ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 3 від28.11.2017)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

комунального закладу

«Виноградненьська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів

Маріупольської міської ради

Донецької області»

Виноградне 2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

«ВИНОГРАДНЕНЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність у загальноосвітній школі (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками загальноосвітньої школи здобувачами середньої освіти.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку школи, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів ЗОШ

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності школи (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами середньої освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі середньої освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу школи, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в ЗОШ необхідно дотримуватися наступних принципів:

- демократизм;

- законність;

- верховенство права;

- соціальна справедливість;

- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

- рівноправність;

- гарантування прав і свобод;

- науковість;

- професіоналізм та компетентність;

- партнерство і взаємодопомога;

- повага та взаємна довіра;

- відкритість і прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Школа здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

2.4. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства України в сфері середньої освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- дотримання норм законодавства України про авторське право;

- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

- об’єктивно та неупереджено оцінювати знання та вміння здобувачів середньої освіти;

- якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні обов’язки;

- впроваджувати у свою діяльність інноваційні методи навчання;

- відповідно до вимог законодавства підвищувати свою кваліфікацію;

- дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

- не розголошувати конфеденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

- надання достовірної інформації;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами середньої освіти;

- уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів;

- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

- негайно повідомляти Адміністрацію школи у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

- тощо.

2.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами середньої освіти передбачає:

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства України в сфері середньої освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- дотримання норм законодавства України про авторське право;

- повагу до науково-педагогічних та педагогічних працівників;

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

- подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

- поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;

- бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

- використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них;

- не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності;

- не здійснювати або не заохочувати будь-якими способами зміну отриманої оцінки;

- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

- негайно повідомляти Адміністрацію школи у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

- тощо.

3. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності

3.1. З метою виконання норм цього Положення в школі створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).

3.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції Адміністрації школи щодо накладання відповідних санкцій.

3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері середньої освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку школи, іншими нормативними (локальними) актами школи та цим Положенням.

3.4. Склад Комісії затверджується наказом директора школи за поданням рішення методичної ради школи.

Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

3.5. Доскладу Комісії за посадами входять: заступники директора з НВР, керівники шкільних методичних об єднань, голова ПК, психолог,голова комісії із запобігання корупції.

3.6. Будь-який працівник школи, здобувач середньої освіти школи може звернутися доКомісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

3.7. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

3.8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

3.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

3.10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

3.11. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед методичною радою школи.

3.12. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

3.13. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

3.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються ректору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

3.15. Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

– залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

– проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів середньої освіти;

– ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;

– готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність школи;

– надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів школи.

3.16. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

4.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

4.2. Формами проявів академічної недоброчесності є:

- академічний плагіат;

- академічне шахрайство;

- виконання на замовлення та (або) продаж текстів (контрольних) досліджень і навчальної літератури;

- порушення методики виконання досліджень;

- академічна фальсифікація та фабрикація - публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;

- приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення досписку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;

- академічний обман;

- академічне хабарництво;

- конфлікт інтересів;

- приватний інтерес;

- службова недбалість;

- зловживання впливом.

4.3. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

- навчальні проекти, реферати тощо,науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники)та інші роботи, що вимагають рекомендації методичної ради школи до видання, а також дистанційні курси. Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють заступники директора.

- рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій журналів. Організацію перевірки здійснюють головні редактори журналів (відповідальні секретарі) та керівники структурних підрозділів, які організовують відповідні заходи;

Форми академічного плагіату:

‒ використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

‒ пара фраз аби цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

‒ спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

‒ представлення в якості власного твору (есе, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

4.4. Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесую, змістом яких є:

- посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);

- проходження процедур контролю знань підставними особами;

- списування - використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

- повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, курсової, дипломної тощо);

- повторна публікація своїх наукових результатів;

- складання іспиту чи заліку іншою особою.

4.5. Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу.

4.6. Академічне хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі. В свою чергу, неправомірна вигода-це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

4.7. Конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

4.8. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

4.9. Службова недбалість - невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

4.10. Зловживання впливом - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

4.11. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

- дисциплінарна;

- адміністративна та кримінальна;

- відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, в т.ч. звільнення зі школи, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності.

4.12. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до таких форм відповідальності:

- повторне проходження оцінювання (контрольної роботи тощо);

- повторне проходження навчального курсу;

- попередження тощо.

5. Попередження академічної недоброчесності

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в закладі використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

- інформування здобувачів освіти, педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

- інформування здобувачів освіти з питань правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;

- ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників із цим Положенням.

6. Заключні положення

6.1. Це Положення затверджується рішенням Педагогічної ради та вводиться в дію наказом директора школи.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора школи.

Кол-во просмотров: 443

Комментарии

Новости

Опрос

Хто відвідував наш сайт?

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930