про організацію харчування

вересень

ПО

5

Створення комісії з питань контролю за станом харчування учнів.

вересень

Д

6

Створення бракеражної комісії

вересень

Д

7

Проведення наради з відповідальними за організацію харчування (чергування, самообслуговування)

вересень

Д

8

Складання режиму роботи їдальні.

вересень

Д

10

Контроль бракеражу готової продукції

протягом року

Комісія з харчування

11

Розгляд питання про роботу їдальні з організації харчування на нараді при директорі.

1 раз/семестр

Д

12

Контроль температурного режиму в складських приміщеннях харчоблоку.

протягом року

Комісія з ОП

13

Контроль зо станом ОП на харчоблоці

протягом року

Комісія з ОП

14

Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм в їдальні

протягом року

завгосп

15

Контроль наявності інструкцій та виконаннм їх на робочих місцях.

протягом року

Комісія з харчування

16

Контроль за умовами зберігання продуктів в їдальні

протягом року

Комісія з харчування

17

Контроль за особистою гігієною працівників харчоблоку

протягом року

Комісія з харчування

18

Контроль своєчасного проходження медогляду працівників харчоблоку

протягом року

Комісія з харчування

19

Контроль наявності вогнегасника, діелектричних ковриків та ін.

протягом року

штаб ЦЗ

20

Підготовка проекту наказу «Про організацію харчування в 2 семестрі»

січень

Д

21

Участь у нараді при директорі «Про здійснення контролю за організацією харчування»

2 семестр

Д

22

Контроль супровідних документів, які надходять з продовольчою сировиною.

квітень

ПО, комісія з харчування

Розділ 13. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ШКОЛИ. Фінансово-господарська діяльність

Кожного місяця:

 • Профогляд і заміна електроламп;
 • Передача показань лічільників газу, води, енергії.

п\п

Напрямок діяльності

Зміст діяльності

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Підготовка до роботи в осінньо – зимовий період

-Провести ревізію опалювальної системи, систем водопостачання і каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки до навчального року. Здати систему теплопостачання та опалення на гідравлічне випробування представникові тепломережі

- Утеплення вхідних дверей;

- Провести замір опору ізоляції

Липень

Червень

Вересень-

Жовтень

Власенко В.Є.

Власенко В.Є.

2.

Обслуговування будівлі, території

Забезпечити:

- ремонт електричного обладнання;

- вивіз ТПВ;

- постачання дезинфікуючих і миючих засобів;

- засобами пожежегасіння;

Упродовж року

Постійно

Упродовж року

Вересень

Вересень

Власенко В.Є.

3.

Поточний та капітальний ремонт

Пофарбувати спортивне обладнання

Помити вікна

Організувати ремонт класів та коридорів школи

Липень

Липень – серпень

Власенко В.Є.

Кл. керівники,батьківський комітет

Розділ 14

Перспективный план

внутрішньошкільного контролю за навчальними предметами на період з 2016 до 2020 року

з/п

Предмет

2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

1

Українська мова

та література

Стан викладання мовно – літературної галузі та рівень досягнень учнів 2, 4 кл

2

Російська мова

та література

Стан викладання російської мови та літератури , рівень досягнень учнів 6 -8 кл

3

Англійська мова

Стан викладання англійської мови учнів 2 -9 кл

4

Німецька мова

Стан викладання та рівень досягнень учнів 5-9 класів

5

Математика

Стан викладання математики та рівень досягнень у 1-4 класах

Стан викладання математики та рівень досягнень учнів 5-9 класів

6

Інформатика

Стан викладання та рівень навчальних досягнень у 2-9 класах

7

Географія

Стан викладання та рівень навчальних досягнень у 6-9 класах

8

Хімія

Стан викладання хімії та рівень досягнень учнів 7-9 класів

9

Біологія

Екологічне виховання учнів на уроках біології

10

Основи здоров’я

Формування здорового спосібу життя

11

Історія,

правознавство

Про дискусії на уроках історії як засіб формування критичного мислення

12

Музичне мистецтаво

Стан викладання музичного мистецтва та рівень досягнень учнів 6- 7 класів

13

Фізична культура

Вивчення стану викладання фізичної культури в 1-9 класах

14

Образотворче

мистецтво

Вивчення стану викладання образотворчого мистецтва та перевірка рівня досягнень учнів 6– 7 класів

15

Трудове навчання

Про розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання

16

Я досліджую світ

Стан викладання предмета та рівень досягнень учнів 1- 2 класах

ПЛАНВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ на 2019 – 2020 навчальний рік

1.

Перевірити:

календарно-тематичне планування вчителів - предметників;

план роботи класних керівників;

план роботи шкільної бібліотеки;

план роботи МО

Вересень,січень

Д,

Знвр,

ПО

2.

Провести фронтальний контроль:

Стан викладання математики 1-4 класів

Стан викладання географії у 6-9 класах

Стан викладання предмета та рівень досягнень учнів 1- 2 клас

Стан викладання музичного мистецтва та рівень досягнень учнів 1-7 класів

Стан викладання основ здоров*я та образотворчого мистецтва, рівень досягнень учнів 2-9 класів

грудень

січень

лютий

березень

січень

Д

Знвр

3.

