ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

___________Л.Г.Шкляр

Від___________________

Положення про Раду Виноградненської школи І-ІІІ ступенів

Загальні положення

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 “ Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад у Виноградненській ЗОШ І- ІІІст. створюється Рада школи.

1.2. Рада школи — це постійнодіючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування. Рада школи — це інтегруючий центр організаційної структури внутрішкільного управління.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

ІІ. Мета, завдання і принципи діяльності Ради загальноосвітнього навчального закладу

2.1. Метою діяльності Ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом.

підвищення ролі громадськості у вирішені питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу

2.2. Основними завдання Ради є :

здійснювати демократичне управління школою на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності, державного і громадського управління;

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними установами;

вживати заходи для вдосконалення роботи школи, залучати до розв’язання її проблем батьківську громадськість.

залучення позабюджетних, благодійних коштів для розвитку матеріальної бази школи.

зміцнювати матеріально – технічну базу, залучати до нього громадськість;

брати участь у вирішенні оперативних питань роботи школи;

сприяти впровадженню наукового управління школою і наукової організації праці учасників внутрішкільного управління;

зміцнювати партнерські зв’язки між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та інноваційної роботи педагогів.

сприяння організації дозвілля та здорового способу життя.

ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти.

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей.

сприяння розумовому, культурному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду.

2.3.Рада школи діє на засадах:

законності, гласності;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства.

ІІІ. Структура Ради та організація її діяльності

До Ради обираються представники від педагогічного колективу, старшокласників, батьків і громадськості. Представники Ради і загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.1.Щорічно на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.2.Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

3.3.Очолює Раду школи голова, який обирається із складу Ради. Не може бути головою Ради директор школи та його заступники

3.4.Засідання ради може скликатися з ініціативи її голови, адміністрацією.

3.5. Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності школи, організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.6. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

3.7. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 5-ти денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

3.8. У разі незгоди адміністрації школи з рішенням Ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу школи.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

4.1. Обов’язки Ради школи та її членів:

організовувати колектив на виконання рішень загальних зборів (конференції);

затверджувати режим роботи школи;

підтримувати ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання, заохочувати творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

аналізувати стан роботи й управління нею, вивчати перспективи розвитку, брати участь у розробленні й затвердженні річного плану роботи школи;

розвивати демократичні засади в управлінні школою, навчально-виховним процесом;

координувати зусилля всіх учасників внутрішкільного управління, раціонально використовувати їхні можливості у роботі школи;

разом із засновником або уповноваженим органом, громадськими організаціями, директором школи створювати умови для педагогічної освіти батьків;

розглядати пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи і приймати відповідні рішення;

заслуховувати звіти керівників школи та інформації громадських організацій про виконання планів роботи, їх вплив на навчально-виховний процес та хід виконання прийнятих рішень;

розглядати соціальні, житлово-побутові проблеми учнів та працівників школи, порушувати клопотання про покращення умов життя і праці перед вищими органами й організаціями;

контролювати витрачання бюджетних асигнувань, визначати напрям використання бюджетних коштів школи для розв’язання перспективних проблем діяльності, розглядати можливість поповнення бюджетних коштів;

вивчати структуру громадського самоврядування;

розглядати розподіл прав, відповідальності, обов’язків між представниками адміністрації, всіма учасниками внутрішкільного управління відповідно до чинних нормативних актів в інтересах школи;

спільно з адміністрацією школи, педагогічною радою, громадськими організаціями проводити атестацію педагогів, здійснювати підбір та розстановку кадрів, надавати право вчителям працювати на довірі;

забезпечувати визначення сфер діяльності, прав, обов’язків, відповідальності кожного члена Ради;

інформувати колектив школи про свою роботу;

виступати з пропозиціями і побажаннями перед органами освіти, місцевими радами, громадськими організаціями з питань вдосконалення роботи школи;

своєчасно повідомляти колектив школи про час, місце, порядок денний засідання Ради та інформувати колектив про свою роботу;

постійно бути в курсі всіх справ життя школи, сприяти виявленню і поширенню кращого досвіду роботи, вносити пропозиції на розгляд Радою окремих питань, стимулювати творчі пошуки педагогів, учнів, батьків;

нести відповідальність за розв’язання конкретних проблем і реалізацію покладених функцій.

4.2. Рада школи та її члени мають право:

вносити пропозиції і рекомендації до місцевих органів з питань освіти щодо розвитку школи, зміцнення її матеріальної бази, кадрового і методичного забезпечення;

давати дозвіл на участь діячів культури, науки, культури, членів творчих профспілок, працівників підприємств, установ і організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

У присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядати пропозиції педагогічної ради про виключення учня з навчально-виховного закладу, а за наявності підстав порушувати клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному класі;

Затверджувати кошторис витрат бюджету школи;

За попереднім погодженням відвідувати заходи, які відбуваються в школі, навчальні заняття, засідання педагогічної ради, методичних об’єднань, органів громадських організацій, батьківського комітету, виконкому місцевої ради народних депутатів при розгляді питань роботи школи

Приймати рішення про нагородження грамотами, цінними подарунками будь-кого з членів колективу школи і Ради за успіхи і творчі пошуки в роботі; клопотання перед органами освіти про присвоєння педагогам звань та відзначення їхньої праці державними нагородами;

Висловлювати недовіру членам Ради, які недобросовісно виконують свої доручення, здійснюють аморальні вчинки, порушують дисципліну; ставити питання перед загальними зборами (конференцією) колективу про дострокове їхнє переобрання;

Рекомендувати педагогічній раді й іншим органам вивчати окремі питання, які вимагають більшої уваги та компетенції для їх вирішення

Рада школи і її члени відповідають перед загальними зборами колективу школи за дотримання демократичних засад у своїй роботі і функціонуванні школи загалом, покращення окремих сторін життєдіяльності школи й внутрішкільного управління, а також за якість і строки розв’язання поставлених проблем.

Кол-во просмотров: 407

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Май 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031