Провести тематичний контроль:

Шкільна адаптація першокласників, п*ятикласників

Система домашніх завдань: диференційований підхід у визначенні домашніх завдань, попередження перевантаження учнів

Стан ведення щоденників 2-9 класів

Перевірка стану охорони праці, безпеки життєдіяльності

Перевірка стану ведення зошитів для контрольних робіт з математики, укр. мови та літератури, рос. мови

Перевірка класних журналів

Підсумковий контроль:

Аналіз успішності за І семестр, ІІ семестр, виконання програм за І семестр, ІІ семестр

Підсумки навчального року,готовність школи до переведення і випуску учнів

жовтень

листопад

листопад

березень

грудень

березень,

жовтень, грудень, березень, червень

грудень, травень,

червень

Знвр

ПО

Д

4

Підготувати і провести педагогічні ради:

1. Аналіз стану НВР школи у 2018-2019 н.р. та завдання на новий 2019-2020 н.р.

2. Розгляд режиму школи школи, затвердження річного плану роботи школи.

3. Організація методичної роботи школи у 2019-2020 н.р.

4. Організація гарячого харчування, безкоштовного харчування учнів.

5. Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасній школі. Визначення пріоритетних напрямів діяльності школи на сучасному етапі

6. Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директорві

7. Хід атестації педпрацівників у 2019-2020 н.р.

8. Створення в колективі навчального закладу умов для науково-дослідницької роботи педагогів та учнів; обмін передовими педагогічними ідеями, розвиток творчої співпраці

9. Попередження винекнинення випадків виробничого травматизму. Забезпечення умов безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

10. Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директорові

11. Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога

12. Порядок закінчення н.р. та організація ДПА , вибір предметів ДПА у 9 кл.

13. Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчості педагога – до творчості учня»

14. Атестація вчителів 2020

15. Про звільнення учнів 4, 9-х кл від ДПА.

16. Про оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2020р.

17. Про випуск учнів 9 го класу.

18. Стратегічні завдання школи (планування на наступний рік).

19. Про переведення учнів 1-8-х кл до наступних класів і нагородження учнів 2-8 кл, похвальним листом «За високі досягнення в навчанні»

20. Про наслідки державної підсумкової атестації.

21. Видача випускникам 9-х класів свідоцтв про базову загальну середню освіту.

Згідно з річним пл.

Серпень

Жовтень

січень

березень

травень

червень

Директор, ЗНВР

Директор, ЗВР

Директор, ЗНВР

Директор, ЗНВР

Директор, ЗНВР

Директор, ЗНВР

5

Провести:

Класно – узагальнюючий контроль в 4, 9 - х класах (підготовка до ДПА)

квітень

ЗНВР

6

Вивчити систему роботи класних керівників та організацію шкільного самоврядування

постійно

пед. – організат.

7

Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, Законів України «Про мови»,» «Про освіту», Правил внутрішнього трудового розпорядку.

постійно

Директор,

ЗНВР, пед. - організат

8

Вивчити виконання програмних вимог та практичної частини предметів з навчального плану школи.

січень,червень

Директор,ЗНВР

9

Вивчити систему роботи вчителів , що атестуються (згідно графіку)

вересень-березень

Директор, ЗНВР, пед.-організатор

10

Вивчити ведення шкільної документації: особових справ учнів, журналів, зошитів, щоденників, поурочних планів.

вересень-травень

Директор, ЗНВР, пед.організатор

11

Відвідати та проаналізувати індивідуальні заняття

протягом року

Директор, ЗНВР, пед.-організатор

12

Проаналізувати виконання заходів щодо закінчення навчального семестру, року, підготовку і проведення державної підсумкової атестації.

протягом року

Директор, ЗНВР

13

Вивчити реалізацію рішень попередніх педагогічних рад

протягом року

Директор, ЗНВР, пед.- організатор

14

Вивчити результативність курсової підготовки (підвищення кваліфікації) педагогічних працівників

згідно річного плану

Директор, ЗНВР

15

Вивчити стан методичної роботи та підвищення фахової майстерності педагогічних працівників. Стан запровадження в практику роботи вчителів школи інноваційних технологій.

протягом року

ЗНВР

16

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного процесу

протягом року

Директор, ЗНВР, пед.-організатор, завгосп

17

Перевірити стан дотримання протипожежної безпеки, охорони праці і організації навчально-виховного процесу.

протягом року

Директор, завгосп

18

Вивчити стан збереження шкільних підручників.

протягом року

Бібліотекар, ЗНВР

19

7. Провести наради при директорі, при заступникові директора, консультації.

протягом року

Директор, ЗНВР, пед.-організатор

Розділ 15. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Покращення навчальних досягнень учнів.
 2. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
 3. Удосконалення системи управління та контролю за НВП.
 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортзалу.
 5. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи техперсоналу. Проаналізувати та обговорити виконання річного плану в травні 2020 р. на педагогічній нараді. Обговорити заходи річного плану роботи школи на наступний навчальний рік. Інформацію включити до річного звіту
Кол-во просмотров: 124

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930